MASO-UPUSŤ ve Studiu ALTA

Dal­ší celo­den­ní komu­nit­ní akce hole­šo­vic­ké­ho Stu­dia ALTA s nabi­tým kre­a­tiv­ním pro­gra­mem se bude konat v úno­ru u pří­le­ži­tos­ti Maso­pus­tu. Po úspěš­né zabi­jač­ce letos ula­ho­dí zejmé­na vege­ta­ri­á­nům. Chy­bět nebu­dou pohy­bo­vé worksho­py, anděl­ští vep­ří­ci, bez­ma­sá stra­va a ne-maso­vá kultura!

K Maso­pus­tu neod­mys­li­tel­ně pat­ří kar­ne­va­lo­vé vese­lí, jíd­lo, tanec a nespou­ta­ná zába­va. Přijď­te se pono­řit do svě­ta umě­ní a smí­chu a utop­te svo­je sta­ros­ti v hoj­nos­ti a rados­ti! Maso na svých tělech může­te zeštíhlit na taneč­ním worksho­pu s Dor­kou Hoš­to­vou, chu­ťo­vé buň­ky nabu­dí­te na zdra­vou stra­vu vege­ta­ri­án­ský­mi dob­ro­ta­mi. Děti nebu­dou ochu­ze­ny o maso­pust­ní zába­vu – čeká na ně pohy­bo­vá a výtvar­ná díl­na s Len­kou Treti­a­go­vou zakon­če­ná prů­vo­dem masek.

Na závěr se může­te roz­lou­čit s posled­ní­mi vep­ří­ky u anděl­ské brá­ny během dět­ské ver­ze před­sta­ve­ní ANGEL-ky. Večer již nekom­pro­mis­ní tem­ní andě­lé v podá­ní sku­teč­ných ANGEL –  Van­dy Hyb­ne­ro­vé a Lucie Kaši­a­ro­vé uká­žou, že nikdo není opuš­tě­něj­ší než stráž­ci u nebes­ké brá­ny. Z neko­neč­né nudy se budou muset nějak dostat a jejich gro­tesk­ní kra­to­chví­le zavr­ší celo­den­ní kar­ne­va­lo­vou nála­du.
Přijď­te se pře­svěd­čit, že s humo­rem je život jed­no­duš­ší a obrať­te na jeden den svůj život naruby!

PROGRAM MASO-UPUSŤ / 7. úno­ra ve Stu­diu ALTA
10:00 – 13:00 / WORKSHOP SOUČASNÉHO TANCE S DORKOU HOŠTOVOU /
HLÍDÁNÍ DĚTÍ A PROGRAM PRO DĚTI OD 3 LET ZAJIŠTĚN (POHYBOVÁ A VÝTVARNÁ DÍLNA S MARKÉTOU VACKOVOU)
14:30 – 16:30 / VÝTVARNĚ-POHYBOVÁ DÍLNA PRO DĚTI S LENKOU TRETIAGOVOU ZAKONČENÁ PRŮVODEM MASEK
17:00  – 17:45 / PŘEDSTAVENÍ ANGEL-KY
19:30 – 20:30 / PŘEDSTAVENÍ ANGEL‑Y

Více o akci: http://www.altart.cz/events/masopust-v-alte/
Více o worksho­pu s Dorou Hoš­to­vou: http://www.altart.cz/events/workshop-s-dorou-hostovou-myslet-tancem/
Vstu­pen­ky na před­sta­ve­ní ANGEL-ky: https://goout.cz/cs/listky/angel-ky/wed/
Vstu­pen­ky na před­sta­ve­ní ANGEL‑y: https://goout.cz/cs/listky/angel‑y/xed/
Vstu­pen­ky na workshop s Dorou Hoš­to­vou: https://goout.cz/cs/listky/workshop-s-dorou-hostovou/lfd/
Rezer­va­ce dět­ských worksho­pů (nut­ná): klaraaltart@gmail.com