Brtnického Era

Ve výstav­ních pro­sto­rách Era svě­ta na Jung­man­no­vě náměs­tí může­te do 31. led­na 2015 obdi­vo­vat taneč­ní foto­gra­fie Voj­tě­cha Brtnického.

Výsta­va s titu­lem Only Good Light zachy­cu­je sou­čas­nou čes­kou taneč­ní scé­nu. Na vysta­ve­ných foto­gra­fi­ích pre­zen­tu­je Brt­nic­ký svým objek­ti­vem momen­ty z před­sta­ve­ní či zkou­šek před­ních čes­kých sou­bo­rů sou­čas­né­ho tan­ce jako např. NANOHACH, či Ver­te­Dan­ce, ale i nezá­vis­lé cho­re­o­gra­fy jako je Len­ka Bar­tůň­ko­vá, Andrea Milt­ner, Kate­ři­na Stu­pec­ká, Jiří Bar­to­va­nec a řada jiných.

„Tanec objek­ti­vem své­ho foto­a­pa­rá­tu sle­du­je a zachy­cu­je Voj­těch Brt­nic­ký už řadu let. Nená­pad­ně a cit­li­vě. Zachy­ce­ná rea­li­ta jeho foto­gra­fií je našim divác­kým zážit­kům vzdá­le­ná a foto­graf se v našich očích stá­vá uměl­cem námi nevi­dě­né­ho svě­ta, “ uvá­dí kurá­tor­ka výsta­vy Jana Návra­to­vá a dodá­vá: „Kro­mě este­ti­zo­va­né foto­gra­fic­ké zprá­vy o tan­ci zachy­cu­je Brt­nic­ké­ho kolek­ce růz­né podo­by tvor­by čes­kých sou­bo­rů – jsou tu pra­cov­ní fáze zkou­šek, taneč­ní výpa­dy v uli­cích, jsou tu i čis­tě emblé­mo­vé obra­zy plné ener­gie a fyzic­ké síly.“Pro čes­ký sou­čas­ný tanec je Brt­nic­ké­ho prá­ce nena­hra­di­tel­ným svě­dec­tvím i zrca­dlem, do něhož bude divák vždy rád nahlížet.

Voj­těch Brt­nic­ký (* 1985)
Zabý­vá se repor­táž­ní, diva­del­ní a výji­meč­ně i insce­no­va­nou foto­gra­fií. Prá­ce ho již zaved­la až do Mexi­ka, Již­ní Kore­je či Lapon­ska. Rea­li­zo­val něko­lik vlast­ních výstav a byl sou­čás­tí napří­klad výstav Nano­hach Ven (Dan­ce Priority,2011), Nano­hach Napl­no (2009), Kalei­do­skop Čes­ké­ho Tan­ce (2008), Z Ast­or­ky do Sto­ky (2006), Gro­teska (2005), Fes­ti­val Mahler – Jih­la­va ve foto­gra­fii (2003). Brt­nic­ký byl také ofi­ci­ál­ním foto­gra­fem řady fes­ti­va­lů (Tanec Pra­ha, Fes­ti­val Nové Evro­py, Next Wave či Kore­spon­Dan­ce Europe).

Ver­ni­sáž výsta­vy se usku­teč­ní ve stře­du 14. led­na od 18:00 v pro­sto­rách Era svě­ta a její sou­čás­tí bude expe­ri­men­tál­ní per­for­man­ce sou­bo­ru NANOHACH.