SVĚT POTŘEBUJE PRAKTICKÝ IDEALISMUS

Ten­to roz­ho­vor vzni­kl týden před pre­mi­é­rou nové­ho pro­jek­tu sou­bo­ru Far­ma v jes­ky­ni. V rádiu šly zprá­vy o obsa­zo­vá­ní zákla­den na Kry­mu a pře­dem pře­po­klá­da­ných výsled­cích tam­ní­ho refe­ren­da. Ven­ku se po mno­ha týd­nech schy­lo­va­lo k deš­ti. Napě­tí všu­de kolem.  Na drá­ze mezi Buben­čí a Hole­šo­vi­ce­mi to jis­kři­lo ješ­tě o tro­chu víc. To se reži­sér Vili­am Dočo­lo­man­ský pře­mís­ťo­val ze zku­šeb­ní­ho záze­mí, kte­ré má Far­ma v jakési nehos­tin­né industri­ál­ní budo­vě v bube­neč­ské zápla­vo­vé zóně.  Zkouš­ky Infor­má­to­rů vrcho­li­ly. Reži­sér byl vyčer­pán, ale sou­stře­dil se, pře­mýš­lel a mlu­vil celým tělem. Jeho zau­je­tí pro to co dělá je pří­slo­več­né, jeho ener­gie nemě­ři­tel­ná. Niko­ho podob­né­ho neznám.

Co říká­te posled­ním udá­los­tem na Ukra­ji­ně?
Je to přes čáru. Intu­i­ce mi říká, že geo­po­li­tic­ká mapa Evro­py se zásad­ně změ­ní a že se nás ta změ­na bude týkat. V kaž­dém pří­pa­dě se domní­vám, že něja­ká špí­na musí jít ven, že už něco dlou­ho pod povr­chem bobt­na­lo. Bohu­žel si mož­ná bude­me muset při­znat, že líp už bylo.  Děje se to vel­mi blíz­ko a obá­vám se, že ješ­tě ani netu­ší­me, jaké důsled­ky tato změ­na bude mít.Rusko je pod­le mě země plná boles­ti, krve, a obá­vám se i ne úpl­ně civi­li­zo­va­né­ho vědo­mí.  Je tam tolik tem­no­ty, his­to­ric­ké i sou­čas­né, že je jako časo­va­ná bomba.

Ptám se vás pro­to, že jste se ve svých dří­věj­ších reži­ích věno­val téma­tům vzdá­le­ným v čase a pro­sto­ru – Scla­vi řeši­li emi­gra­ci v prv­ní polo­vi­ně 20. sto­le­tí, Čekár­na udá­los­ti dru­hé vál­ky, Diva­dlo nás ved­lo do Bra­zí­lie. Chtě­la jsem vědět, jak vní­má­te sou­čas­nost tady a teď…
Já jsem se v těch his­to­ric­kých fak­tech, kte­ré jsme sbí­ra­li v před­chá­ze­jí­cích pro­jek­tech a výzku­mech, vždy pokou­šel hle­dat most k tomu, co žije­me teď, pro­to­že tvo­řím jako sou­čas­ník. I ta emi­gra­ce ve Scla­vi byla aktu­ál­ní, i když pís­ně byly star­ší. Stej­ně tak The The­a­ter byl pro mě vel­mi aktu­ál­ním téma­tem. Já jsem nachá­zel odles­ky toho téma­tu sice ve dvě stě let sta­rých afrob­ra­zil­ských taneč­ních kro­cích, ale byla to pro mě nako­nec vždy zpo­věď o vzbou­ře­ní pro­ti kon­zu­ment­ství, ve kte­rém žije­me. Pro mě je The The­a­ter  o tom, že kul­tu­ra umírá.

Infor­má­to­ři zpra­co­vá­va­jí zce­la sou­čas­ný mate­ri­ál. Jak jste dospěl k tomu­to námě­tu?
Začal jsem si úpl­ně prag­ma­tic­ky klást otáz­ku, o čem je naše doba, v kte­ré tady a teď žije­me, co nás nej­víc ovliv­ňu­je? A postup­ně jsem se vlast­ně při­ro­ze­ně dostá­val přes poli­ti­ku až k lob­bin­gu jako tako­vé­mu a zjis­til jsem, že ten nej­sil­něj­ší lob­bing, jehož dopad si ani neu­vě­do­mu­je­me, je ten kor­po­rát­ní.  Kor­po­ra­ce jako nad­ná­rod­ní struk­tu­ry nebo gigan­tic­ké spo­leč­nos­ti dnes už běž­ně obchá­ze­jí jed­not­li­vé národ­ní regu­la­ce a vlast­ně mají obrov­ský vliv tím, jak zasa­hu­jí dal­ší struk­tu­ry poli­tic­ké, vlád­ní, na úrov­ni lokál­ních vlád, měst­ských insti­tu­cí atd. Fas­ci­nu­jí­cí je, že si ten vliv  neu­vě­do­mu­je­me. Fun­gu­je totiž jed­no­du­chá sepa­ra­ce mezi kon­zu­men­tem a tím, co kon­zu­mu­je, a okol­nost­mi, za nichž kon­zu­mo­va­ný pro­dukt vzniká.

