Poluninovo satori

Foto: Dancer

Foto: Dancer

Před pár lety nás mis­tr­ně nato­če­ný doku­ment Taneč­ník (režie Ste­ven Can­tor), sezná­mil s vel­kým osob­ním pří­bě­hem Ser­ge­je Poluni­na, jed­no­ho z nej­vět­ších talen­tů sou­čas­né­ho baletu. 

Pří­běh klu­ka z ukra­jin­ské­ho Cher­so­nu, na něhož balet uká­zal prs­tem, čímž ho zba­vil svo­bo­dy dět­ství i rebe­lie tee­nage­rů a při­nu­til makat na sále, začí­ná kata­stro­fou. Ser­gej Polunin, jako hlav­ní éto­i­le Krá­lov­ské­ho bale­tu, nejmlad­ší prv­ní sólis­ta v his­to­rii této slo­vut­né insti­tu­ce, ze dne na den nena­stou­pí do prá­ce, opus­tí své hvězd­né závaz­ky, a hodí celý dosa­vad­ní život za hla­vu. Zatím­co se film sou­stře­dil na to, co k tako­vé­mu výbuchu Serjo­žu ved­lo, já si láma­la hla­vu nad tím, jak se něco tako­vé­ho moh­lo, v insti­tu­ci jako je Krá­lov­ský balet, vůbec stát. Jak mohl manage­ment sou­bo­ru pře­hléd­nout varov­né sig­ná­ly v cho­vá­ní, jak mohl pře­hlí­žet nepo­ho­du a labi­li­tu své prv­ní hvězdy, a – když už by nedba­li na zdra­ví a osud Poluni­na – ohro­žo­vat svo­ji eko­no­mi­ku a pres­tiž. Tolik rizi­ka a nezod­po­věd­nos­ti na obou stra­nách mi hla­va nebrala…

Reži­sér se sou­stře­dil na pří­běh vel­kých ambi­cí a dři­ny, a také vel­ké samo­ty a vnitř­ní nejis­to­ty.  Kri­zi, v níž se Polunin kata­pul­to­val z balet­ní­ho Olym­pu, peč­li­vě roze­bí­rá přes rodin­né a psy­cho­lo­gic­ké kon­ste­la­ce a uka­zu­je mla­dé­ho člo­vě­ka hle­da­jí­cí­ho sama sebe. Ser­gej jako Siddhartha pro­zře a opouš­tí svět bohat­ství a kla­mu a hle­dá svo­je pra­vé já. S tím­to vzne­še­ným výkla­dem však pří­liš neko­re­spon­do­va­ly Poluni­no­vy dal­ší kro­ky, kte­ré doku­ment zachy­til. Vel­ký taneč­ník se sna­žil uspět v Rus­ku v komerč­ních taneč­ních sou­tě­žích a bere angaž­má v rus­kém balet­ním sou­bo­ru, kde zase cedí krev smys­lu nena­lé­za­je. Z dal­ších zdro­jů víme, jak mu slu­ší nej­růz­něj­ší mód­ní kolek­ce, nebo jak umí mlčet v holly­wo­od­ských filmech.

Osu­dy toho­to taneč­ní­ka jsou evi­dent­ně dál plné zmat­ku a nepřed­ví­da­tel­nos­ti. Kdo si mys­lel, že se z osob­ní kri­ze pou­čí, vez­me osud do svých rukou, že vyu­ži­je svůj pří­běh a zku­še­nost nějak pozi­tiv­ně, napří­klad ke zlep­še­ní posta­ve­ní taneč­ní­ků, jak pro­hla­šo­val, je asi zkla­mán. O Pro­jek­tu Polunin, kte­rý měl být zamě­řen prá­vě na advo­ka­cii za taneč­ní pro­fe­si už jsme neslyšeli.

V dub­nu toho­to roku vystou­pí Polunin v Pra­ze v gala­pro­gra­mu Sato­ri, což je bud­his­tic­ký ter­mín pro osví­ce­ní, pro­zře­ní skr­ze osob­ní zku­še­nost. To, jak duchov­ně Ser­gej vyzrál, uká­zal nedáv­no na face­boo­ku: pochlu­bil se dal­ším teto­vá­ním. Ten­to­krát má upro­střed hrud­ní­ku por­trét Vla­di­mi­ra Puti­na. Dekla­ro­vá­ním obdi­vu k rus­ké­mu pre­zi­den­to­vi na svém pro­fi­lu nešet­ří. Je to smut­ná poin­ta pří­bě­hu o svo­bo­dě a hle­dá­ní vyš­ší prav­dy, kte­rá kon­čí jen odda­nos­tí ješ­tě hor­ší auto­ri­tě. Jeho homo­fob­ní a silác­ké řeči na soci­ál­ních sítích navíc popu­di­ly umě­lec­kou ředi­tel­ku paříž­ské­ho bale­tu Aurélii Dupont nato­lik, že ukon­či­la jeho půso­be­ní v Labu­tím jeze­ře

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.