Nahé tělo, vlasy

Foto: Andrea Salzmann (titulní foto) a Theresa Rauter (v článku)

Deva­te­nác­tý roč­ník fes­ti­va­lu 4 + 4 dny v pohy­bu se pod hla­vič­kou otáz­ky Who is the direc­tor? opět roz­kro­čil mezi tan­cem, diva­dlem, site-spe­ci­fic, hud­bou a výtvar­ným umě­ním. V tom je už léta zce­la kon­zis­tent­ní. Vět­ši­na akcí se letos ode­hrá­la v Palá­ci U Stý­b­lů na Vác­lav­ském náměs­tí, v Arše a v Altě. Mís­ta činu, důle­ži­tá fes­ti­va­lo­vá sou­část, také vyšla z vnitř­ních pro­sto­rů na uli­ci. S odstu­pem se ohlí­ží­me za dvě­ma uve­de­ný­mi před­sta­ve­ní­mi — More than nakedTra­sy vlasů.

Taneč­ní část fes­ti­va­lu ote­vře­la v Arše Rakušan­ka Doris Ulrich s před­sta­ve­ním More than naked. Dob­ře vybra­ná ote­ví­rač­ka, pro­to­že dva­cet nahých tan­čí­cích těl v sobě nese také dost zásad­ní výtvar­nou kva­li­tu. Je jich dva­cet, žen a mužů, a při­chá­ze­jí na jeviš­tě nazí. Trvá jen malou chví­li, než naho­ta ztra­tí svůj prvot­ní šoku­jí­cí osten. A na jeviš­ti jsou zkrát­ka těla. Per­for­me­ři, kte­ří jsou ve své kůži.

V jejich kůži
„Insce­na­ce roz­bi­je všech­ny vaše před­sta­vy o těle, tan­ci, naho­tě i živo­tě,“ obje­vi­lo se v inter­ne­to­vé upou­táv­ce. To je pocho­pi­tel­ně tro­chu pře­hna­né, pod­le zásad mar­ke­tingu. Nad More than naked je ale roz­hod­ně mož­né medi­to­vat o růz­ných aspek­tech toho, co je dnes taneč­ní­ko­vo tělo a tělo neta­neč­ní­ka, tělo v tan­ci, v pohy­bu, jaké má este­tic­ké kva­li­ty, jak v sobě kom­ple­men­tár­ně slu­ču­je krá­su a ošk­li­vost, při­taž­li­vost a odpu­di­vost, ele­gan­ci a nefo­rem­nost. Pro­to­že Ulrich do své­ho kusu nevy­bí­ra­la taneč­ní­ky pod­le něja­kých pofi­der­ních kri­te­rií doko­na­los­ti. Nao­pak, vsa­di­la na pes­t­rost. Divá­kům se před oči­ma míha­jí vysou­stru­že­né sva­ly i povis­lé špe­ky, pihy a mateř­ská zna­mén­ka, chlu­py a neh­ty, pot (ano, i to zdán­li­vě nej­do­ko­na­lej­ší vypra­co­va­né tělo se po chví­li v pohy­bu a pod reflek­to­ry pekel­ně zpotí). 

Gra­vi­ta­ci se nikdo nesna­ží popřít, přelstít a zaml­čet, nao­pak, gra­vi­ta­ce je tu exklu­ziv­ní spo­lu­hráč. Stej­ně tak taneč­ní pod­la­ha, na kte­ré s časem vyvstá­vá abs­trakt­ní obraz malo­va­ný potem a dote­ky těl. Nejen nohou, taneč­ní­ci svá těla nešet­ří, pada­jí neo­ma­le­ně a nepřed­stí­ra­jí, že jsou lehcí jak pír­ko. Nepřed­stí­ra­jí to ani při zve­dač­kách, když už se bude­me držet pohy­bu po ver­ti­ká­le – při zve­dač­kách sle­du­je­me těž­kou fyzic­kou prá­ci s lid­ským tělem, kte­ré evi­dent­ně váží desít­ky kil.

DJka Doris Ulrich sto­jí v poza­dí scé­ny za mixáž­ním pul­tem. Vidí­me její boty, nahé nohy, stří­br­nou bun­du a čer­né ulíz­lé vla­sy. Děním na jeviš­ti se při hra­ní evi­dent­ně dost baví. Když taneč­ní­ci zmi­zí v záku­li­sí, vyklouz­ne zpo­za ochra­ny mixá­ku, polo­na­há vystou­pí před divá­ky a svou naho­tu dovr­ší vysvlék­nu­tím bun­dy. Zavl­ní se, vyzní to jako ges­to soli­da­ri­ty s nahý­mi per­for­me­ry, a zase ustou­pí taneč­ní­kům, kte­ří jsou ten­to­krát zase soli­dár­ní s ní a nastu­pu­jí v tenis­kách.
Proč má cenu se na jeviš­ti svlé­kat i v době, kdy naho­ta není nic skry­té­ho? Má smy­sl se občas pří­mo dívat na to, co je běž­ně oba­le­né důmy­sl­ným kos­tý­mem a obe­stře­no bana­li­tou: na tělo jako na zázrak, kte­rý nemá­me, ale kte­rým jsme.

