Sasha Waltz. Portrét.

foto: Wiki Commons

Video toho­to týd­ne věnu­je­me Sashe Waltz, jejíž vel­ko­le­pý Impromp­tus zahá­jí letoš­ní, už 27. roč­ník, fes­ti­va­lu Tanec Praha.

Sasha Waltz pat­ří k zásad­ním jmé­nům sou­čas­né­ho umě­ní. Schvál­ně nepí­še­me „tan­ce“, pro­to­že její vel­ko­rysý umě­lec­ký gestus zasa­hu­je takřka všech­ny umě­lec­ké dru­hy. Dělá to pro­gra­mo­vě: v linii pro­jek­tů ozna­čo­va­ných jako Dia­log zve ke spo­lu­prá­ci výtvar­ní­ky, hudeb­ní­ky, archi­tek­ty a repre­zen­tan­ty dal­ších umě­lec­kých obo­rů ke spo­leč­né, čas­to impro­vi­zo­va­né, tvor­bě. Tyto spo­lu­prá­ce jí dodá­va­jí ener­gii a inspiraci.

Se svým sou­bo­rem Sasha Waltz and Guests, kte­rý zalo­ži­la v roce 1993, vytvo­ři­la desít­ky cho­re­o­gra­fií. Jme­nuj­me pro pořá­dek ty nej­slav­něj­ší – Alej Kos­mo­nau­tů, Kör­per, noBo­dy, Dido a Aene­as, Tra­ve­lo­gue I – III. Pro vel­ká svě­to­vá jeviš­tě vytvá­ří autor­ské rema­ky vel­kých bale­tů i oper – jako napří­klad Romeo a Julie, Tan­nhäuser, Medea.

Její styl je dán vel­ko­ry­sou kom­plex­nos­tí s jakou vytvá­ří celek díla. Nespo­ko­jí se s málem. V jejích cho­re­o­gra­fi­ích jsou na scé­ně vidět bazé­ny, objem­né kon­struk­ce, nafu­ko­va­cí haly, celé orchest­ry i s pěvec­kým sbo­rem. Není divu, že pro finanč­ní nároč­nost si Pra­ha nemů­že dopřát ten­to exklu­ziv­ní záži­tek více než jed­nou za dva­cet let. Ostat­ně i pro ber­lín­skou rad­ni­ci se stá­vá čas od času Sasha Waltz finanč­ně nároč­ná. Nyní sou­bor, kte­rý dělal Němec­ku dlou­hou dobu čest a slá­vu, pro­chá­zí orga­ni­zač­ní pro­mě­nou, kte­rá mu má zajis­tit eko­no­mic­kou sta­bi­li­tu. Uvi­dí­me, zda tím bude zajiš­tě­na i ta umělecká.

S tvor­bou Sashi Waltz se může­te blí­že sezná­mit pro­střed­nic­tvím doku­men­tár­ní­ho fil­mu Bri­git­te Kar­mer Sasha Waltz. A Por­trait, kte­rý 9. červ­na uve­de praž­ský Goethe Insti­tut v 19.00.

 

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.