Velký problém

foto: Martin Macoun

Rezer­vo­va­nost. To je pocit, s nímž na pre­mi­é­ry Praž­ské­ho komor­ní­ho bale­tu při­chá­zím. Roz­ča­ro­vá­ní, to je pocit, s nímž se při odcho­du rvu do kabátu.

Na posled­ní pre­mi­é­ře PKB, kte­rá pro­běh­la honos­ně ve Sta­vov­ském diva­dle pod titu­lem Meta­fo­ry tan­ce, kri­ti­ků ani jiných odbor­ní­ků neby­lo potře­ba. Byl to večer pro divác­ké začá­teč­ní­ky a rodin­ný kruh. Sestá­val ze třech kusů dlou­hých jako pře­stáv­ky mezi nimi. To abychom si ve foye­ru uži­li kon­ver­zač­ní­ho trap­na o poča­sí. O pro­gra­mu se slu­še­lo než mlčet.

Nová umě­lec­ká rada PKB (Libu­še Ovso­vá, Kate­ři­na Fran­ko­vá-Ded­ko­vá, Mar­tin Kol­da) hráb­la pád­lem pro­ti času, vku­su a veš­ke­rým infor­ma­cím o umě­lec­ké sou­čas­nos­ti. Jako­by se v tan­ci posled­ních dva­cet let nic nesta­lo. Co bylo výsledkem?

Sku­pi­no­vá cho­re­o­gra­fie Come see, Com­me ça pol­ské cho­re­o­gra­f­ky Aleksan­d­ry Dziu­rosz, trio Hany Lit­te­ro­vé Němý výkřik a na závěr dal­ší sku­pi­nov­ka This is not a kiss cho­re­o­gra­fic­ké dvo­ji­ce Žiga Jereb a Anna Štěrbová.

Už jen let­mý pohled na jmé­na cho­re­o­gra­fů navo­zu­je dojem, že PKB zaha­ju­je slo­van­skou sezo­nu. Na tom by neby­lo nic špat­né­ho. Sou­čas­ný tanec je více méně evrop­ský vyná­lez a Pol­sko, Slo­vin­sko i Čes­ko svo­ji hvěz­dič­ku na vlaj­ce unie mají. Jen­že, když se roz­je­de­te na fes­ti­va­ly sou­čas­né­ho tan­ce po těch­to kra­jích zazna­me­ná­te mar­kant­ní geo-este­tic­ké zpož­dě­ní za vývo­jem obo­ru (urči­tou výjim­kou je Slo­vin­sko, ale ne vel­kou). Kdy­bych se roz­hod­la posta­vit pro­gram, kte­rý bude tren­dy, roz­hod­ně nepo­je­du na rozumy do Pol­ska. K paní Dziu­rosz jenom dodám, že ve své cho­re­o­gra­fii vytvo­ři­la půl­ho­di­no­vou ency­klo­pe­dii klišé a scé­nic­kých bana­lit a ani jed­nou se nedo­tkla sku­teč­ných lidí a hod­not sou­čas­né­ho tance.

Hana Lit­te­ro­vá je evi­dent­ně cit­li­vá autor­ka, kte­rá umí zakot­vit emo­ce v pohy­bu a v situ­a­cích. Dob­ře si pro Němý výkřik vybra­la taneč­ní­ky (jejich jmé­na jenom dovo­zu­ji, neboť v pro­gra­mu uve­de­ni nejsou) – Ale­na Kri­vi­le­va má nesmír­ně ele­gant­ní, kul­ti­vo­va­ný, spor­tov­ně přes­ný pohyb, Hodei Iri­ar­te Kape­ro­txi­pi doká­zal hráb­nout do arze­ná­lu muž­ské bez­o­styš­nos­ti a chlíp­nos­ti a sleč­na Jit­ka Tůmo­vá odda­ně drže­la styl cho­re­o­gra­f­ky až kam to šlo. Hudeb­ní sklad­ba Vod­ník Anto­ní­na Dvo­řá­ka, o nějž Lit­te­ro­vá svo­ji prá­ci opře­la, je v pod­sta­tě situ­ač­ním dik­tá­tem, kte­rý se cho­re­o­gra­f­ka roz­hod­la sle­do­vat jako ska­nu­tou slzu po napudro­va­né tvá­ři. Vytvo­ři­la zkrát­ka taneč­ní pan­to­mi­mu na téma rodin­né pato­lo­gie. Téma je to váž­né, a nijak sou­čas­né, ačko­li se cho­re­o­gra­f­ka skr­ze kos­týmy dovo­lá­vá jeho aktu­ál­nos­ti. Tak dou­fej­me, že se kaž­dý pedo­fil v hle­diš­ti nad sebou zamys­lel. Jiné posel­ství, než varo­vá­ní před zne­u­ží­vá­ním mla­distvých v rodi­nách, se z toho­to, v pod­sta­tě neme­ta­fo­ric­ké­ho díla, vypo­zo­ro­vat nedalo.

Tře­tí cho­re­o­gra­fie – kte­rá byla o polib­ku a při­tom to svým titu­lem popí­rá – lze ozna­čit za cel­kem zda­ři­lou kon­zer­va­tor­ní etu­du, kte­rá však cel­ko­vý dojem totál­ní pro­vinč­nost veče­ra bohu­žel nezachránila.

Nemlu­vím o taneč­ní­cích – ti zvlád­li svo­ji roli cel­kem se ctí a někdy i noble­sou. Jejich vše­o­bec­né nad­še­ní, kte­ré dáva­li naje­vo při děko­vač­ce lze cel­kem pocho­pit. Dou­fám jen, že se rado­va­li z výko­nu, ze své pro­fe­si­o­nál­ně odve­de­né prá­ce, z toho, že to mají za sebou a těši­li se na hono­rář. Nad­še­ní pub­li­ka si vyklá­dám jako nekri­tic­kou pří­bu­zen­skou podporu.

Opřen o odkaz Pav­la Šmoka a netranspa­rent­ní finan­co­vá­ní, je pro mě PKB – nej­lé­pe (z veřej­ných peněz) doto­va­ný nezá­vis­lý sou­bor — v tuto chví­li vel­kým pro­blé­mem a iro­nií čes­ké­ho tance.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.