O platformu jsme bojovali hlavně sami se sebou

Yvo­nu Kre­u­zman­no­vou na těch­to strán­kách nemu­sí­me před­sta­vo­vat. I v cizi­ně ji zna­jí všich­ni, tedy v té „taneč­ní cizině“.

Vydu­pa­la ze země dva zásad­ní polis­to­pa­do­vé fes­ti­va­ly, posta­vi­la diva­dlo a anga­žu­je se na poli nezisko­vých orga­ni­za­cí a finan­co­vá­ní živé­ho umě­ní. Je diplo­mat­ka, vyzná se v byro­kra­cii Čes­ka i Evro­py a kdo by se chtěl rou­hat, řekl by, že pro tanec je jí ško­da. My si ji ale bez tan­ce neu­mí­me před­sta­vit. Bez tan­ce a volej­ba­lu. V před­ve­čer 20. roč­ní­ku Čes­ké taneč­ní plat­for­my si udě­la­la pro naše strán­ky čas na roz­ho­vor, v němž vzpo­mí­ná, vysvět­lu­je a hle­dí do budoucna.

Vzpo­me­ne­te si na okol­nos­ti vzni­ku Čes­ké taneč­ní plat­for­my? Na teh­dej­ší atmo­sfé­ru, nebo dokon­ce pří­mo na impuls, kdy jste se řek­la: „Tako­vý fes­ti­val musím založit!“?

Na to si vzpo­mí­nám veli­ce přes­ně. V roce 1993, 1994 měly poměr­ně vel­ký zvuk po Evro­pě tzv. Ren­con­tres cho­ré­o­gra­phiques inter­nati­o­na­les , kte­ré byly koor­di­no­vá­ny ze Saint Denis, před­měs­tí Paří­že. Kaž­dá země vytvá­ře­la jaký­si pod­půr­ný „board“, kte­rý v komu­ni­ka­ci s Paří­ží nabí­zel jakousi plat­for­mu na své národ­ní úrov­ni. Ten­to model byl záro­dek jed­not­li­vých evrop­ských plat­fo­rem. Obje­la jsem jich něko­lik a uvě­do­mi­la si, jak je straš­ně důle­ži­té, aby měli naši zahra­nič­ní kole­go­vé v krát­kém časo­vém úseku mož­nost vidět naži­vo „the best of“ naší taneč­ní tvorby.

Plat­for­my jin­de v Evro­pě býva­jí orga­ni­zo­vá­ny jako bie­ná­le, proč jste se roz­hod­la pořá­dat ji kaž­dý rok?
Teh­dy jsem to hod­ně pro­bí­ra­la se svý­mi kole­gy a se svým kou­čem Samem Mille­rem z Jacob´s Pillow. Dospě­li jsme k tomu, že když udě­lá­me něco jako bie­ná­le, tak to dru­hý rok zanik­ne, pro­to­že si všich­ni řek­nou: „No jo, to bylo jenom jed­nou, to není tak důle­ži­té…“ I u vel­ké fes­ti­va­lu Tanec Pra­ha jsem si uvě­do­mi­la, že když ho nebu­du dělat kaž­dý rok, tak za dva roky už pod­po­ru mož­ná nezís­kám. Stej­né hle­dis­ko jsme uplat­ni­la i na plat­for­mu „Rad­ši men­ší akci kaž­dý rok, než vel­kou jed­nou za dva roky.“ Taky ne všech­ny pro­jek­ty, co si bude­me poví­dat, vydr­že­ly dvě sezo­ny, pro­to­že spous­ta věcí vzni­ká a zani­ká straš­ně rych­le. Zvláš­tě v těch 90. letech tomu tak bylo. Tak­že z vel­mi prak­tic­kých, prag­ma­tic­kých důvo­dů jsem se roz­hod­la dělat plat­for­mu každoročně.

