tancem proti genderovým sterotypům

Stu­dio ALTA po del­ší době uve­de úspěš­ný taneč­ní duet Boys Who Like To Play With Dolls Tere­zy Ondro­vé a Pete­ra Šave­la, kte­rý je na pres­tiž­ním sezna­mu evrop­ských „Pri­o­ri­ty Com­pa­nies“ roku 2014 vyhla­šo­va­ném sítí Aerowaves.

Ten­to pro­jekt, kte­ré­mu jenom o jedi­ný hlas unik­lo oce­ně­ní taneč­ní insce­na­ce roku, uza­ví­rá ve Stu­diu ALTA rok 2014 poté, co se před­sta­vil ve slo­ven­ské Nitře, rus­ké Kostro­mi či švéd­ském Umeo. V led­nu 2015 jede repre­zen­to­vat Čes­kou repub­li­ku na veletrh APAP do New Yorku.

Tere­za Ondro­váPeter Šavel zde s humo­rem i s citem boří gen­de­ro­vé ste­re­o­ty­py, kte­ré nám spo­leč­nost odma­lič­ka vště­pu­je. Růžo­vá je pro hol­ky, auta pro klu­ky, hol­ky si hra­jí s panen­ka­mi a klu­ci nebre­čí. Insce­na­ce balan­cu­je na hra­ni­ci váž­nos­ti a legra­ce: „Stří­dá­ní rolí nabí­rá na tem­pu, doko­na­lost pro­ve­de­ní a výra­zu vzbu­zu­je obdiv i poba­ve­ný smích v pub­li­ku.“ (Pet­ra Dotla­či­lo­vá, Tanečníaktuality.cz)

Gen­der – tedy sexu­a­li­ta osob­nos­ti – je pod­le tvůr­ců mno­hem spíš než jevem bio­lo­gic­kým feno­mé­nem spo­le­čen­ským. Pod­sta­ta toho, co zna­me­ná bytí mužem nebo ženou, nevy­chá­zí pou­ze z množ­ství estro­ge­nu či tes­toste­ro­nu v těle, ale je z pod­stat­né míry výsled­kem spo­le­čen­ské­ho vli­vu či roz­hod­nu­tí, vzdě­lá­ní, pro­ce­su socializace.

Pohyb a tanec se v tom­to pro­jek­tu stá­vá pro­střed­kem pro vyjá­d­ře­ní kon­tras­tu mezi pro­je­vem těla a duše, mezi gene­tic­ký­mi danost­mi a spo­le­čen­ský­mi před­sud­ky ve sna­ze zpo­chyb­nit nej­růz­něj­ší spo­le­čen­ské ste­re­o­ty­py a nahléd­nout tema­ti­ku gen­de­ru čis­tě fyzic­ky. Při­jmě­te pozvá­ní do fan­task­ní­ho svě­ta, v němž muž­ský a žen­ský prin­cip nemu­sí být totéž co muž a žena!
 
Trai­ler ke shléd­nu­tí zde: https://vimeo.com/69251543
Vstu­pen­ky k zakou­pe­ní zde: https://goout.cz/cs/listky/boys-who-like-to-play-with-dolls/epc/?ref=altart.cz

Boys Who Like To Play With Dolls / 18.12. 19:30 ve Stu­diu ALTA

Kon­cept, cho­re­o­gra­fie a inter­pre­ta­ce: Tere­za Ondro­vá, Peter Šavel, Light design: Jiří Hajdy­la, Pro­duk­ce: Karo­lí­na Hej­no­vá – ALT@RT o.s., Za pod­po­ry: MHMP, ALT@RT o.s.