ann van den broek pro 420people

Foto: Fabiana Mertová

Pro­slu­lá bel­gic­ká cho­re­o­gra­f­ka Ann Van den Bro­ek popr­vé tvo­ří pro 420PEOPLE: Pod­ma­ni­vá cho­re­o­gra­fie, trans­for­ma­tiv­ní síla, ryt­mus a inten­ziv­ní emoce.

Popr­vé za dobu své exis­ten­ce chys­tá reno­mo­va­ný sou­bor 420PEOPLE pre­mi­é­ru „šitou na míru“ exter­ní cho­re­o­gra­f­kou. Udá­lost o to význam­něj­ší, že jde o hvězdu bel­gic­ké scé­ny, ino­vá­tor­ku Ann Van den Bro­ek, mimo jiné drži­tel­ku nej­pres­tiž­něj­ší holand­ské taneč­ní ceny Zwa­an 2008 za cho­re­o­gra­fii Co(te)lette. Ann Van den Bro­ek pro­slu­la schop­nos­tí jít až „na dřeň” pohy­bu a emo­cí. Jak dopad­ne její setká­ní s 420PEOPLE, bude k vidě­ní 14. a 15. 12. v Diva­dle Archa.

Nová cho­re­o­gra­fie pro sedm taneč­ní­ků (Syl­va Neča­so­vá, Nata­ša Novot­ná, Omb­li­ne Noyer, Vác­lav Kuneš, Milan Odstr­čil, Ště­pán Pechar a Ale­xan­dr Vol­ný) s názvem Phra­sing the Pain vychá­zí z pohy­bo­vé sek­ven­ce, kte­rou Ann Van den Bro­ek původ­ně pou­ži­la v před­sta­ve­ní I Solo Ment (2008). Pain Phra­se je jakousi „sek­ven­cí boles­ti”, pohy­bem vyvě­ra­jí­cím z boles­ti a smut­ku, kte­ré lid­ská bytost pro­ží­vá při ztrá­tě něko­ho blíz­ké­ho – pří­te­le, rodi­če, dítě­te… Kaž­dý jed­not­li­vý pohyb se pří­mo vzta­hu­je k tako­vým poci­tům, kaž­dý má svou roli ve vzta­hu k otáz­ce dušev­ní boles­ti. Prá­vě Pain Phra­se se nyní sta­ne zákla­dem cho­re­o­gra­fie, její­miž hlav­ní­mi pilí­ři jsou opa­ko­vá­ní a ryt­mus. S nástu­pem na scé­nu kaž­dý z taneč­ní­ků záro­veň nastou­pí ces­tu kon­fron­ta­ce s vlast­ní­mi poci­ty, od chtí­če, přes agre­si, eufo­rii až po abso­lut­ní ode­vzdá­ní. V prů­bě­hu pak zármu­tek nejed­nou ote­vře oči a dá nahléd­nout neče­ka­ným for­mám a pohledům.

„Od taneč­ní­ků chci vždy více, než na co byli dosud zvyklí. Spo­leč­ně pře­kra­ču­je­me jejich pohy­bo­vé i psy­cho­lo­gic­ké hra­ni­ce. Věřím, že prav­di­vost pohy­bu je pří­mo závis­lá na prav­di­vos­ti odhod­lá­ní, kte­ré pohy­bu před­chá­zí. Chci, aby taneč­ní­ci vyko­na­li kaž­dý pohyb pou­ze pro to, že v ten daný moment neby­lo žád­né jiné výcho­dis­ko,” vysvět­lu­je základ­ní prin­ci­py své prá­ce Ann Van den Broek.

Před­sta­ve­ní vzni­ká v kopro­duk­ci 420PEOPLE o.s., Diva­dla Archa a pro­dukč­ní plat­for­my a nada­ce WArd/waRD.

Ješ­tě před oče­ká­va­nou pro­sin­co­vou pre­mi­é­rou 420PEOPLE 28. 11. popr­vé zahra­jí ve vzni­ka­jí­cím pro­sto­ru pro nové umě­ní Jatka78 v praž­ských Hole­šo­vi­cích, kde uve­dou spe­ci­ál­ní pro­gram s výbě­rem toho nej­lep­ší­ho z aktu­ál­ní­ho reper­toá­ru. S due­tem La Vie a site-spe­ci­fic inter­ven­cí v pro­sto­ru nové­ho diva­dla se 420PEOPLE divá­kům před­sta­ví i v rám­ci zdar­ma pří­stup­né­ho zaha­jo­va­cí­ho hap­pe­nin­gu v Jatkách78, kte­rý se koná 5. 11.
Reprí­zy insce­na­ce Peklo — Dan­tov­ské vari­a­ce, inspi­ro­va­né Bož­skou kome­dií Dan­te Ali­ghi­e­ri­ho, jsou na pro­gra­mu 24. 11. a 4. 12 v Expe­ri­men­tál­ním pro­sto­ru NoD v Dlou­hé uli­ci v cen­t­ru Pra­hy. Při rea­li­za­ci se sešli 420PEOPLE, reži­sér Jan Nebeský, herec David Pra­chař, sce­nárist­ka a hereč­ka Lucie Trmíková.

420PEOPLE – pres­tiž­ní taneč­ní sou­bor, kte­rý na pře­lo­mu let 2006/2007 zalo­ži­li Vác­lav Kuneš a Nata­ša Novot­ná – býva­lí dlou­ho­le­tí čle­no­vé Neder­lands Dans The­a­ter Jiří­ho Kyli­á­na. Ve spo­lu­prá­ci s uměl­ci z růz­ných obo­rů napl­ňu­jí svou umě­lec­kou vizi a pro­du­ku­jí tvor­bu s pomy­sl­nou znač­kou Made by Czechs, sou­bor 420PEOPLE je však záro­veň orga­nic­kou sou­čás­tí mezi­ná­rod­ní tvůr­čí scé­ny. Sou­bor se se těší pod­po­ře Minis­ter­stva kul­tu­ry ČR a Hlav­ní­ho měs­ta Pra­hy, od roku 2009 pak také význam­né pod­po­ře Nada­ce BNP Paribas.

www.420people.org

https://www.facebook.com/420PEOPLE.DANCE.COMPANY