Vyrůstat mezi vrahy

1. pro­sin­ce 2014 uve­de Expe­ri­men­tál­ní pro­stor NoD pre­mi­é­ru taneč­ně-diva­del­ní kome­die Čer­ná ovce rodi­ny, kte­rá zave­de divá­ky do svě­ta dospí­va­jí­cí dív­ky Oly.

Na pří­pra­vách před­sta­ve­ní urče­né­ho pro celou rodi­nu, spo­lu­pra­cu­jí výraz­né osob­nos­ti čes­ké diva­del­ní a taneč­ní scé­ny: reži­sér­ka Vik­to­rie Čer­má­ko­vá, cho­re­o­gra­f­ka Jana Vrá­na, scé­nárist­ka Ale­xan­dra Machá­čo­vá, taneč­ní­ci a her­ci Mar­ké­ta Vacov­ská, Lili­an Fische­ro­vá, Kate­ři­na Stu­pec­ká, Tomáš Dro­bil, Tomáš Čer­vin­ka a Radim Madeja.

Ola Hep­na­ro­vá-Bre­i­vi­ko­vá sla­ví své tři­nác­té naro­ze­ni­ny. Rodin­ná osla­va nesto­jí za moc, dár­ky nese­dí ani se nelí­bí. Vypa­dá to, že jedi­né, čemu rodi­če rozu­mí je jejich fir­ma DOPISY OD SRDCE, kte­rá se spe­ci­a­li­zu­je na psa­ní a roze­sí­lá­ní nená­vist­ných ano­ny­mů. Proč dostá­vá Ola kaž­dý rok k naro­ze­ni­nám zbraň a mode­ly aut? Co tím chtě­jí rodi­če naznačit?

„Domní­va­la jsem se, že hlav­ní posta­va bude fas­ci­no­vá­na agre­sí, nega­cí a mysti­kou, bude pod­lé­hat cha­risma­tic­kým vůd­cům. Ale v našem pří­bě­hu jde o víc, než to. Jde o nalé­zá­ní vlast­ní prav­dy, zod­po­věd­nos­ti, talen­tu a cit­li­vos­ti vůči lidem i sobě samé­mu,” upřes­ňu­je téma před­sta­ve­ní reži­sér­ka Vik­to­rie Čermáková.

Do jaké míry se Ola nechá ovliv­nit a zda se při­klo­ní na stra­nu svých rodi­čů se dozví­te na pre­mi­é­ře Čer­né ovce rodi­ny, 1. pro­sin­ce 2014 ve 20:00 v

Expe­ri­men­tál­ním pro­sto­ru NoD. Vstu­pen­ky je mož­né zakou­pit již nyní na webu www.goout.cz.
Vstu­pen­ky: http://goout.cz/cs/divadlo/cerna-ovce-rodiny/rrow/ — „T”:„1.12.2014_20:00„
Vik­to­rie Čer­má­ko­vá, Jana Vrá­na, Ale­xan­dra Machá­čo­vá: Čer­ná ovce rodi­ny
Ola: Mar­ké­ta Vacov­ská
Mat­ka Dep­ka: Lili­an Fische­ro­vá
Otec Smaj­lík: Tomáš Čer­vin­ka
Děda Šan­són: Radim Madeja
Ven­da: Tomáš Dro­bil
Wen­dy: Kate­ři­na Stu­pec­ká
Cho­re­o­gra­fie: Jana Vrá­na
Scé­na: Ondřej Lipen­ský
Kos­týmy: Jes­si­ca Mon­te­i­ro
Hud­ba: Voj­těch Komá­rek
Scé­nář: Ale­xan­dra Machá­čo­vá
Režij­ní vede­ní: Vik­to­rie Čermáková