Holešovické Studio ALTA otevře nové prostory

Foto: Studio ALTA

V hole­šo­vic­kém Stu­diu ALTA vznik­ne dal­ších 740 m² pro živé umě­ní. Slav­nost­ní ote­vře­ní reno­vo­va­ných pro­stor pro­běh­ne v sobo­tu 21. úno­ra 2015. 

Ve Stu­diu ALTA, kte­ré je záro­veň zku­šeb­nou a dět­ským stu­di­em, pořa­da­te­lem fes­ti­va­lů, worksho­pů pro taneč­ní­ky i komu­nit­ní akce, vznik­ne dal­ší zku­šeb­na pro sou­bo­ry „bez domo­va“, sdí­le­né ate­li­é­ry, cowor­kin­go­vá kan­ce­lář pro pra­cov­ní­ky na vol­né noze, výstav­ní pro­stor a nefor­mál­ní a mul­ti­funkč­ní kavár­na. Stu­dio ALTA, by se tak mělo pro­mě­nit v „náhrad­ní obývák”.

Návštěv­ní­ci slav­nost­ní­ho ote­vře­ní v sobo­tu 21. úno­ra, kte­ré se čás­teč­ně pře­krý­vá s 13. roč­ní­kem fes­ti­va­lu Malá inven­tu­ra, budou moci shléd­nout tan­čír­nu sou­čas­né­ho tan­ce s hudeb­ním dopro­vo­dem DJky Piru­le­ty Cin­dy, cho­re­o­gra­fie sku­pi­ny ME-SA Mar­ti­ny Hajdy­la Laco­vé a Sta­no Dobá­ka Super­Na­tu­rals a Duets. Dále se v rám­ci pro­gra­mu obje­ví pro­jek­ty Ima­go Lucie Kaši­a­ro­vé a GoG rezi­den­tů Stu­dia ALTA Sáry Arn­stei­no­vé a Jiří­ho Šim­ka. Dět­ští návštěv­ní­ci se mohou zúčast­nit Taneč­ní­ho stu­dia Light Kar­lík, aneb zážit­ko­vý diva­del­ní trenažér. 

Nové pro­sto­ry se také budou křtít. Sudič­ky ve slo­že­ní hereč­ky Van­dy Hyb­ne­ro­vé, taneč­ni­ce roku 2010 Tere­zy Ondro­vé a šéfa jevišt­ní­ho pro­vo­zu Nové scé­ny Národ­ní­ho diva­dla Pet­ra Voříška.

Pro­gram Malé inven­tu­ry ve Stu­diu ALTA

20. úno­ra / 18:00 / Lucia Kaši­a­ro­vá: Ima­go
21. úno­ra / 20:00 / ME-SA: Duets
21. úno­ra / 21:30 / Super­na­tu­rál­ní tan­čír­na sou­čas­né­ho tan­ce
22. úno­ra / 11:00 / L. Treti­a­go­vá a TS Light: Kar­lík aneb zážit­ko­vý diva­del­ní tre­na­žér
22. úno­ra / 16:00 / Sára Arn­stei­no­vá a Jiří Šimek: GoG