Co se děje na Slovensku

foto: Jakub Čajko

V posled­ních měsí­cích při­chá­ze­jí ze slo­ven­ské kul­tur­ní scé­ny zne­po­ko­ji­vé zprá­vy, jejichž závaž­nost pováž­li­vě gra­du­je. Ve všech se tanec stá­vá obě­tí spo­le­čen­ských nálad či prak­tik, o nichž jsme si mys­le­li, že jsou nevrat­ně pryč. Umě­ní opět plní roli lakmu­so­vé­ho papír­ku spo­le­čen­ské tole­ran­ce a svobody. 

Bra­ti­sla­va

Začně­me pozvol­na. Na jaře vzda­la jedi­ná stá­lá bra­ti­slav­ská scé­na pro sou­čas­ný tan­ce Diva­dlo elle­dan­se svůj boj o pře­ži­tí a vykli­di­lo dosa­vad­ní půso­biš­tě na Mile­ti­čo­vě uli­ci. Zna­me­ná to, že z měs­ta zmi­ze­lo jedi­né taneč­ní těle­so pro­du­ku­jí­cí sou­čas­nou taneč­ní tvor­bu a záro­veň scé­na, kde moh­li vystu­po­vat domá­cí a zahra­nič­ní uměl­ci. Pří­či­na toho­to dele­tu niko­ho nepře­kva­pí – šlo o pení­ze. Dota­ce minis­ter­stva kul­tu­ry kles­la o tře­ti­nu a sou­kro­mý spon­zor nedo­ká­zal udr­žet pro­stor a sou­bor nad vodou.

Pří­le­ži­tost vidět v Bra­ti­sla­vě sou­čas­ný tanec pováž­li­vě kles­la i tím, že v té době, sho­dou okol­nos­tí, zanik­la i mno­ha­le­tá dra­ma­tur­gic­ká linie bale­tu Slo­ven­ské­ho národ­né­ho diva­dla, kte­rá v pro­sto­ru Malé scé­ny, ale i na hlav­ním jeviš­ti, umož­ňo­va­la uvá­dět pre­mi­é­ry a reprí­zy cho­re­o­gra­fií sou­čas­ných taneč­ních tvůr­ců. Tro­chu jsme slo­ven­ským kole­gům ote­vře­nost jejich prv­ní scé­ny závi­dě­li. Ale to je pryč. V tuto chví­li nemá Bra­ti­sla­va žád­nou scé­nu pro sou­čas­ný tanec. Gong!

Koši­ce

Zákaz pre­zen­ta­ce Infor­má­to­rů Far­my v jes­ky­ni na košic­kém fes­ti­va­lu Use the City už je tro­chu jiný kalibr. Far­ma měla být hlav­ní zahra­nič­ní hvězdou, high­li­gh­tem fes­ti­va­lu. Ředi­tel orga­ni­na­ze K13, kte­rá spra­vu­je košic­ká kul­tur­ní cen­t­ra, jis­tý pan Ján Kováč, ale Infor­má­to­ry zaká­zal, a to z poli­tic­kých důvo­dů. Vysvět­le­ní, o jaké poli­tic­ké důvo­dy by mělo jít, se násled­ně vyhnul tvr­ze­ním, že pří­čin­nou zru­še­né­ho hos­to­vá­ní je vlast­ně nedo­sta­tek finan­cí. Dra­ma­tur­gy­ně fes­ti­va­lu Blan­ka Ber­ka­y­o­vá, kte­rá Infor­má­to­ry do pro­gra­mu vybra­la, našla urych­le­ně spon­zo­ry, kte­ří nákla­dy na hos­to­vá­ní Far­my pokry­li, a dou­fa­la, že je situ­a­ce zachrá­ně­na. Bohu­žel – zákaz ředi­te­le trval dál. Ber­ka­y­o­vá rezig­no­va­la, Kováč v žid­li ředi­te­le K13 sedí dodnes.

Mož­ná se hodí v této sou­vis­los­ti zmí­nit, že kon­tro­verz­ní insce­na­ci Infor­má­to­rů odha­lu­jí­cí prak­ti­ky nad­ná­rod­ní potra­vi­nář­ské kor­po­ra­ce, uvá­dí pra­vi­del­ně diva­dlo Ponec. Jeho pro­vo­zo­va­tel a orga­ni­zá­tor nej­vět­ší­ho taneč­ní­ho fes­ti­va­lu u nás, Tanec Pra­ha, při­šel letos o dlou­ho­le­té­ho spon­zo­ra, fir­mu Nest­lé. Gong!

