Radim Vizváry: Laternu magiku vnímám především jako multižánrové divadlo

Radim Vizvá­ry se stal od 1.1.2021 umě­lec­kým šéfem Later­ny Magi­ky. Radim Vizvá­ry je mim, autor, reži­sér, cho­re­o­graf a peda­gog. Pat­ří mezi nej­vý­raz­něj­ší mezi­ná­rod­ně uzná­va­né osob­nos­ti sou­čas­né­ho mimic­ké­ho diva­dla v Evro­pě. Je absol­ven­tem Hudeb­ní a taneč­ní fakul­ty AMU v Pra­ze, kde dosá­hl nej­vyš­ší­ho, dok­tor­ské­ho vzdě­lá­ní, titu­lu Ph.D. Je drži­te­lem Ceny Thá­lie 2016 v kate­go­rii Balet, pan­to­mi­ma nebo jiný taneč­ně dra­ma­tic­ký žánr za herec­ký výkon v před­sta­ve­ní Sólo.

Hos­to­val jste dopo­sud jako reži­sér či cho­re­o­graf na růz­ných insce­na­cích pro Ope­ru a Čino­hru Národ­ní­ho diva­dla, ale kon­krét­ně s Later­nou magi­kou zatím zku­še­nos­ti nemá­te. Jaký pocit máte jako čer­s­tvý umě­lec­ký šéf této instituce?

Cítím vel­kou zod­po­věd­nost a záro­veň se těším na mož­nos­ti, kte­ré Later­na magi­ka ský­tá k expe­ri­men­to­vá­ní. Ve svých sólo­vých pro­jek­tech rád kom­bi­nu­ji pan­to­mi­mu s dal­ší­mi diva­del­ní­mi žán­ry. Later­nu magi­ku vní­mám pře­de­vším jako multi­žánro­vé diva­dlo, a to jsou základ­ní ces­ty, kte­rý­mi ji chci vést, jed­nak pod­po­řit vyu­ži­tí nových tech­no­lo­gií, jed­nak vyu­žít poten­ci­ál multižánrovosti.

Nastu­pu­je­te v neleh­kém obdo­bí pro všech­ny diva­del­ní­ky, kte­ré je pozna­me­ná­no pře­tr­vá­va­jí­cí pan­de­mií. Všech­ny sou­bo­ry Národ­ní­ho diva­dla nyní pře­šly pře­de­vším do onli­ne pro­sto­ru a v led­nu zahá­ji­ly vysí­lá­ní pod­cas­tů. Jak chce­te do doby ote­vře­ní diva­del vést čin­nost a pre­zen­ta­ci Later­ny magi­ky vůči divákům?

V sou­čas­nos­ti jsme upro­střed zkou­še­ní nové insce­na­ce pro rodin­né pub­li­kum, Zázrak (s)tvoření, kte­rou reží­ru­ji. Zkou­ší­me kaž­dý den, tak aby byla při­pra­ve­ná v plá­no­va­ném břez­no­vém ter­mí­nu. Taneč­ní­ci mají pra­vi­del­né tré­nin­ky, budou se pře­zku­šo­vat alter­na­ce něko­li­ka rolí v insce­na­cích. Sou­bor tedy pra­cu­je. Later­na magi­ka bude mít pra­vi­del­ný pro­stor v rám­ci pod­cas­tů. Pokud jde o spe­ci­ál­ní pro­jekt pro divá­ky do sou­čas­né covi­do­vé doby, plá­nu­je­me po nastu­do­vá­ní pre­mi­é­ry nato­čit onli­ne site-spe­ci­fic taneč­ní film, kte­ré­mu pra­cov­ně říká­me „Later­na for came­ra“. Jako cho­re­o­gra­f­ku jsme k tvor­bě při­zva­li Nata­šu Novot­nou a natá­čet se bude v pro­sto­rách Nové scé­ny. Rád bych, aby se do tvor­by zapo­ji­lo co nej­ví­ce čle­nů souboru.

Heroes

Insce­na­ce Heroes

V sou­čas­né době se záro­veň význam­ně podí­lí­te na vzni­ku nové praž­ské scé­ny nové­ho cir­ku­su a pan­to­mi­my Diva­dla BRAVO! Jak zvlád­ne­te sklou­bit nároč­nou pozi­ci umě­lec­ké­ho šéfa Later­ny magi­ky s tou­to činností?

