Bohemia balet a francouzské choreografie

Bohe­mia Balet, sou­bor mla­dých absol­ven­tů taneč­ních škol a stu­den­tů Taneč­ní kon­zer­va­to­ře hl. m. Pra­hy, uve­de ve čtvr­tek 30. říj­na ve Sta­vov­ském diva­dle kom­po­no­va­ný večer s názvem TANEC a HUDBA.

V jeho rám­ci uve­de hned tři pre­mi­é­ry cho­re­o­gra­fií, kte­ré jsou inspi­ro­va­né sil­ný­mi hudeb­ní­mi díly, původ­ně pro balet neu­r­če­ný­mi a pro­gram dopl­ní reprí­za Car­mi­ny Bura­ny Car­la Orffa.

Bohe­mia Balet v prv­ní čás­ti veče­ra uve­de hned tři pre­mi­é­ry, kte­ré spo­ju­je inspi­ra­ce hud­bou, původ­ně pro balet neu­r­če­nou. Všech­ny uve­de­né nové balet­ní kom­po­zi­ce vytvo­ři­li význam­ní fran­couz­ští choreografové.

Jeden z nej­vět­ších fran­couz­ských cho­re­o­gra­fů 20. sto­le­tí Ser­ge Lifar se nechal inspi­ro­vat Debussy­ho L ́après-midi d ́un fau­ne /Faunovo odpoledne/ k vytvo­ře­ní vlast­ní ver­ze, kte­rá je výraz­ně odliš­ná od zná­mé­ho taneč­ní­ho poje­tí Vác­la­va Nižin­ské­ho. Bohe­mia Balet uvá­dí tuto cho­re­o­gra­fii v čes­ké premiéře/ .

Dal­ší význam­ný fran­couz­ský cho­re­o­graf 1. polo­vi­ny 20. sto­le­tí, u nás však málo zná­mý, Geor­ge Ski­bi­ne, je auto­rem due­tu Daf­nis a Chloe, vytvo­ře­né­ho na hud­bu Mau­ri­ce Rave­la. I v tom­to pří­pa­dě půjde o čes­kou pre­mi­é­ru taneč­ní­ho díla.

Prv­ní část veče­ra pak uza­vře pre­mi­é­ra taneč­ní­ho ztvár­ně­ní mla­dé fran­couz­ské cho­re­o­gra­f­ky Béran­gère Andreo, kte­rá se necha­la inspi­ro­vat 5. kla­vír­ním kon­cer­tem J. S. Bacha. Andreo s Bohe­mia Bale­tem spo­lu­pra­cu­je již po něko­li­ká­té. Za cho­re­o­gra­fii bale­tu Lune­d­da na hud­bu Chris­ti­ny Plu­hard zís­ka­la 1. cenu za cho­re­o­gra­fii na Sou­těž­ní pře­hlíd­ce sou­čas­né taneč­ní tvor­by ČR v roce 2012. Je také autor­kou úspěš­né balet­ní insce­na­ce Petr Pan, kte­rou sou­bor čas­to uvádí.

Ve dru­hé čás­ti veče­ra bude uve­de­na svě­tozná­má kan­tá­ta Car­la Orf­fa Car­mi­na Bura­na, jejíž hud­bou se necha­la inspi­ro­vat čes­ká cho­re­o­gra­f­ka Ivan­ka Kubi­co­vá. Scé­nic­ké uve­de­ní Car­mi­na Bura­na v podá­ní Bohe­mia Bale­tu zacho­vá­vá základ­ní myš­len­ku Orf­fo­va díla. Taneč­ní pohyb vychá­zí z koře­nů lido­vé­ho tan­ce a při­ro­ze­né­ho pohy­bu, jehož cha­rak­ter a podo­ba je tva­ro­vá­na fas­ci­nu­jí­cí­mi ryt­mic­ký­mi struk­tu­ra­mi Orf­fo­vy hud­by.
Bohe­mia Balet je sou­bor slo­že­ný z čer­s­tvých absol­ven­tů taneč­ních škol z celé­ho svě­ta. Čle­no­vé sou­bo­ru mají indi­vi­du­ál­něj­ší pří­stup než na vel­kých scé­nách, pra­cu­jí s význam­ný­mi cho­re­o­gra­fy a díky zají­ma­vým insce­na­cím a expe­ri­men­tál­ním před­sta­ve­ním se mohou výraz­ně pro­fes­ně zdo­ko­na­lo­vat. Čle­ny sou­bo­ru mohou být maxi­mál­ně po dobu tří let. Na před­sta­ve­ních se podí­lí i stu­den­ti a peda­go­go­vé Taneč­ní kon­zer­va­to­ře hl.m. Pra­hy.
Líst­ky na před­sta­ve­ní lze zakou­pit v poklad­ně ND či pro­střed­nic­tvím strá­nek http://vstupenky.narodni-divadlo.cz/narodni-divadlo/hall?id=67328

Ceno­vé rozpě­tí vstu­pe­nek 50 — 200 Kč.