5 otázek pro Danu Pala, choreografku tanečního site specific Materia

11. a 12. 4. 2014 ve 20 hodin budou v kos­te­le Nej­svě­těj­ší­ho Srd­ce Páně na náměs­tí Jiří­ho z Poděbrad v Pra­ze uve­de­ny dvě reprí­zy taneč­ní­ho site  spe­ci­fic před­sta­ve­ní Mate­ria. Veřej­nost má po něko­li­ka měsí­cích opět jedi­neč­nou pří­le­ži­tost nově nahléd­nout a zpro­střed­ko­va­ně pro­žít tvor­bu slo­vin­ské­ho archi­tek­ta Josi­pha Pleč­ni­ka a pro­stor jeho pro­slu­lé praž­ské sakrál­ní stavby.

Co je to Mate­ria?
Mate­ria vychá­zí z latin­ské­ho pojmu mater, kte­ré zna­me­ná mat­ka, hmo­ta, lát­ka, mate­ri­ál nebo před­mět. Hlav­ní myš­len­kou Mate­rie je obal a jeho náplň. Je to mate­ri­ál vněj­ší a také ten vnitř­ní, kte­rý dává tomu vněj­ší­mu význam. Archi­tek­tu­ra kos­te­la Nej­svě­těj­ší­ho Srd­ce Páně, ve kte­rém se Mate­ria ode­hrá­vá a je jím inspi­ro­vá­na, je tak pomy­sl­ným oba­lem podob­ně jako tělo je kon­struk­cí a oba­lem pro lid­skou duši člo­vě­ka. Tělo bez duše není nic, stej­ně jako budo­va bez nápl­ně je jen pou­hou schránkou.

Hlav­ní inspi­ra­cí před­sta­ve­ní je tedy archi­tek­tu­ra slo­vin­ské­ho archi­tek­ta Josi­pha Pleč­ni­ka a její pro­po­je­ní s tan­cem, není to zvlášt­ní spo­je­ní dvou napros­to odliš­ných umě­lec­kých dis­ci­plín?
Ve své tvor­bě se zabý­vám pře­de­vším pro­po­je­ním odliš­ných umě­lec­kých dis­ci­plín s tan­cem. Tanec a archi­tek­tu­ra jsou oprav­du dvě kre­a­tiv­ní odliš­né dis­ci­plí­ny, kte­ré ale přes­to sdí­le­jí zvlášt­ní vztah. Je to mimo jiné nejen ten úpl­ně nej­e­le­men­tár­něj­ší vztah dvou lid­ských potřeb – fyzic­ké­ho  pohy­bu a pří­stře­ší k němu, tedy uspo­ko­je­ní při­ro­ze­né­ho lid­ské­ho instink­tu, ale obě tyto dis­ci­plí­ny také pou­ží­va­jí tělo a pro­stor jako hlav­ní medi­um. Nej­už­ší vztah těla k pro­sto­ru se pro­je­vu­je prá­vě v archi­tek­tu­ře, tělo se v pro­sto­ru pohy­bu­je pod­le toho, jak je pro­stor roz­vr­žen, vyu­ží­vá drah a jed­not­li­vých prv­ků, kte­ré obsa­hu­je, jež byly dány archi­tek­tem. Tělo, pohyb a pro­stor tak mezi sebou vytvá­ře­jí nepře­tr­ži­tý tok inspirace. 

Jak pro­bí­hal kre­a­tiv­ní pro­ces tvor­by taneč­ní cho­re­o­gra­fie v kos­te­le?
Tanec ve vysvě­ce­ném kos­te­le, to je oprav­du vel­mi cit­li­vé téma. Celá pří­pra­va site spe­ci­fic pro­jek­tu Mate­ria trva­la zhru­ba rok a před jejím zahá­je­ním bylo nej­pr­ve nut­né pře­svěd­čit far­ní úřad spra­vu­jí­cí chod kos­te­la o kon­form­nos­ti našich umě­lec­kých zámě­rů s prvot­ním úče­lem této stav­by. Výsled­ná podo­ba byla kom­pro­mi­sem obou stran, při rea­li­za­ci pak něko­li­krát ved­la k nut­nos­ti úpra­vy kon­cep­tu. Pře­de­vším neby­lo dovo­le­no pou­žít pro­stor hlav­ní lodi chrá­mu a zby­la tedy mož­nost vyu­ži­tí pro­sto­ru věže a pro­stor kryp­ty, nachá­ze­jí­cí se pod hlav­ní lodí. Kaž­dou limi­ta­ci, kte­rá při­chá­ze­la, jsem se tak sna­ži­la změ­nit v inspiraci .