Jak jste tedy „prak­tic­ky a prag­ma­tic­ky“ zača­la s orga­ni­za­cí?
Moh­la jsem do toho jít s tím, kdo měl u nás o sou­čas­ný tanec zájem. Což v té době byla jedi­ně nově zalo­že­ná Kon­zer­va­toř Dun­can Cen­t­re. Zce­la zají­ma­vým způ­so­bem se tedy zača­la Čes­ká taneč­ní plat­for­ma for­mo­vat kolem spo­lu­prá­ce Tan­ce Pra­ha a Dun­ca­nu. To ješ­tě samo­zřej­mě nee­xis­to­va­lo diva­dlo Ponec. Tak­že prv­ní čes­ká plat­for­ma se usku­teč­ni­la v roce 1995 v pidi­for­má­tu na půdě Dun­ca­nu, kam při­je­li ředi­te­lé Ame­ri­can Dan­ce Fes­ti­va­lu, man­že­lé Reinhar­to­vi. Char­les Reinhart byl hlav­ním spíkrem plat­for­my, což teh­dy byla spí­še deba­ta s ukáz­ka­mi z tvor­by mla­dých choreografů.

Prv­ním úto­čiš­těm plat­for­my byl ale Hra­dec Krá­lo­vé. Teh­dej­ší osví­ce­ný sta­ros­ta Hrad­ce mě oslo­vil, abych vymys­le­la akci s mezi­ná­rod­ním pře­sa­hem, kte­rá by se moh­la kaž­do­roč­ně konat v jeho měs­tě. Řek­la jsem, fajn, říkej­me tomu Ent­rée k Tan­ci, pojmě­me to jako for­mát Čes­ké taneč­ní plat­for­my. Tak jsme se od roku 1996 pře­su­nu­li do Hrad­ce, kde jsme se, čty­ři roky po sobě, vždyc­ky na jaře, sna­ži­li na plo­še dvou dnů vytvo­řit zají­ma­vou taneč­ní pře­hlíd­ku. A tam také vznik­la prv­ní poro­ta, v níž zase­dl např. Vlas­ti­mil Hara­pes a John Ashford.

A co tomu teh­dej­ší ředi­tel brit­ské­ho taneč­ní­ho diva­dla The Pla­ce a mana­žer Lon­don Con­tem­po­ra­ry Dan­ce The­a­t­re říkal?
Teh­dy se na pro­gra­mu mísil napros­tý ama­té­ris­mus s prvo­po­čát­ky čes­ké pro­fe­si­o­nál­ní tvor­by. Ash­ford byl napros­to doja­tý spe­ci­ál­ně feno­mé­nem ZUŠek, teh­dy ješ­tě Lido­vých škol umě­ní. Byl pře­kva­pen tou obrov­skou ener­gií a počtem lidí, kte­ří se v Čechách roz­hod­li věno­vat tan­ci, a záro­veň byl samo­zřej­mě zkla­mán úrov­ní, kte­rá zda­le­ka nedo­sa­ho­va­la toho, co by si před­sta­vo­val. Nicmé­ně už v té době se obje­vi­lo pár tako­vých per­li­ček, jako napří­klad Moni­ka Reb­co­vá, kte­rá se v té době vel­mi inten­ziv­ně věno­va­la sou­čas­né taneč­ní tvor­bě a dosta­la i pozvá­ní do zahra­ni­čí. Byly to tako­vé stříp­ky, prv­ní naděje.

Yvo­na Kreuzmannová

Tepr­ve v roce 2000, u pří­le­ži­tos­ti koná­ní IETM* v Pra­ze, jsme se roz­hod­li, že zaris­ku­je­me a ješ­tě, než dosta­ví­me Ponec, tak ho ote­vře­me. Tak­že v roce 2000 se plat­for­ma kona­la v čás­teč­ně roze­sta­vě­ném Pon­ci, čás­teč­ně v jiných pro­sto­rech, jako bylo napří­klad diva­dlo Kome­die. A už teh­dy jsem zača­la vní­mat, že se pohled zahra­nič­ních hos­tů začí­ná zamě­řo­vat smě­rem do Čech. Trva­lo to ovšem dal­ších snad deset let, než si zvyk­li na to, že v Pra­ze mohou vidět něco zce­la ori­gi­nál­ní­ho. Měli jsme pak ješ­tě tako­vou zvlášt­ní zku­še­nost, kdy jsme na začát­ku milé­nia spo­lu­pra­co­va­li s Fran­cou­zi, a jejich dele­ga­ce odje­la z plat­for­my vel­mi zkla­ma­ná. Řek­li, že to pros­tě není úro­veň, na kte­rou oni jsou v západ­ní Evro­pě zvyklí. Ale když se pak někte­ří z těch­to Fran­couzů v posled­ních dvou, třech letech do Pra­hy vrá­ti­li, tak nevě­ři­li vlast­ním očím. Nej­zá­sad­něj­ší skok v kva­li­tě čes­ké taneč­ní scé­ny nastal v posled­ní dekádě.

