Rychlý proces s Novou scénou

Je to stej­ně tak neu­vě­ři­tel­né, jako byl konec Diva­dla Kome­die.  K prv­ní­mu led­nu je odvo­lán šéf Nové scé­ny Ště­pán Kubiš­ta, kte­rý se svým týmem vybu­do­val ze zatuh­lé, neo­sob­ní a umě­lec­ky leta nepod­stat­né Nové scé­ny pro­stor sou­čas­ný, tvo­ři­vý, spo­le­čen­sky relevantní.

Pro­stor, kam jsme cho­di­li na dob­ré diva­dlo a tanec, na kávu, kam jsme cho­di­li tan­čit. Za čty­ři roky prá­ce tu vzni­kl orga­nis­mus, kte­rý kul­tur­ní Pra­ha při­ja­la od prv­ní­ho dne. To pro­to, že ho tolik potře­bo­va­la. Teď to vypa­dá, že si praž­ské děti zas nebu­dou mít, kde hrát. A mohou být zce­la prá­vem naštva­né. Pro­to­že je ruce moc­ných zase f“u“ckují. Může­me jen věřit, že se sil­ná ener­gie nikdy neztrá­cí a stej­ně tak jako u Diva­dla Kome­die a Stu­dia Hrdi­nů se pře­ta­ví v něja­kou dal­ší Novou scénu.

Vaše odvo­lá­ní cítí­me jako neče­ka­né ukon­če­ní urči­té­ho pro­gre­siv­ní­ho smě­řo­vá­ní NS a jako nepo­cho­pi­tel­ný krok nové­ho vede­ní ND. Z jaké­ho důvo­du ke zru­še­ní Nové scé­ny došlo?

Jed­ná se o novou kon­cep­ci Národ­ní­ho diva­dla. Neznám ji. Ješ­tě neby­la zve­řej­ně­na. Jen vím, že Čino­hra ND už dlou­ho tou­ži­la po tom, aby cel­ko­vě zabra­la Novou scé­nu a tvo­ři­la její cel­ko­vou dra­ma­tur­gic­kou kon­cep­ci. Nyní se to poda­ři­lo u nové­ho vede­ní ND prosadit.

Jak ukon­če­ní Nové scé­ny odů­vod­nil Jan Buri­an a jak vůbec pro­běh­lo vaše odejití?

Zru­še­ní Nové scé­ny bylo odů­vod­ně­no novou orga­ni­zač­ní struk­tu­rou diva­dla. Bylo mi to ozná­me­no v pátek minu­lé­ho týd­ne, tedy nece­lý měsíc před ukon­če­ním mého pra­cov­ní­ho mís­ta, upro­střed sezó­ny a dva měsí­ce před pre­mi­é­rou Later­ny magi­ky. Zají­ma­vé je, že v době poměr­ně nedáv­né bylo podob­né cho­vá­ní kri­ti­zo­vá­no celou odbor­nou veřej­nos­tí včet­ně sou­čas­né­ho vede­ní ND.

Jak se teď cítíte?

Štve mě to. Máme za sebou čty­ři roky vel­mi inten­ziv­ní prá­ce. Udě­la­li jsme něco, čemu málo­kdo věřil. Poku­si­li jsme se v rám­ci vel­mi kon­zer­va­tiv­ní­ho a byro­kra­cií zatí­že­né­ho Národ­ní­ho diva­dla vytvo­řit živý kul­tur­ní pro­stor. Pan Buri­an s panem Doče­ka­lem tuto prá­ci mažou jak máv­nu­tím kou­zel­né­ho prout­ku. Ale nestě­žu­ji si. Nechci vypa­dat, jako­by mi někdo vzal hrač­ku. Neby­la moje.

Mys­lí­te, že je vůbec reál­ně zvlád­nu­tel­né z pozi­ce šéfa čino­hry ND spra­vo­vat obě budovy?

Zvlád­nu­tel­né to jis­tě je. Čino­hra do této chví­le hrá­la řek­ně­me čty­ři­cet pět před­sta­ve­ní do měsí­ce a nyní bude hrát šede­sát. To už není tako­vý roz­díl. Sou­čas­né vede­ní čino­hry ND dopro­vod­ným pro­gra­mům nefan­dí, tedy je ani na NS neočekávám.

Je s tan­cem na Nové scé­ně amen?

Bohu­žel to tak vypa­dá. Co se taneč­ní­ho diva­dla týče, je jis­tě ško­da, že zanik­ne dob­rá stage pro sou­čas­ný tanec tako­vé­ho roz­mě­ru, jaký umě­la NS nabíd­nout. Čino­her­ních scén je v Pra­ze dle mého dost. Tan­ci se nao­pak nedostávají.

Co pova­žu­je­te za své nej­vět­ší úspě­chy ve funk­ci ředi­te­le Nové scény?

Ono výše jme­no­va­né a pak snad také dvou­le­tou prá­ci na tom vrá­tit Later­nu magi­ku čes­ké­mu divá­ko­vi a také svě­tu. Nové insce­na­ce Later­ny magi­ky jsou plné čes­kých divá­ků a prá­vě nyní píšu z USA, kde jsme po dese­ti letech s Later­nou na zájezdu.

Co jste měl v plá­nu a bohu­žel nemů­že­te zre­a­li­zo­vat? O co přijdeme?

Máme na příští rok roz­jed­na­ná vystou­pe­ní Stu­dia Viva­ri­um a chtě­li jsme rea­li­zo­vat pro­jekt s Jare­dem Gra­din­ge­rem. Na rok 2015 byla naplá­no­vá­na Sasha Waltz a už dlou­ho jed­ná­me s Rober­tem Lepage, kte­rý měl při­jet také v roce 2015. Pre­mi­é­ra Later­ny magi­ky Human Loco­mo­ti­on v úno­ru 2014 pro­běh­ne beze změn. Roz­jed­na­né dal­ší pre­mi­é­ry Ali­ce Nel­lis, Katie Mit­chel, Pet­ra Síse a uve­de­ní nové­ho scé­nic­ké­ho pro­jek­tu Mar­shma­low Laser Feast se už v Later­ně magi­ce prav­dě­po­dob­ně neob­je­ví.
 
Pev­ně věří­me, že tvůr­čí ener­gie z Nové scé­ny se pře­ta­ví v něja­ký dal­ší pro­jekt. Co bude­te dělat dál?

Dám vědět. A upřím­ně děku­ju všem divá­kům za dosa­vad­ní pod­po­ru a celé­mu své­mu týmu za skvě­lou spo­lu­prá­ci. DÍKY.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Markéta Faustová

Redaktorka webu a časopisu Taneční zóna. Absolvovala divadelní vědu na Univerzitě Karlově. K tanci má blízko nejen teoreticky – intenzivně navštěvuje různé tanečník kurzy a workshopy a také působila jako manažerka s Vertedance Company. Pracuje jako PR manažerka kulturních projektů v agentuře 2media.cz. Vede hodiny flow jógy.