Sametová revoluce ve Studiu ALTA

Stu­dio ALTA v den 25. výro­čí Same­to­vé revo­lu­ce uve­de v rám­ci Fes­ti­va­lu svo­bo­dy zdra­vě šíle­ný a spon­tán­ní Much More Than Nothing. Jed­na z nej­ú­spěš­něj­ších čes­kých pro­duk­cí na poli sou­čas­né­ho tan­ce v roce 2012/2013 zabo­do­va­la v mezi­ná­rod­ní kon­ku­ren­ci sto­vek při­hlá­še­ných děl a dosta­la se na tzv. Pri­o­ri­ty Comap­nies List – seznam nej­lep­ších evrop­ských taneč­ních před­sta­ve­ní, kte­rý kaž­do­roč­ně vyhla­šu­je pres­tiž­ní síť Aerowaves.

Gene­ra­ce taneč­ní­ků, kte­ří se naro­di­li v Čes­ko­slo­ven­sku, vyrost­li v Čechách a na Slo­ven­sku a dnes žijí a tvo­ří všu­de v Evro­pě, si pohrá­vá s myš­len­kou mani­pu­la­ce. V humor­ném a iro­nic­kém duchu pro­vá­dí divá­ky nej­růz­něj­ší­mi klišé a kýčem před­re­vo­luč­ní kul­tu­ry a navíc pepr­ně glo­su­je téma věč­né­ho škádle­ní mezi Čechy a Slováky.

V insce­na­ci se potka­li výji­meč­ní taneč­ní­ci: „Spo­lu­prácu Tere­zy Ondro­vej, Andrey Opav­skej, Lucie Kaši­a­ro­vej, Mar­ti­ny Hajdy­ly Laco­vej, Karo­lí­ny Hej­no­vej, Pet­ra Šave­la a Jara Viňar­ské­ho totiž mož­no tro­chu nad­ne­se­ne ozna­čiť za aký­si All-Stars výber čes­kej a slo­ven­skej nezá­vis­lej tanečnej scé­ny.“ (Miroslav Zwie­felho­fer, deník fes­ti­va­lu KioSK 2012). Toto tvr­ze­ní pod­po­ru­je i sku­teč­nost, že hned něko­lik z těch­to taneč­ní­ků je drži­te­lem ceny Taneč­ník / Taneč­ni­ce roku: Andrea Opav­ská (2014), Lucia Kaši­a­ro­vá (2012) či Tere­za Ondro­vá (2010).

Výsled­kem této spo­lu­prá­ce je gro­tesk­ní smršť nespou­ta­né­ho humo­ru, bez­bře­hos­ti a neu­mír­ně­nos­ti, kte­rá pohl­tí divá­ky. „Před­sta­ve­ní Much to Much a Much More than Nothing nepat­ří k těm, kte­rá by se měla vidět. Jsou těmi, kte­rá vidět musí­te a hlav­ně je musí­te zažít.“ (Vero­ni­ka Šte­fa­no­vá, Rádio Wave)

ME-SA, Peter Šavel a Sta­no Dobák: Much More Than Nothing
Před­sta­ve­ní 17. lis­to­pa­du v rám­ci Fes­ti­va­lu Svo­bo­dy, Kon­cept: Sta­no Dobák, Peter Šavel, Ten­to­krát účin­ku­jí: Mar­ti­na Hajdy­la Laco­vá, Lucia Kaši­a­ro­vá, Tere­za Ondro­vá, Andrea Opav­ská, Karo­lí­na Hej­no­vá, Lukáš Homo­la, Jiří Šimek

Vstu­pen­ky k zakou­pe­ní zde: https://goout.cz/cs/listky/much-more-than-nothing/xgc/?ref=altart.cz