Když jsme s Losers Cirque Com­pa­ny roz­jíž­dě­li kam­paň na revi­ta­li­za­ci Diva­dla BRAVO a při­pra­vo­va­li jeho ote­vře­ní, ješ­tě jsem o nabíd­ce z Národ­ní­ho diva­dla nevě­děl, obdr­žel jsem ji tepr­ve v červ­nu. Pro­voz Diva­dla BRAVO byl ale od počát­ku v rukou Lose­rů, i když se sta­lo rezi­denč­ním síd­lem i pro mé pro­jek­ty a na dra­ma­tur­gii pra­cu­je­me spo­leč­ně. Nemě­li jsme ale roz­pra­co­va­ný žád­ný nový spo­leč­ný pro­jekt, tak­že nedo­chá­zí ke stře­tu zájmů. V Diva­dle BRAVO budu dál hrát svá sólo­vá před­sta­ve­ní a bude­me uvá­dět i spo­leč­né insce­na­ce Hero­esMimjo­vé.

Při­pra­vu­je­te nyní pod svou režií k pre­mi­é­ře insce­na­ci Zázrak s(tvoření), kde navá­že­te na svou spo­lu­prá­ci se sou­bo­rem Losers Cirque Com­pa­ny, kon­krét­ně s Maty­á­šem Ram­bou jako cho­re­o­gra­fem. Pre­mi­é­ra je plá­no­vá­na na bře­zen. Počí­tá­te s onli­ne ver­zí této pre­mi­é­ry, tak jak tomu je napří­klad u Ope­ry? (onli­ne pre­mi­é­ra ope­ry Rigo­let­to 30. 1. 2021)

Kaž­dý rád spo­lu­pra­cu­je s uměl­ci, s nimiž si rozu­mí, do nové insce­na­ce jsem tedy obsa­dil ved­le taneč­ní­ků Later­ny magi­ky také mima Mate­se Pet­rá­ka a akro­ba­ta Jin­d­ru Pan­ské­ho z Losers, není to ale cíle­ná spo­lu­prá­ce se znač­kou. Když už se zmi­ňu­je­me o tvůr­cích, výpra­vu k insce­na­ci navr­hl Marek Cpin, hud­bu sklá­dá Ivo Sed­lá­ček, tvor­by ani­ma­cí do pro­jek­cí se uja­la Maria Pro­cház­ko­vá, kte­rá v Later­ně magi­ce reží­ro­va­la insce­na­ci Vidím nevi­dím, na svě­tel­ném desig­nu spo­lu­pra­cu­je Karel Šimek. Onli­ne pre­mi­é­ru neplá­nu­je­me. Insce­na­ci sta­ví­me pro jeviš­tě a já nejsem pří­liš vel­kým pří­z­niv­cem stre­a­mů toho­to dru­hu. Nevě­řím, že pře­nos z diva­del­ní­ho před­sta­ve­ní doká­že zpro­střed­ko­vat plno­hod­not­ný záži­tek, a zvlášť u insce­na­ce pro děti. Zázrak (s)tvoření bude mít navíc inter­ak­tiv­ní závěr, kdy chce­me dětem nabíd­nout, aby při­šly za námi na jeviš­tě. Věřím, že na sítích spí­še uspě­je­me s plá­nem onli­ne site-spe­ci­fic pro­jek­tu, o kte­rém jsem se zmiňoval.

Boris Hybner a Radim Vizváry

Boris Hyb­ner a Radim Vizváry

Na kon­ci uply­nu­lé­ho roku jste měl mož­nost se v rám­ci série worksho­pů blí­že sezná­mit se sou­bo­rem Later­ny magi­ky. Jaký je váš názor na sou­bor a jeho poten­ci­ál? Plá­nu­je­te v rám­ci něho něja­ké struk­tu­rál­ní změny?

