Endless Refill

Karel Vaněk, čes­ký taneč­ník a cho­re­o­graf půso­bí­cí od počát­ku deva­de­sá­tých let v Němec­ku, nale­zl v posled­ních letech svůj praž­ský umě­lec­ký domov v hole­šo­vic­kém Stu­diu ALTA.

V pon­dě­lí 27. říj­na zde uve­de čes­kou pre­mi­é­ru své­ho nej­no­věj­ší­ho, ten­to­krát sil­ně poli­tic­ky anga­žo­va­né­ho, pro­jek­tu – Endless Refill, kte­rý si bere na muš­ku zdán­li­vou neko­neč­nost všech mož­ných zdrojů.Název taneč­ní­ho před­sta­ve­ní Endless Refill odka­zu­je k pro­stře­dí ame­ric­kých fast-foo­dů, kde je mož­né zakou­pit tzv. „Refill“ nápoj, tedy jaký­si beze­dný kelí­mek (s neu­stá­lou mož­nos­tí jeho dopl­ňo­vá­ní). Cílem pro­jek­tu je zapo­chy­bo­vat o osla­vě pře­byt­ku, hoj­nos­ti a bohat­ství tak, jak je nám dle tvůr­ců před­klá­dá­na vět­ši­no­vou spo­leč­nos­tí. Hoj­nost, zisk a růst se stá­va­jí nor­ma­mi sou­čas­né spo­leč­nos­ti. Endless Refill se pro­střed­nic­tvím 4 taneč­ní­ků vyme­zu­je vůči tomu­to dis­kur­zu a zkou­má pova­hu prázd­no­ty, nedo­stat­ku a rege­ne­ra­ce. Postup­ně se kumu­lu­jí­cí fyzic­ké vyčer­pá­ní taneč­ní­ků je meta­fo­rou k mýtu o nevy­čer­pa­tel­nos­ti zdrojů.

Hoj­nost a pře­by­tek for­mu­jí naše těla, naše duše, způ­sob, jakým se k sobě cho­vá­me. Ale musí­me se sku­teč­ně  této hon­by  za tím mít stá­le víc a víc účast­nit? Kdy je konec? Kdy  se koneč­ně cítí­me dob­ře tako­ví, jací sku­teč­ně jsme, máme dost a jsme spo­ko­je­ni? Nikdy! Při­tom i v kaž­do­den­ním živo­tě je zřej­mé, ze tlak k neu­stá­lé­mu růstu s sebou nevy­hnu­tel­ně při­ná­ší prázd­no­tu a nedo­sta­tek.“, dopl­ňu­je Karel Vaněk.

Pro­jekt je prv­ní kopro­duk­cí sou­bo­ru Čer­ná Vaněk Dan­ce a La Trot­tier Dan­ce kanad­ské­ho cho­re­o­gra­fa Eri­ca Trot­tie­ra, kte­rý v minu­los­ti opa­ko­va­ně půso­bil v ČR. Býva­lý taneč­ník pres­tiž­ní­ho Kibbu­tz Dan­ce Com­pa­ny vytvo­řil tři bale­ty pro NDM v Ost­ra­vě a něko­li­krát byl hos­tem fes­ti­va­lu ProArt. 

Vstu­pen­ky v ceně 160 Kč / 110 Kč (stu­den­ti, seni­o­ři a ZTP/P) je mož­né rezer­vo­vat i zakou­pit onli­ne na por­tá­lu www.goout.cz

Karel Vaněk: Endless Refill 27.10. 2014, 19:30, Stu­dio ALTA