O TANEC PRAHA, o vel­ký mezi­ná­rod­ní fes­ti­val, jste muse­la něko­li­krát hod­ně bojo­vat. Pro­bě­hl někdy podob­ný zápas i o Čes­kou taneč­ní plat­for­mu?
Já mys­lím, že hlav­ní boj o plat­for­mu, kte­rá naštěs­tí nemá tak obrov­ské finanč­ní náro­ky jako vel­ký fes­ti­val, se ode­hrál uvnitř čes­ké taneč­ní komu­ni­ty. Chvil­ku trva­lo, než lidé pocho­pi­li, že nám nejde o nic jiné­ho než o čes­ký tanec. Akti­vi­ty, kte­ré se zača­ly vyví­jet s ote­vře­ním diva­dla Ponec v roce 2001, byly někdy vní­má­ny jako kon­ku­renč­ní, nebo pří­liš nabobt­na­lé, ale nám v kaž­dém pří­pa­dě šlo sku­teč­ně vždyc­ky o to, pod­po­řit čes­ký tanec, pod­po­řit i jiné pro­sto­ry, kte­ré pro čes­ký tanec něco děla­jí. Vždyť plat­for­ma není pořá­dá­na jenom v diva­dle Ponec, ale spo­lu­pra­cu­je s dal­ší­mi sub­jek­ty. Urči­tě jsme byli dosti kri­ti­zo­vá­ni za výběr děl. Pro­to jsme se v urči­té fázi roz­hod­ly s teh­dej­ší kole­gy­ní Mar­tou Laj­ne­ro­vou, že vytvo­ří­me výbě­ro­vou poro­tu, kte­rá nám pomů­že sesta­vit pro­gram. Oslo­vi­li jsme pro­to taneč­ní kri­ti­ky, zástup­ce taneč­ních škol, pro­du­cen­ty apod.

Pak jsme cíti­li, že by to chtě­lo ješ­tě něja­ký nový svě­ží vítr a udě­la­li jsme před dvě­ma roky zásad­ní deba­tu s taneč­ní­ky. Mys­lím, že jsme si pocti­vě ujas­ni­li, o co obě­ma stra­nám jde, jak pro­sa­dit čes­ký tanec do Evro­py a do zahra­ni­čí. A teh­dy padla řada zají­ma­vých jmen pro poro­tu a před­po­ro­tu a my jsme těm návrhům vyšli vstříc. Tím pádem se poro­ta obmě­ňu­je, což je veli­ce zdravé.

Pře­hlí­dek s taneč­ním pro­gra­mem je v Čes­ku už něko­lik. Čím je Čes­ká taneč­ní plat­for­ma uni­kát­ní?
Pře­de­vším vel­kým důra­zem na pro­ces výbě­ru, kte­rý není zále­ži­tos­tí jed­no­ho dra­ma­tur­ga. Navíc dává­me i zpět­nou vazbu z celé­ho nomi­nač­ní­ho pro­ce­su, což si mys­lím, že je taky vel­mi cen­né. Jestli­že chce­me být pře­hlíd­kou toho nej­lep­ší­ho, co se na čes­ké taneč­ní a pohy­bo­vé scé­ně děje, tak musí­me i nasta­vo­vat zrca­dlo. Někdy je to kru­té, někdy to bolí a vyvo­lá­vá emoce.