Taneč­ní­ci mají vel­ký poten­ci­ál a chci pro ně plá­no­vat dál pra­vi­del­né série worksho­pů, prá­vě pro­to, aby jej moh­li více vyu­žít a zís­kat nové doved­nos­ti. Nej­hor­ší je pro uměl­ce ruti­na, kdy ztrá­cí moti­va­ci roz­ví­jet se dál. To samo­zřej­mě hro­zí v době sou­čas­né kri­ze ješ­tě o něco víc, všich­ni už se cítí­me tro­chu frustro­va­ní. Mys­lím, že worksho­py na kon­ci minu­lé­ho roku taneč­ní­kům pomoh­ly a dou­fám, že bude­me mít mož­nost v nich pokra­čo­vat. Nemu­sí to být jen worksho­py nové­ho cir­ku­su, pan­to­mi­my nebo sou­čas­né­ho tan­ce s někte­rý­mi výraz­ný­mi cho­re­o­gra­fy-peda­go­gy, ale mohou se sezná­mit i se vzdá­le­něj­ší­mi diva­del­ní­mi žán­ry. Pokud se týká pre­mi­ér, obsa­ze­ní by mělo být v rukou reži­sé­ra a cho­re­o­gra­fa. Počí­tám s tím, že pokud bude potře­ba pra­co­vat se spe­ci­fic­ký­mi tech­ni­ka­mi nebo bude­me potře­bo­vat kon­krét­ní typy do rolí, bude­me zvát hos­tu­jí­cí uměl­ce. V sou­bo­ru mají ale všich­ni i nadá­le rov­nou příležitost.

Ve své kon­cep­ci hovo­ří­te o spe­ci­fic­ké poe­ti­ce, kte­rou chce­te pro Later­nu magi­ku vytvo­řit. Jak by pod­le vás tato poe­ti­ka měla vypadat?

Chtěl bych, aby vyply­nu­la z rov­no­práv­nos­ti a vzá­jem­né pro­vá­za­nos­ti žánrů i tech­no­lo­gie, aby nic neby­lo jen ilu­stra­cí, kuli­sou a doplň­kem, ale abychom tvo­ři­li sku­teč­ně syn­te­tic­ké diva­dlo. Vím, že to není jed­no­du­chý úkol, ale je to pod­sta­ta Later­ny magi­ky tak, jak si ji vysni­li Alfréd Radok a Josef Svo­bo­da. Měla by být plat­for­mou pro expe­ri­ment a mís­tem, kde se setká­va­jí tvůr­ci a uměl­ci z diva­del­ní­ho i nedi­va­del­ní­ho pro­stře­dí. Rád bych tu měl přá­tel­ské ovzdu­ší, kte­ré se pak sta­ne sou­čás­tí insce­na­cí a divák tu esen­ci pozná. Jde o slo­vy těž­ko posti­ži­tel­né věci. Mys­lím, že poe­ti­ka Later­ny magi­ky nemá být něco, co lze popsat a ana­ly­zo­vat, ale spíš vycítit.

Pejprboj

Insce­na­ce pro děti Pejprboj

Zmi­ňu­je­te, že bys­te Later­nu magi­ku chtěl více otevřít dět­ské­mu pub­li­ku, kte­ré­mu má být urče­na již prv­ní pre­mi­é­ra Zázrak s(tvoření). Jaký­mi pro­střed­ky chce­te dosáh­nout toho, aby se děti sta­ly pra­vi­del­ný­mi návštěv­ní­ky Later­ny magiky?

Chci při­zvat tvůr­ce, kte­ří doká­ží pro­mlu­vit k duši dítě­te a zavést je do svě­ta fan­ta­zie. Sice nám ros­tou gene­ra­ce, kte­ré se rodí s tro­chu nad­sáz­ky s table­tem v ruce, ale živé dob­ro­druž­ství, kte­ré je mož­né zažít i v diva­dle, ani nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gie nena­hra­dí. Later­na magi­ka jako multi­žánro­vé a syn­te­tic­ké diva­dlo může být mís­tem těch nej­fan­tas­tič­těj­ších pří­bě­hů. Poprav­dě se domní­vám, že kva­lit­ní diva­del­ní reper­toár pro dět­ské­ho divá­ka není u nás pří­liš širo­ký, je něko­lik sou­bo­rů, kte­ré se spe­ci­a­li­zu­jí pře­de­vším na děti před­škol­ní­ho věku, ale pak vidím tro­chu meze­ru. V budouc­nu bych rád, aby Later­na magi­ka uvá­dě­la roč­ně dvě pre­mi­é­ry, z nichž jed­na by vždy měla být urče­na pro rodi­ny s dětmi.