Pod­le tebe tedy tanec do kos­te­la pat­ří?
Kos­tel je mís­tem nepře­tr­ži­té­ho pohy­bu, ten zde vytvá­ří nejen lidé při mších, kte­ří se pohy­bu­jí pod­le urči­tých pra­vi­del, za úče­lem něja­ké­ho vyjá­d­ře­ní, přá­ní, mod­lit­by, vzta­hu nebo kon­tak­tu. Kaž­dý pohyb má svůj význam, ať už se jed­ná o jed­no­du­ché poklek­nu­tí, podá­ní ruky nebo chůzi. Z toho­to hle­dis­ka, pod­le mého názo­ru, tanec do kos­te­la pat­ří. Je totiž jeho sou­čás­tí. Pat­ří sem ale ten pohyb, kte­rý je pro­myš­le­ný a s pro­sto­rem nějak sou­vi­sí. Navíc pleč­ni­kův moder­ní kos­tel nepl­ní pou­ze svou hlav­ní funk­ci ve vede­ní mší a křes­ťan­ských slav­nos­tí, ale je také kul­tur­ním mís­tem, mís­tem výstav, kon­cer­tů, archi­tek­to­nic­kých semi­ná­řů, je mís­tem, kde se schá­ze­jí kaž­do­den­ně stov­ky, při mších až tisíc, lidí. Od prv­ní chví­le, kdy jsem do toho­to pro­sto­ru vstou­pi­la, jsem si uvě­do­mi­la, že oprav­du žije. Tady jsem zjis­ti­la, že i pro­stor může mít duši, že archi­tek­tu­ra díky tomu, co všech­no pojí­má, půso­bí jako tělo člo­vě­ka se svou boha­tou náplní.

Sou­stře­ďu­ješ kolem sebe sku­pi­nu uměl­ců pod názvem DANA PALA CREATIVITY, plá­nu­je­te dal­ší před­sta­ve­ní podob­né­ho typu?
Urči­tě ano. Moje nej­už­ší spo­lu­prá­ce, kte­rá se for­mo­va­la už při mém stu­diu cho­re­o­gra­fie na praž­ské HAMU je se skvě­lým hudeb­ním skla­da­te­lem Jir­kou Luke­šem, kte­rý pro Mate­rii napsal ori­gi­nál­ní hudeb­ní kom­po­zi­ci a kos­tým­ní návr­hář­kou Ha Tha­nh Ngu­yen, kte­rá se zabý­vá trans­for­mač­ním kos­tý­mem. Spo­leč­ně tvo­ří­me a dopl­ňu­je­me se kre­a­tiv­ně už něko­lik let. Urči­tě se může­te těšit na dal­ší pro­duk­ci. Zatím plá­nu­je­me vyjet s Mate­rií na Slo­vin­sko, navá­za­li jsme spo­lu­prá­ci se Slo­vin­ským Vel­vy­sla­nec­tvím a hle­dá­me dal­ší inspi­ra­tiv­ní pleč­ni­ko­vu archi­tek­tu­ru nebo pro­stor, kte­rý bychom roz­tan­či­li, kam bychom moh­li Mate­rii při­vézt. Je to vel­ká výzva.

Dana Pala  *1987
Vystu­do­va­la Taneč­ní kon­zer­va­toř hl.m. Pra­hy a v sou­čas­nos­ti ukon­ču­je pátý roč­ník magis­ter­ské­ho pro­gra­mu na Katedře tan­ce HAMU, obor cho­re­o­gra­fie pod vede­ním Mgr. Danie­la Wiesne­ra a Mgr. Jana Kode­ta. V ak. roce 2011/12 zís­ka­la dvou­se­mest­rál­ní stáž na Insti­tut del tea­t­re Bar­ce­lo­na, kde vytvo­ři­la a uved­la mimo jiné cho­re­o­gra­fii ELEMENTHIS!. Od roku 2013 půso­bí jako cho­re­o­graf a peda­gog taneč­ní­ho pohy­bu pro her­ce v diva­dle SANS v Pal­ma de Mallor­ca. Věnu­je se inter­pre­tač­ní, cho­re­o­gra­fic­ké i peda­go­gic­ké čin­nos­ti. Ve své cho­re­o­gra­fic­ké tvor­bě se zamě­řu­je zejmé­na na prá­ci se scé­no­gra­fií, zvu­kem, pro­sto­rem, archi­tek­tu­rou, mate­ri­á­lem a pro­po­je­ním ostat­ních umě­lec­kých žánrů s tan­cem. Umě­lec­ky spo­lu­pra­cu­je s fyzic­kým diva­dlem Tea­tr Novo­go Fron­ta a tvo­ří před­sta­ve­ní site spe­ci­fic v alter­na­tiv­ních pro­sto­rech, gale­ri­ích i ote­vře­ných scé­nách (Under­ground, Alta, Cita­de­la, gale­rie GAMU, Sta­ré mlý­ny v Buben­či, Blu­diš­tě na Pet­ří­ně). Od roku 2012 vede umě­lec­ké usku­pe­ní DANA PALA CREATIVITY, kte­ré půso­bí jako con­tem­po­ra­ry dan­ce com­pa­ny a věnu­je se také tvor­bě pohy­bo­vé­ho, kre­a­tiv­ní­ho taneč­ní­ho sys­té­mu pro děti.

Mate­ria (pre­mi­é­ra 28. září 2013), před­sta­ve­ní kon­ci­po­va­né pro pro­stor kos­te­la Nej­svě­těj­ší­ho srd­ce páně na Náměs­tí Jiří­ho z Poděbrad je její nej­no­věj­ší produkce.