A dru­há obrov­ská hod­no­ta plat­for­my je v našich zahra­nič­ních kon­tak­tech. Asi nikdo v Čes­ké repub­li­ce nemá tak obrov­skou síť zahra­nič­ních kon­tak­tů, nemá tolik adre­sá­řů, růz­ných dal­ších akcí, kte­ré se kona­jí v zahra­ni­čí a kte­ré my navště­vu­je­me zase v roli pre­sen­te­rů. Je to logic­ké, pro­to­že fun­gu­je­me v této oblas­ti nejdéle. Tím pádem máme spous­tu kole­gů, kte­ré doká­že­me osob­ně pře­svěd­čit, že to sto­jí za to při­jet se podí­vat na čes­ký tanec. A to je mno­hem cen­něj­ší než všech­ny ano­nym­ní mai­lin­gy a mar­ke­tingo­vé tahy. Vlast­ně máme na plat­for­mu vel­mi málo peněz, ale tou elek­tro­nic­kou a osob­ní komu­ni­ka­cí doká­že­me zaujmout a zájem nesku­teč­ně stou­pá. Už vlast­ně před tře­mi lety, kdy­by nevy­buch­la sop­ka na Islan­du, tak jsme tu měli přes tři­cet při­hlá­še­ných účast­ní­ků, a letos popr­vé jsme pře­kro­či­li pade­sát­ku. A to je oprav­du úžas­ný počet na to, že jsme výcho­do­ev­rop­ská země.

Loň­ské pře­dá­vá­ní ceny za Taneč­ní insce­na­ci roku

Ale taky udě­lu­je­te ceny…
Ceny – to je dal­ší vel­ká kapi­to­la Čes­ké taneč­ní plat­for­my. Sni­la jsem o tom, aby čes­ký tanec zís­kal oce­ně­ní, včet­ně nále­ži­té finanč­ní část­ky. Pro­to jsem teh­dy sehna­la vel­ké­ho gene­rál­ní­ho spon­zo­ra. Měli jsme tedy cenu Saz­ky za objev v tan­ci. Já si nejsem jis­tá, že ta samot­ná finanč­ní část­ka byla to, co čes­ké­mu tan­ci pomoh­lo. Je to para­dox­ní, pro­to­že tanec pení­ze potře­bu­je jako sůl. Ale na dru­hou stra­nu byla cena svá­zá­na s povin­nos­tí vytvo­řit novou cho­re­o­gra­fii, kte­rá občas zda­le­ka neby­la tak pře­svěd­či­vá, jako původ­ně oce­ně­né dílo. Tak­že když jsme nako­nec spon­zo­ra ztra­ti­li, tak taneč­ní­ci sami řek­li, že jim nejde o cenu finanč­ní, ale o to, jak je hod­no­tí mezi­ná­rod­ní poro­ta. A toho posto­je si vel­mi vážím. Nejde pře­ce o to, jest­li dosta­ne­me tři sta, nebo čty­ři sta tisíc, nebo deset, ale o to, že víme, jakým způ­so­bem se na naši tvor­bu dívá zahra­nič­ní odbor­ná obec. Pro­to se sna­ží­me kaž­do­roč­ně mít vel­mi sil­né obsa­ze­ní mezi­ná­rod­ní poroty.

Víte, jak vní­má vlast­ně čes­ký taneč­ní umě­lec fakt, že je jeho dílo zařa­ze­no do toho pro­gra­mu ČTP? Odmí­tl někdo vystou­pit na plat­for­mě?
Já pev­ně věřím, že to vní­ma­jí taneč­ní­ci jako pres­tiž, že je pro ně důle­ži­té být na pro­gra­mu plat­for­my. Záro­veň je spous­ta lidí, kte­ří nema­jí rádi sou­tě­že­ní, a já jim rozu­mím. Já vlast­ně taky sou­tě­že jako tako­vé nemu­sím, pro­to­že těch děl, kte­rých si vážím, je mno­hem víc, ale cena je jen jed­na. Za nej­dů­le­ži­těj­ší pova­žu­ji feedback od zahra­nič­ních čle­nů poro­ty. Pro­to taky pořá­dá­me kula­té sto­ly, dis­ku­se, sna­ží­me se vytvo­řit pro­stor pro dialog.