V rám­ci kon­cep­ce hovo­ří­te rov­něž – Čecho­vo­vý­mi slo­vy – o „nových for­mách“, zde kon­krét­ně o pro­gre­siv­něj­ším vyu­ži­tí moder­ních tech­no­lo­gií. Jak chce­te Later­nu magi­ku v tom­to smys­lu moder­ni­zo­vat, aby sou­čas­ně nedo­šlo k úpl­né­mu potla­če­ní tra­dič­ní­ho divadla?

To se nikdy nesta­ne, pokud bude­me mít na pamě­ti, že na prv­ním mís­tě je pro nás vždy divák, a pokud bude tech­no­lo­gie pro­střed­kem pod­ří­ze­ným myš­len­ce. Mým ide­á­lem je, aby Later­na magi­ka vyu­ží­va­la nejen již exis­tu­jí­cí tech­no­lo­gie, ale aby někte­ré moh­ly vznik­nout pří­mo pro ni na míru. Rád bych tedy spo­lu­pra­co­val s věd­ci i stu­den­ty tech­nic­kých obo­rů nebo pro­gra­má­to­ry. Naše civi­li­za­ce žije ve svě­tě plném tech­no­lo­gií, kam se podí­vá­me, tam vidí­me dis­ple­je, „chyt­rá“ zaří­ze­ní, kte­rá se sta­la sou­čás­tí živo­tů lidí. I to musí diva­dlo reflek­to­vat. Ve svých počát­cích Later­na magi­ka také vyu­ží­va­la tech­no­lo­gie, kte­ré byly v té době nej­mo­der­něj­ší, mělo by to tak být stá­le. Vyvi­nu­la se pro­jek­ční a osvět­lo­va­cí tech­ni­ka, mož­nos­ti mapo­vá­ní, ale také vir­tu­ál­ní rea­li­ta, detek­ce pohy­bu, inter­ak­tiv­ní média, holo­gra­my, je ško­da, že Later­na magi­ka nemě­la k novým tech­no­lo­giím v posled­ní době vět­ší přístup.

Radim sólo

Insce­na­ce Solo

Jak chce­te docí­lit, aby nové tech­no­lo­gie byly pro Later­nu magi­ku dostupnější?

Již jsme navá­za­li spo­lu­prá­ci s ČVUT a Insti­tu­tem inter­mé­dií. Plá­nu­je­me spo­leč­né worksho­py stu­den­tů tech­nic­kých obo­rů a uměl­ců, kde bude­me moci vzá­jem­ně sdí­let své mož­nos­ti a oče­ká­vá­ní, sezná­mit se s poten­ci­á­lem nej­no­věj­ších tech­no­lo­gií a zapo­jit vlast­ní kre­a­ti­vi­tu a fan­ta­zii. Mnoh­dy ani neví­me, jaké mož­nos­ti exis­tu­jí, nebo nao­pak jako uměl­ci neu­mí­me preg­nant­ně defi­no­vat, co od zapo­je­ní tech­no­lo­gie oče­ká­vá­me. A také jsme si potvr­di­li spo­lu­prá­ce s fes­ti­va­lem Sig­nal. Bude­me se podí­let na jeho jubi­lej­ním desá­tém roč­ní­ku, kte­rý se bude konat příští rok. Z nových kon­tak­tů mám upřím­nou radost, cítím z toho pozi­tiv­ní ener­gii a sna­hu vzá­jem­ně se podpořit.

V rám­ci čin­nos­ti na někte­rých insce­na­cích Národ­ní­ho diva­dla jste čas­to spo­lu­pra­co­val s umě­lec­kým šéfem Čino­hry Danie­lem Špi­na­rem. Plá­nu­je­te v této koo­pe­ra­ci s Čino­hrou a Danie­lem Špi­na­rem pokra­čo­vat i jako umě­lec­ký šéf Later­ny magiky?