Co oči nevi­dí, to srd­ce nebo­lí…
Přes­ně. Postup­ně jsem se nořil do těch­to otá­zek, až se začal okruh původ­ně vel­mi širo­kých témat zužo­vat. V pomy­sl­né síti uvíz­la kauza, kte­rá se týká nejme­no­va­né nej­vět­ší potra­vi­nář­ské kor­po­ra­ce na svě­tě a malin­ké sku­pin­ky akti­vis­tů, kte­ří byli infil­tro­va­ní mla­dou ženou, kte­rá od nich zís­ká­va­la infor­ma­ce. To samo o sobě může půso­bit jako kuchyň­ský pří­běh.  Ale sou­čás­tí kau­zy jsou úmr­tí odbo­rář­ských děl­ní­ků, kte­ří dodá­va­li infor­ma­ce aktivistům.

To zní jako špi­o­náž.
Ano, ale není to jen o špi­o­ná­ži. Je to o fun­go­vá­ní sys­té­mu, kte­rý má obrov­skou moc a poru­šu­je základ­ní prá­va – nejen v oblas­ti pra­cov­ně práv­ní a soci­ál­ní, ale poru­šu­je i prá­vo na život. Je zde pros­tě pode­zře­ní, že ta kor­po­ra­ce nají­ma­la vra­hy, aby likvi­do­va­li lidi, kte­ří pro­ti kor­po­ra­ci demon­stro­va­li. A pokud ta kor­po­ra­ce síd­lí v tzv. „vyso­ce demo­kra­tic­ké zemi“ jako je Švý­car­sko, a někdo odtud cen­t­rál­ně roz­dá­vá roz­hod­nu­tí toho­to typu, kte­ré potom mají dopad např. ve fili­ál­kách na Fili­pí­nách a v Kolum­bii, tak jsme auto­ma­tic­ky v Orwello­vi, auto­ma­tic­ky se dostá­vá­me k tomu, že žije­me v sys­té­mu, kte­rý je jenom zdán­li­vě demokratický.

Mys­lí­te, že je to tře­ba prá­vě dáno tím roz­sa­hem kor­po­ra­cí?  Že vzdá­le­nos­ti, ztrá­ta přímých infor­ma­cí, kon­tak­tu, nepro­po­je­nost cen­t­rál a peri­fe­rií zba­vu­je tyto pod­ni­ky eti­ky a zod­po­věd­nos­ti?
Jis­tě. Co je to vlast­ně kor­po­ra­ce? To je obrov­ské množ­ství akci­o­ná­řů, kte­ří inves­to­va­li, aby měli výno­sy. V čele kor­po­ra­ce je člo­věk, kte­rý je tla­če­ný k tomu, aby neu­stá­le rost­la pro­duk­ti­vi­ta. Celý náš život je pod tla­kem neu­stá­le umě­le ros­tou­cí pro­duk­ti­vi­ty. Když šest měsí­ců pro­duk­ti­vi­ta neros­te, vykop­nou ho a jde na jeho mís­to někdo jiný. Ale růst se nedá do neko­neč­na. Kam dál to může jít? Já nechci, aby to zně­lo para­no­id­ně, ale už teď pro­bí­há tzv. komo­di­fi­ka­ce eko­sys­té­mu, už teď fun­gu­jí způ­so­by, jaký­mi se dá zpo­plat­nit vzduch.  Pou­ží­vá­me vzduch, dýchá­me ho, tak je to pro­dukt, pojď­me ho zpe­ně­žit.  Zis­ko­vost je už nato­lik pod­stat­ná, že už se vlast­ně neza­sta­vu­je­me ani před základ­ní­mi lid­ský­mi hodnotami.

K tako­vé­mu tvr­ze­ní máte jis­tě důvod.
Vyda­li jsme se do Bru­se­lu a děla­li tam roz­ho­vo­ry s lob­bis­ty, euro­kra­ty, poli­ti­ky, akti­vis­ty, sna­ži­li se něco dozvě­dět. Kla­de­me si otáz­ky: co je to demo­kra­cie, jak by měla být říze­ná spo­leč­nost, jaká jsou naše prá­va? Všich­ni jsme sou­čás­tí toho kor­po­ra­tiv­ní­ho sys­té­mu, my všich­ni si kupu­je­me kor­po­rát­ní výrob­ky, všich­ni jsme toho součástí.