Za těch dva­cet let čes­ký tanec něja­kým způ­so­bem zra­je. Může­te říci, jak se změ­nil?
Já vidím ve vývo­ji čes­ké­ho tan­ce něko­lik zásad­ních etap. Ta prv­ní byla ote­vře­ní, eufo­rie, mož­nost pra­co­vat se zahra­nič­ní­mi peda­go­gy. To veli­ce pod­po­ři­lo inter­pre­tač­ní úro­veň. Je plat­né do dneška, že máme vyni­ka­jí­cí inter­pre­ty nebo vůbec fyzic­ky i výra­zo­vě dis­po­no­va­né taneč­ní­ky. Pak nasta­lo obdo­bí hle­dá­ní, cho­re­o­gra­fic­ké­ho tápá­ní, pro­to­že hod­ně lidí absol­vo­va­lo stá­že ven­ku a sna­ži­lo se troš­ku napo­do­bo­vat, což není nic špat­né­ho, ale něja­kou novou ten­den­ci to nepři­nes­lo. Dost dlou­ho, až do posled­ních něko­li­ka let, byla kri­ti­zo­va­ná „neo­ri­gi­na­li­ta“ cho­re­o­gra­fic­ké tvor­by. Ale v posled­ních letech vní­mám veli­ký skok. Mno­hem víc se u čes­kých tvůr­ců pro­sa­zu­je vlast­ní autor­ský výraz. Není to jed­no­du­ché, ješ­tě to chce svůj čas, ale obje­vu­je se zají­ma­vý mix diva­dla a tan­ce. Vstup diva­del­ních reži­sé­rů na taneč­ní scé­nu při­ne­sl nové impul­sy. Mám na mys­li Pet­ra Bohá­če, Jiří­ho Adám­ka, Jiří­ho Havel­ku. A taneč­ní­kům vel­mi pomá­há, když s nimi někdo pra­cu­je sys­te­ma­tic­ky, když se věnu­je pozor­nost dra­ma­tur­gic­ké stav­bě díla. Dra­ma­tur­gie je samo­stat­ná kapi­to­la, kte­rou bohu­žel u nás nemá­me úpl­ně pod­chy­ce­nou. Když jsem já ješ­tě stu­do­va­la na HAMU, tak se dra­ma­tur­gie ome­zo­va­la na oblast taneč­ních lib­ret, nebo vyprá­vě­ní pří­bě­hů. Tohle je už dáv­no pře­ko­na­né. Ani dnes se u nás nepřed­ná­ší kon­cep­tu­ál­ní umě­ní, nepřed­ná­ší se, jakým způ­so­bem může pře­sa­ho­vat tanec do ostat­ních umě­lec­kých oblas­tí, atd. Mys­lím, že tady jsme troš­ku zamrz­li. Diva­del­ní reži­sé­ři z mého pohle­du při­ná­še­jí do tan­ce nové moder­ní vidě­ní, mají co říct a umě­jí napl­nit i dílo bez pří­bě­hu vel­mi sil­ným obsahem.

Je pořá­dá­ní taneč­ní plat­for­my něja­kým národ­ním pri­vi­le­gi­em?
Pri­vi­le­gi­em bych urči­tě neřek­la. Je to vel­ký záva­zek, pro­to­že už jsme na kaž­do­roč­ní pořá­dá­ní pře­hlíd­ky zvyklí. Oče­ká­vá ji jak domá­cí taneč­ní komu­ni­ta, tak zahra­nič­ní exper­ti. Na dru­hou stra­nu ten záva­zek nese na svých bed­rech pár lidí v mém týmu, není to něco, co by bylo nějak extra ceně­no, natož finanč­ně. Mys­lím, že význam plat­for­my pro Čes­kou repub­li­ku je málo doce­něn. Za posled­ní léta se čes­ký tanec sil­ně pro­sa­dil na zahra­nič­ní scé­ně, což je taky výsled­kem této mra­ven­čí, dlou­ho­le­té práce.

*IETM je nej­vý­znam­něj­ší mezi­ná­rod­ní network v oblas­ti per­for­ming arts. Byl zalo­žen v roce 1981. Jeho zase­dá­ní se kona­jí něko­li­krát do roka vždy v jiné účast­nic­ké zemi, jiném městě.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.