Festival KoresponDance

Už jste vidě­li tan­čit kola? Že ne? V tom pří­pa­dě si do diá­ře zapiš­te neo­by­čej­nou udá­lost, kte­rá se usku­teč­ní v sobo­tu 5. čer­ven­ce ve Žďá­ru nad Sáza­vou — Fes­ti­val Kore­spon­Dan­ce 2014.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

EnviroCity

V let­ních měsí­cích Pra­hu oži­ví fes­ti­val Envi­ro­Ci­ty, kte­rý nabí­zí i taneč­ní před­sta­ve­ní. Fes­ti­val orga­ni­zu­je sdru­že­ní Colla­bo­ra­ti­ve Collecti­ve.  Pro­gram se ode­hra­je od 21. do 29. červ­na 2014 v zahra­dách are­á­lu IPR Pra­ha (Vyše­hrad­ská 57, Pra­ha 2) a dále od 3. čer­ven­ce do 9. září 2014 v industri­ál­ním pro­sto­ru Nákla­do­vé­ho nádra­ží Žižkov.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Min Tanaka zatančí na vltavském břehu

V letoš­ním roce uply­nu­lo tři­cet let od prv­ní­ho vystou­pe­ní japon­ské­ho taneč­ní­ka, reži­sé­ra a far­má­ře Mina Tana­ky v Pra­ze, kte­ré v době tota­li­ty muse­lo pro­běh­nout v uta­je­ní. Za tu dobu ze semín­ka svo­bod­né ima­gi­na­ce vyros­tl mohut­ný strom. Slav­ný taneč­ník se v rám­ci oslav 20. sezó­ny Diva­dla  Archa vra­cí do Pra­hy. Jeho prv­ní sólo­vé vystou­pe­ní pro­běh­ne ve čtvr­tek 12. červ­na na Rohan­ském ost­ro­vě.… Pokra­čo­vat ve čte­ní Min Tana­ka zatan­čí na vltav­ském břehu

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Tanec Praha 2014

Nějak to uteklo – ješ­tě nedáv­no jsme máva­li na roz­lou­če­nou Akra­mu Kha­no­vi a už z růz­ných kon­ců svě­ta při­jíž­dí Marie Choui­nard, Ala­in Pla­tel, Lucy Gue­ring – to abychom hned v úvo­du jme­no­va­li ty nej­vět­ší hvězdy, kte­ré září na pro­gra­mu 26. roč­ní­ku Tanec Praha.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Konkurz

Diva­dlo Štúdio tan­ca — pro­fe­si­o­nál­ní taneč­ní diva­dlo vypi­su­je KONKURZ na pozi­ci TANEČNICE/TANEČNÍK

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Archa míří do Hellerau

Čas­to sklo­ňo­va­ný pojem mobi­li­ty se netý­ká jen uměl­ců. Mobil­ní je v dneš­ním svě­tě i pub­li­kum. Nased­ně­te tedy do „Archy“ a nech­te se unést za zážit­ky na celý život! Nebu­de­te dale­ko, ale bude to stát za to!

Publikováno
V rubrikách Aktuality

DIVADELNÍ FLORA ZAČÍNÁ

Ve čtvr­tek 15. květ­na odstar­to­val jeden z nej­vý­znam­něj­ších tuzem­ských diva­del­ních fes­ti­va­lů — 18. roč­ník Diva­del­ní Flo­ra. Potr­vá jede­náct dní a na dese­ti olo­mouc­kých scé­nách před­sta­ví uměl­ce z osmi zemí, fes­ti­va­lo­vé menu nabíd­ne na šest desí­tek produkcí.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Spravedlivý díl tanci

Kaž­do­roč­ní roz­ho­do­vá­ní o gran­tech, ať už na Minis­ter­stvu kul­tu­ry ČR nebo na Magis­trá­tu hl. m. Pra­hy, je čas­to klí­čo­vé pro exis­ten­ci taneč­ních projektů.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Každý umělec je hrdý na své umění

Auto­rem posel­ství k letoš­ní­mu mezi­ná­rod­ní­mu dni tan­ce je fran­couz­ský cho­re­o­graf Mou­rad Mer­zouki, kte­rý své­ho času roz­pou­tal ve Fran­cii i jin­de v Evro­pě vel­ký zájem o hip hop jako umě­lec­kou taneč­ní for­mu. Jeho pro­vo­lá­ní je výra­zem hlu­bo­ké­ho vzta­hu k tan­ci a pře­svěd­če­ní v jeho zušlech­ťu­jí­cí schopnosti.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

29. duben – Den tance

V Čes­ké repub­li­ce, stej­ně jako v mno­ha zemích po celém svě­tě, se bude sla­vit Mezi­ná­rod­ní den tan­ce. Ve více než dese­ti čes­kých a morav­ských měs­tech se při­pra­vu­je spe­ci­ál­ní pro­gram pro veřej­nost. Tan­čit se bude na veřej­ných pro­stran­stvích, v sálech, klu­bech a diva­dlech. V Pra­ze se chys­tá mimo jiné zápis do Guin­nesso­vy kni­hy rekordů.

Publikováno
V rubrikách Aktuality