Pro­za­tím neplá­nu­ji pro­jekt, v němž by figu­ro­val Dan Špi­nar jako reži­sér, ale v pro­sin­ci minu­lé­ho roku dosta­la Later­na magi­ka mož­nost zúčast­nit se pro­jek­tu Čino­hry ND na Nové scé­ně, série umě­lec­kých inter­ven­cí Advent sám sobě pone­chán. Spo­je­ní pro­jek­cí z insce­na­ce Later­ny magi­ky Zahra­da mapo­va­ných na strop a stě­ny foyer Nové scé­ny a taneč­ní impro­vi­za­ce čle­nek sou­bo­ru mělo v rám­ci pro­jek­tu vel­ký úspěch. Mys­lím, že to byla skvě­lá ukáz­ka, jak mohou sou­bo­ry spo­lu­pra­co­vat a kaž­dý zůstat při­tom sám sebou.

Do vaše­ho tří­le­té­ho půso­be­ní zasáh­ne v závě­ru plá­no­va­ná zhru­ba dvou­le­tá rekon­struk­ce Nové scé­ny, kte­rá by měla začít od sezó­ny 2022/2023. Jak by pod­le vás měla být kom­plex­ní vize Later­ny magi­ky před tou­to rekonstrukcí?

Do doby rekon­struk­ce nám zbý­vá jed­na a půl sezo­ny, za tu dobu bude mít pre­mi­é­ru Zázrak (s)tvoření, v září letoš­ní­ho roku Robot Radius, kte­rý vzni­ká pro EXPO 2020 v Duba­ji, a v dub­nu 2022 jed­na vel­ká celo­ve­čer­ní pre­mi­é­ra. Během roku chci navá­zat spo­lu­prá­ci s něko­li­ka insti­tu­ce­mi, nakon­tak­to­vat vybra­né zahra­nič­ní tvůr­ce, s nimiž bych rád spo­lu­pra­co­val dál, plá­nu­je­me pilot­ní roč­ník vlast­ní­ho fes­ti­va­lu multi­žánro­vé­ho a mul­ti­me­di­ál­ní­ho diva­dla. Během rekon­struk­ce bude­me muset vyře­šit pro­blém pro­stor k hra­ní a urči­tě bych rád pod­po­řil tvor­bu site-spe­ci­fic pro­jek­tů, kte­ré může­me uvá­dět jed­no­rá­zo­vě v blo­cích a vyzkou­šet si mož­nos­ti růz­ných archi­tek­to­nic­kých objek­tů a veřej­né­ho pro­sto­ru. V té době by měly ale už tvůr­čí týmy pra­co­vat na budou­cích pre­mi­é­rách. Po rekon­struk­ci by měla Later­na magi­ka ide­ál­ně uvá­dět dvě pre­mi­é­ry roč­ně, jed­nu na vel­ké scé­ně a dru­hou na malé scé­ně, kte­rá během rekon­struk­ce vznikne.

Poza­sta­ví vaše nové angaž­má zce­la vaši vlast­ní sólo­vou čin­nost mima, či se plá­nu­je­te v tom­to smě­ru i nadá­le rozvíjet?

Later­na magi­ka je pro mne teď pri­o­ri­tou, odřekl jsem něja­ké dal­ší závaz­ky a režie, ale jak už jsem říkal, „můj“ reper­toár v Diva­dle BRAVO zůstá­vá. Pone­chá­vám si též výu­ku na HAMU na katedře non­ver­bál­ní­ho diva­dla a také orga­ni­za­ci mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu pan­to­mi­my Mime Fest, kte­rý pro­běh­ne v září v Polič­ce. Jako tvůr­ce se nikdy nedo­ká­žu úpl­ně zasta­vit, stá­le sbí­rám mate­ri­ál a nápa­dy na nové pro­jek­ty, ale tepr­ve čas uká­že, kdy vykrys­ta­li­zu­jí do podo­by budou­cí insce­na­ce. Občas to trvá i něko­lik let, než pře­jdu od nápa­du k rea­li­za­ci. Tvor­by se jis­tě nevzdá­vám, ale prá­vě teď není ješ­tě žád­ný mate­ri­ál zralý.

Pub­li­ko­vá­no 29.1.2021

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Anežka Hrebiková

V současnosti je doktorandkou na Ústavu světových dějin a na Katedře pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty UK. Působí v Masarykově ústavu Akademie věd ČR. Je redaktorkou portálu i-divadlo.cz. Zaměřuje se na ruskou historii, společnost, kulturu a umění 18. a 19. století.