Po tra­sách vla­sů
Domá­cí sku­pi­na Ryba řvou­cí se ve své prá­ci pohy­bu­je někde na ces­tě mezi diva­dlem, per­for­man­cí a výtvar­ným expe­ri­men­tem. Po vel­kém prů­zku­mu Kou­pe­len (v letech 2009 až 2013 vznik­la série per­for­man­cí v sou­kro­mých kou­pel­nách a tři diva­del­ní insce­na­ce) se vrh­la na téma lid­ských vla­sů. Tra­sy vla­sů pre­mi­é­ro­va­la pod kří­d­ly 4 + 4 dnů.

Dvě per­for­mer­ky, Anež­ka Kali­vo­do­váSofia Ada­mo­vá, se pokou­ší divá­ky vtáh­nout do atmo­sfé­ry retro kadeř­nic­tví, kdy kadeř­ni­ce ješ­tě nosi­ly silo­no­vé pláš­tě a vyvo­lá­va­ly u kli­en­tů nepří­jem­né mra­ze­ní v zádech. V tomhle kadeř­nic­tví se ale nestří­há, spí­še je to labo­ra­toř pro výzkum význa­mu vla­sů v růz­ných kul­tu­rách, v lite­ra­tu­ře… Obse­siv­ně se tu zkou­má poezie skřip­ců, hře­be­nů a pra­me­nů vla­sů, kte­ré se pro­mí­tá­ním na kůži i bílé poza­dí stá­va­jí pro­střed­kem výtvar­né­ho vyjádření.

Opro­ti Kou­pel­nám, v nichž se tvůr­ky­ně zají­ma­ly o detai­ly a vyu­ží­va­ly humor jako pro­stře­dek nad­hle­du a jiné per­spek­ti­vy, jsou Tra­sy vla­sů více váž­né a pře­de­vším klou­žou po povrchu téma­tu. Je tu jako­by všech­no, co si při rych­lém hle­dá­ní aso­ci­a­cí k tema­ti­ce vla­sů vyba­ví­me: před­mě­ty a pomůc­ky, kte­ré s vla­sy sou­vi­sí, per­for­mer­ky s dlou­hý­mi vla­sy, magic­ká moc vla­sů, ero­tic­ká kva­li­ta vla­sů, paru­ky v kon­tras­tu s pří­rod­ní­mi vla­sy, vla­sy jako vlák­na, kte­rá mohou ovi­nout lidi i pro­sto­ry… Na hodi­no­vou insce­na­ci je to tro­chu málo.

Sko­ro bych řek­la, že ta objev­něj­ší část veče­ra zača­la až poté, co se per­for­mer­ky uklo­ni­ly a ode­šly ze scé­ny. Za zády divá­ků totiž stá­la spe­ci­ál­ní expo­zi­ce věno­va­ná vla­sům a před­mě­tům, kte­ré se jich týka­jí – natáč­kám, skřip­cům, hře­be­nům… Jak se uká­za­lo, dá se z nich sestro­jit hudeb­ní nástroj i insta­la­ce, dá se vysta­vit také rodin­né album dopl­ně­né osob­ní­mi vla­so­vý­mi pří­běhy. Lidé na fot­kách najed­nou vypa­da­jí jinak a podá­va­jí nám o sobě jinou zprá­vu, když je čte­me skr­ze jejich vlasy.

Když jsem popr­vé vidě­la jed­nu z čás­tí Kou­pe­len – Mýdlo, zajá­sa­la jsem, pro­to­že mi při­pa­da­lo, že se na domá­cí scé­ně obje­vil někdo, kdo při­chá­zí s vel­mi oso­bi­tým tvůr­čím pří­stu­pem – pohyb a diva­dlo sku­teč­ně vyrůs­ta­ly z pod­hou­bí výtvar­né­ho vyjá­d­ře­ní a celé to bylo sil­ně ovliv­ně­né tro­chu vyši­nu­tou DIY este­ti­kou a vel­mi vtip­ným feti­šis­mem. Záro­veň v sobě Kou­pel­ny měly soci­o­lo­gic­ký osten (nebo trn život­ní­ho sty­lu), vypo­ví­da­ly mno­hé o sou­čas­né kul­tu­ře těla, kte­rá se roz­rost­la v nové nábo­žen­ství. Tra­sy vla­sů na to urči­tě v jis­tém smys­lu nava­zu­jí – a o tom, že je to téma aktu­ál­ní, svěd­čí jak­ko­liv let­mý pohled na uli­ci oko­lo nás. Dlou­ho­vla­sost je dnes evi­dent­ně něco, co se počí­tá. Vyslech­la jsem nedáv­no roz­ho­vor dvou žen o tom, zda jsou dnes dlou­hé vla­sy znám­kou „správ­né­ho žen­ství“ – vla­sy a klišé. Nevím, zda se Ryba řvou­cí hod­lá i u vla­sů zdr­žet déle, podob­ně jako u kou­pe­len, ale mate­ri­ál a téma, mys­lím, Tra­sa­mi vla­sů zda­le­ka nevyčerpala.

 

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Jana Bohutínská

Koučka a novinářka zaměřená na umění, kulturu a byznys. Pracovala mj. jako redaktorka časopisu Taneční zóna a kulturního čtrnáctideníku A2, vedla workshopy kritického psaní. Jako koučka se vedle dalších oblastí věnuje problematice druhé kariéry umělců.