malá inventura

13. roč­ník fes­ti­va­lu Malá inven­tu­ra není jen dal­ším roč­ní­kem fes­ti­va­lu živé­ho umě­ní. Minu­lý roč­ník fes­ti­va­lu nové­ho diva­dla mimo jiné při­ne­sl odváž­nou kon­cep­ci fes­ti­va­lo­vé­ho cen­t­ra umís­tě­né­ho v pří­ze­mí Veletrž­ní­ho palá­ce, pro kte­ré se vžil fami­li­ér­ní název HNÍZDO.

V tom­to roce se orga­ni­zá­to­ři roz­hod­li fes­ti­va­lo­vé HNÍZDO ješ­tě více „vyla­dit“ na potře­by fes­ti­va­lu a jeho návštěv­ní­ků. „Ten­to rok se poda­ři­lo dosáh­nout ide­ál­ní­ho pro­po­je­ní výtvar­né­ho a per­for­ma­tiv­ní­ho poje­tí fes­ti­va­lo­vé­ho cen­t­ra“, říká ini­ci­á­tor­ka a spo­lu­au­tor­ka kon­cep­ce Šár­ka Zahálková.

HNÍZDO je ide­ál­ním mee­ting­poin­tem pro fes­ti­va­lo­vé hos­ty, nabí­zí boha­tý dopro­vod­ný pro­gram a rov­něž plní funk­ci výtvar­né­ho objek­tu s hra­vou zim­ní tema­ti­kou. Zkrát­ka nepři­jdou ani děti, pro kte­ré je v Hnízdě při­pra­ve­no vel­ké množ­ství zábav­ných akti­vit, a to zdar­ma. „Přijď­te se kou­lo­vat do Hníz­da, mož­ná i zaly­žo­vat, zn.: u nás nezmrzne­te!“, zve všech­ny milov­ní­ky zimy Šár­ka Zahálková.

„Pozor­nos­ti divá­ků by roz­hod­ně nemě­lo unik­nout slav­nost­ní zahá­je­ní fes­ti­va­lu v diva­dle Archa, kde se před­sta­ví audio-vizu­ál­ně fas­ci­nu­jí­cí mezi­ná­rod­ní pro­jekt Trum­pets in the Sky. Letos jsme se zamě­ři­li i na tzv. Novou krev na scé­ně s cílem kon­fron­ta­ce s již zave­de­ný­mi uměl­ci či pro­jek­ty, kte­ré tra­dič­ně bodu­jí na domá­cích a zahra­nič­ních scé­nách. Inven­ta­ri­za­ce je tedy letos oprav­du důsled­ná. K fes­ti­va­lu letos pat­ří i tour legen­dár­ní­ho diva­dla Krep­sko napříč regi­o­ny“, pro­zra­zu­je ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Adri­a­na Světlíková.

Tvr­dí-li se, že tři­náct­ka při­ná­ší pře­kva­pe­ní, pla­tí to pro fes­ti­val Malá inven­tu­ra dvoj­ná­sob. Orga­ni­zá­to­ři fes­ti­va­lu ve spo­lu­prá­ci se Stu­di­em ALTA si pro divá­ky jed­no tako­vé při­pra­vi­li na sobot­ní večer, kdy bude slav­nost­ně ote­vřen nový nezá­vis­lý pro­stor pro sou­čas­né živé umě­ní v Pra­ze!
Malá inven­tu­ra již tra­dič­ně pat­ří k zásad­ním udá­los­tem mezi diva­del­ní­mi fes­ti­va­ly v ČR. Pra­vi­del­ně ji navští­ví desít­ky pro­mo­té­rů ze zahra­ni­čí i z regi­o­nů ČR, aby si vybra­li z toho nej­za­jí­ma­věj­ší­ho, co se na poli nové­ho diva­dla uro­di­lo za prá­vě uply­nu­lý rok. Nad­chá­ze­jí­cí tři­nác­tý roč­ník opět sli­bu­je mimo­řád­ně kva­lit­ní pro­duk­cí sou­čas­né­ho diva­dla i boha­tý dopro­vod­ný pro­gram, jehož cen­t­rem se na sedm úno­ro­vých dní sta­ne fes­ti­va­lo­vé HNÍZDO ve Veletrž­ním palá­ci. Na praž­skou pře­hlíd­ku nava­zu­je Malá inven­tu­ra Jičín a Opa­va a dále Ozvě­ny fes­ti­va­lu v rám­ci celo­re­pub­li­ko­vé sítě regi­o­nál­ních partnerů.

Na pře­hlíd­ce nové­ho diva­dla Malá inven­tu­ra pro­bí­ha­jí­cím od 19. do 25. úno­ra v Pra­ze se divá­ci mohou těšit cel­kem na 33 akcí. Podrob­ný pro­gram fes­ti­va­lu je k dis­po­zi­ci na www.malainventura.cz.

Hlav­ním pořa­da­te­lem fes­ti­va­lu je Nová síť – čes­ký kul­tur­ní network. Domov­ský­mi scé­na­mi a orga­ni­za­ce­mi 13. roč­ní­ku fes­ti­va­lu Malá inven­tu­ra jsou Stu­dio ALTA, Diva­dlo Archa, Art Pro­me­theus, Ponec – diva­dlo pro tanec, Meet­Fac­to­ry, Motus — pro­duk­ce diva­dla Alfred ve dvo­ře, Expe­ri­men­tál­ní pro­stor NoD, Stu­dio Hrdi­nů a Veletrž­ní palác (NG).