První ročník festivalu Bazaar odhalí poločas rozpadu naší identity

Foto: Lukáš Kadeřábek

Pro­jekt Identity.Move!, mezi­ná­rod­ní plat­for­ma pro pod­po­ru teo­re­tic­ké­ho a umě­lec­ké­ho výzku­mu iden­ti­ty na poli sou­čas­né­ho taneč­ní­ho a pohy­bo­vé­ho umě­ní a per­for­man­ce spo­lupo­řá­dá prv­ní roč­ník fes­ti­va­lu Baza­ar, kte­rý se usku­teč­ní mezi 18. a 22. březnem v Pra­ze. V hole­šo­vic­kých zákou­tích — diva­dle Alfred ve dvo­ře, diva­dle Ponec, Stu­diu Alta a Parkho­te­lu Pra­ha se před­sta­ví přes tři­cet uměl­ců z oblas­ti pohy­bo­vé­ho a taneč­ní­ho umě­ní, kurá­to­rů a aka­de­mi­ků ze zemí pokrý­va­jí­cí pás střed­ní, východ­ní a již­ní Evro­py od Balt­ské­ho po Stře­do­zem­ní moře.

Pro­gram fes­ti­va­lu Baza­ar sta­ví na sil­ných, již zave­de­ných jmé­nech evrop­ské­ho taneč­ní­ho a pohy­bo­vé­ho diva­dla, stej­ně jako před­sta­ví řadu pro­gre­siv­ních uměl­ců. Kaž­dý fes­ti­va­lo­vý den nabíd­ne dvo­ji­ci před­sta­ve­ní, kte­rá akcen­tu­jí celou šká­lu témat: pro­ble­ma­tic­ký a nerov­ný vztah Zápa­du a Výcho­du (Old Cha­os, New Order), otáz­ku osob­ní­ho vyrov­ná­ní s komu­nis­tic­kou minu­los­tí vlast­ní rodi­ny a vlast­ní země („domá­cí“ Mra­ky), deli­ri­um i repe­ti­tiv­nost tvůr­čí prá­ce (Work), sexu­ál­ní identi­tu (Paral­lel), vyprázd­ně­nost revo­luč­ních frá­zí a sym­bo­li­ky (Vic­to­ry Day) i neschop­nost člo­vě­ka navá­zat blíz­ký vztah (Bak­khe­ia).

Pro­gram dopl­ní Dopo­led­ní fórum s podti­tu­lem I Can’t Bre­athe v Parkho­te­lu. V jeho rám­ci vystou­pí něko­lik zahra­nič­ních spe­a­ke­rů, kte­ří před­sta­ví své vize výzku­mu stře­do­ev­rop­ské, nad­ná­rod­ní, sexu­ál­ní i nábo­žen­ské iden­ti­ty. Mimo to fes­ti­va­lu pro­běh­nou dva worksho­py urče­né odbor­né veřej­nos­ti a stu­den­tům. Goran Ser­gej Pris­taš na zákla­dě něko­li­ka his­to­ric­kých pří­kla­dů odkrý­vá roz­ma­ni­té tak­ti­ky umě­lec­ké tvor­by a otáz­ky jejich (ne)porozumění na Zápa­dě. Rok Vevar a Simo­na Seme­nič se ve svém worksho­pu budou zabý­vat iden­ti­tou a pro­ce­sem její­ho vytvá­ře­ní v kon­tex­tu umě­lec­ké­ho díla.

Více na www.identitymove.eu/bazaar a www.alfredvedvore.cz.

16.3.
10:00 Ficti­o­nal Iden­ti­ties / PREFESTIVAL WORKSHOP / Diva­dlo Ponec

18.3.
20:00 GRAND OPENING – slav­nost­ní zahá­je­ní fes­ti­va­lu / Oleg Sou­li­men­ko a Andrei Andri­a­nov: Old Cha­os, New Order / Mar­cin Masec­ki & Polo­ne­zy (con­cert) / Diva­dlo Ponec

19.3.
10:00 Dopo­led­ní fórum / PARKHOTEL Pra­ha
10:00 The Wit­ness Devi­ce
18:00 Andrius Kati­nas (LT): Work / Alfred ve dvo­ře
20:00 Willy Prager (BG): Vic­to­ry Day / Stu­dio Alta

20.03.
10:00 Workshop pro odbor­nou veřej­nost / Diva­dlo Ponec
18:00 Groun­d­flo­or Group (RO): Paral­lel / Stu­dio Alta
20:00 Han­da Gote Research and Deve­lo­p­ment (CZ) : Mra­ky / Alfred ve dvoře

21.3.
16:00 SATURDAY BAZAAR / Stu­dio Alta 21:00 Dan­ce par­ty / Stu­dio Alta 

22.3.
11:00 Brunch s uměl­ci / PARKHOTEL Pra­ha
15:30 Ote­vře­ná dis­ku­ze s kri­ti­ky KÖM / Alfred ve dvo­ře
20:00 Zakon­če­ní fes­ti­va­lu / Peter Šavel (SK): Bak­khe­ia — Dan­cing on the Edge / Diva­dlo Ponec