PRAHA.LEIPZIG.DRESDEN

Praž­ská diva­dla PONEC a ARCHA, spo­lu s HELLERAU – evrop­ským cen­t­rem umě­ní v Dráž­ďa­nech a diva­dlem LOFFT z Lip­ska obje­vi­li spo­leč­ná téma­ta v řadě oblas­tí – dra­ma­tur­gii, pod­po­ře původ­ní tvro­by, ve stra­te­gi­ích prá­ce s pub­li­kem atd. Pro­to se roz­hod­li spo­jit síly k orga­ni­za­ci “mobil­ní­ho” fes­ti­va­lu Dan­ce transit.

Fes­ti­val se ode­hra­je ve třech měs­tech, kte­rá pojí jak geo­gra­fic­ká blíz­kost, spo­leč­ná his­to­rie, tak pro­žit­ky a výzvy evrop­ské sou­čas­nos­ti. Pra­ha – Dráž­ďa­ny – Lip­sko tvo­ří troj­ú­hel­ník, v němž odjak­ži­va fun­go­va­la boha­tá kul­tur­ní výmě­na a umě­lec­ká komunikace.

Dan­ce tran­sit odstar­tu­je 8. úno­ra 2015 v Pra­ze, kde potr­vá až do 12. úno­ra, pokra­čo­vat bude 28. úno­ra v Lip­sku a od 27. úno­ra do 6. břez­na vyvr­cho­lí v Drážďanech.

V kaž­dé čás­ti fes­ti­va­lu se před­sta­ví míst­ní taneč­ní scé­ny – Dráž­ďa­ny budou zastou­pe­ny sou­bo­ry z LINIE 08 a TanzNe­tzDre­sden, Pra­hu budou při hos­to­vá­ní v HELLERAU zastu­po­vat Spit­fi­re Com­pa­ny, Ver­Te­Dan­ce a další.

Fes­ti­val Dan­ce tran­sit při­ná­ší uměl­cům mož­nost pre­zen­to­vat svou prá­ci na jiných scé­nách a záro­veň pro­hlu­bu­je spo­lu­prá­ci mezi taneč­ní­mi diva­dly v Pra­ze, Dráž­ďa­nech a Lip­sku. Sezná­me­ní se s tvor­bou uměl­ců z neda­lekých němec­kých měst a mož­nost porov­nat ji s domá­cí scé­nou jsou dal­ší­mi pří­no­sy toho­to pře­shra­nič­ní­ho projektu.

Na závěr celé­ho fes­ti­va­lu bude odbor­nou poro­tou sestá­va­jí­cí z Die­te­ra Jae­nic­ke­ho (HELLERAU), Ulri­ke Mel­zwig (Schaubüh­ne Lin­den­fels) a Mar­kéty Perroud (Tanec Pra­ha) udě­le­na cena v podo­bě spo­leč­né­ho kopro­dukč­ní­ho projektu.

DATA FESTIVALU
PRAHA 8. — 12. 2. 2015
LEIPZIG 28. 2. 2015
DRESDEN 27. — 6.3. 2015

PROGRAM V PRAZE
8. 2. 2015 | 20:00 | ARCHA
420PEOPLE & Ann Van den Bro­ek: Phrai­sing the Pain
Her­mann Hei­sig (DE) & Nuno Lucas (PT): Pon­go Land
9. 2. 2015 | 10:00 – 13:00 14:00 – 17:00 | PONEC
Robert Bosch workshop
9. 2. 2015 | 20:00 | ARCHA
420PEOPLE & Ann Van den Bro­ek: Phrai­sing the Pain
Her­mann Hei­sig (DE) & Nuno Lucas (PT): Pon­go Land
Ope­ning cocktail
10. 2. 2015 | 20:00 | PONEC
Davi­de Spor­tel­li (IT / CZ): Ves­sels
Wag­ner More­i­ra (BR / DE): Um(-)räumen!
12. 2. 2015 | 20:00 | PONEC
Anna Till (DE): Flat Scre­am
NANOHACH & Vero­ni­ka Švá­bo­vá: MOVE ON

ČEŠTÍ TANEČNÍCI V DRÁŽĎANECH A V LIPSKU:
28. 2. Tere­za Ondro­vá / Peter Šavel –
Boys Who Like to Play with Dolls / LOFFT, Lip­sko
1. 3. Spit­fi­re Com­pa­ny / Dam­úza – One Step Befo­re the Fall / Helle­rau, Dráž­ďa­ny
1. – 2. 3. Tere­za Ondro­vá / Peter Šavel –
Boys Who Like to Play with Dolls / Helle­rau, Dráž­ďa­ny
3. 3. Ver­Te­Dan­ce – Korek­ce / Helle­rau, Dráž­ďa­ny
6. 3. Ver­Te­Dan­ce – Simu­lan­te Ban­de / Helle­rau, Drážďany

 

Více na: http://www.divadloponec.cz/performance/detail/id/50573