Neber­te to zle, ale nepři­pa­dá vám tvá­ří v tvář těm­to pla­ne­tár­ním pro­blé­mům umě­ní jako sla­bý nástroj na jejich řeše­ní?
Ano, je to doce­la mož­né. Samo­zřej­mě ta čin­nost samot­ná je absurd­ní, to tzv. umě­ní.  Ale přes­to si mys­lím, že nej­zá­sad­něj­ší je, jak člo­věk doká­že trans­for­mo­vat svo­je vlast­ní vědo­mí. A jest­li už to trans­for­mu­je na zákla­dě prá­ce s lite­ra­tu­rou, ane­bo při tom, když vydá­vá jíd­lo dru­hým lidem, je lhos­tej­né.  Já věřím tomu, že to všech­no jsou vněj­ší for­my rea­li­ty. Ale pod­stat­ný je způ­sob, jakým kaž­dý z nás vyu­ži­je ten čas, kte­rý tu máme.

Může­te mi popsat, jak to pro­bí­ha­lo v  Bru­se­lu?
My jsme měli něko­lik vyti­po­va­ných kor­po­rát­ních lob­bis­tů a eurokratů.

Jak jste k nim při­šli?
Na začát­ku vše­ho byly infor­ma­ce, infor­ma­ce, a zase infor­ma­ce. Postup­ně se to tří­di­lo, zjiš­ťo­va­li jsme, pta­li jsme se … A postu­po­va­li od jed­no­ho člo­vě­ka ke dru­hé­mu. To je vždyc­ky stejné…

Mohl bys­te o tom napsat kni­hu.
O kaž­dém tako­vém výzku­mu by se dala napsat kni­ha. Smys­lem bylo v osob­ních roz­ho­vo­rech vní­mat nejen infor­ma­ce, ale i to, jak se ti lidé cho­va­jí, jakým způ­so­bem rea­gu­jí.  Mno­ho­krát jsme pro bru­sel­ské poli­ti­ky při­pra­vi­li neče­ka­né pro­vo­ka­tiv­ní otáz­ky a vní­ma­li pak jejich reak­ce, body lan­gu­age, způ­sob, jakým zareagovali.

Může­te uvést pří­klad?
Měli jsme tako­vou sráž­ku s jed­ním evrop­ským poli­ti­kem, poslan­cem, kte­rý pro­sa­zu­je ve vel­kém gene­tic­ky modi­fi­ko­va­né země­děl­ství a my jsme na něj šli pro­ti­ú­to­kem. Tak tam byla vel­ká, zají­ma­vá agre­siv­ní reakce.

Co jste kon­krét­ně udě­la­li?
Dáva­li jsme mu otáz­ky, o kte­rých jsme vědě­li, že ho budou vel­mi štvát a poda­ři­lo se nám ho vytočit.

Třískl něčím?
To si na půdě par­la­men­tu nemohl dovolit.

Byli jste v kan­ce­lá­ři?
Byli jsme na chod­bě před zase­dač­kou. My jsme se před tím infil­tro­va­li na jed­no jed­ná­ní mezi poslan­ce, sedě­li jsme mezi nimi a potom jsme toho­to člo­vě­ka vytáh­li ven.  Mys­lel si, že jsme jeho obdi­vo­va­te­lé. Bylo zají­ma­vé pozo­ro­vat for­my jeho pasiv­ní agre­si­vi­ty a mani­pu­la­ce. Potom jsme mlu­vi­li s člo­vě­kem, kte­rý byl na stra­ně neziskov­ky a poz­dě­ji se stal kor­po­ra­tiv­ním lob­bis­tou. To bylo taky zají­ma­vé srov­ná­ní.  A potom samo­zřej­mě akti­vis­ti, kte­ří nás zasvě­co­va­li do tako­vých sou­vis­los­tí, o kte­rých jsme do té doby nic netu­ši­li. Ani oni si neby­li jis­ti, kdo jsme, kdo nás poslal… Mno­ho­krát  jsme nara­zi­li na základ­ní lid­skou nedů­vě­ru. Ve vel­ké míře jsou Infor­má­to­ři o nedůvěře.

Řek­ně­te mi, v čem se díky tomu­to pro­jek­tu Far­ma posu­nu­la?
Domní­vám se, že kaž­dým pro­jek­tem jde­me do nezná­ma a vždy je nový úkol mož­ná o něco těž­ší než ten před­cho­zí.  Tady se najed­nou o hod­ně víc pra­cu­je se slo­vem, s živě pře­ná­še­ným videem.  Ale i vnitř­ní mon­táž je neú­pros­něj­ší. To téma nedo­vo­lu­je žád­ný romantismus.

A co si před­sta­vu­je­te, že při­jde po Infor­má­to­rech?
Já mám tmu, já tam vůbec nic nemám, nevím, co bude dál. Já vím, že budu dělat dal­ší pro­jek­ty, ale teď jsem plně sou­stře­děn pou­ze na ten­to. To je pros­tě jedi­né dítě a dal­ší nebu­de. Nedo­ká­žu mys­let jinak. 

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.