Ban­ská Bystrica

V tom­to stře­do­slo­ven­ském žup­ním měs­tě od roku 1992 půso­bí Diva­dlo Štúdio tan­ca, kte­ré zalo­ži­la Zuza­na Háj­ko­vá. Diva­dlo se sta­lo záze­mím pro slo­ven­ský sou­čas­ný tanec a pra­co­va­la zde i řada taneč­ní­ků a cho­re­o­gra­fů ze svě­ta, včet­ně těch čes­kých. Diva­dlo hra­je pro dospě­lé i pro děti, pořá­dá taneč­ní kur­sy a worksho­py a je jedi­ným kon­ti­nu­ál­ně půso­bí­cím „pro­fi“ těle­sem sou­čas­né­ho tan­ce na Slo­ven­sku. Před dese­ti lety zača­lo diva­dlo pořá­dat i mezi­ná­rod­ní fes­ti­val Dni tan­ca, kte­rý má pou­če­ný dra­ma­tur­gic­ký pro­fil a vybra­ný vkus.

Gran­to­vá komi­se slo­ven­ské­ho minis­ter­stva kul­tu­ry fes­ti­va­lu letos při­dě­li­la dota­ci 20 000 eur na rea­li­za­ci pro­gra­mu. Pod­le pra­vi­del pře­vod peněz na diva­dlo musí pro­jít ze stá­tu přes župu (kraj) a to for­mou smlou­vy. Ban­sko­bystric­ký župan Mari­án Kot­le­ba však smlou­vu umož­ňu­jí­cí pře­vod peněz odmí­tl pode­psat. Důvo­dy jsou pod­le něj etic­ké a este­tic­ké. Kot­le­ba, kte­rý ale nevi­děl jedi­ný kus z reper­toá­ru, pova­žu­je tvor­bu diva­dla a pro­gram fes­ti­va­lu za deka­dent­ní, sexu­ál­ně úchyl­ný, a tedy svým způ­so­bem nebez­peč­ný. Na pro­gra­mu Dnů tan­ca najde­me napří­klad cho­re­o­gra­fii Phi­lip­pa Saire­ho Black Out (v Pra­ze jsme vidě­li vlo­ni) nebo Antes Guilher­ma Botelha se sou­bo­rem Ali­as (jehož Sidewa­ys Rain omrá­čil pub­li­kum v kar­lín­ském diva­dle v roce 2012).

Kot­le­ba zva­žo­val, že zasta­ví pod­po­ru čin­nos­ti Diva­dla Štúdio tan­ca jako tako­vé­ho. Kri­ti­zo­val níz­kou pro­duk­ti­vi­tu a vyso­ké nákla­dy a ozna­čil minis­ter­ské gran­ty na pro­jek­ty DŠT za pode­zře­le vel­ké. V ofi­ci­ál­ním vyjá­d­ře­ní Ban­sko­bystric­ké­ho samo­správ­né­ho kra­ja se napří­klad píše: „Před­sta­vi­te­le Úřa­du BBSK trá­pí v prvé řadě sku­teč­né pro­blémy oby­va­tel kra­je, a pro­to vždy pod­po­ří radě­ji rozum­né pro­jek­ty zamě­ře­né např. na roz­voj kniho­ven a muzeí, než na taneč­ní před­sta­ve­ní nahých chla­pů v Diva­dle Štúdio tan­ca.

Slo­ven­ská média věnu­jí kau­ze poměr­ně vel­ký pro­stor a dou­fej­me, že spo­le­čen­ská dis­ku­se pojme­nu­je a odsou­dí její původ­ce a mecha­nismy, tak aby se nic podob­né­ho nemoh­lo opa­ko­vat. Nicmé­ně tirá­du „pod­fi­nan­co­vá­ní – cen­zu­ra – šika­na“ na ose Bra­ti­sla­va – Koši­ce – Ban­ská Bys­tri­ca není mož­né baga­te­li­zo­vat. Křeh­ké umě­lec­ké sub­jek­ty jsou vždyc­ky náraz­ní­kem, tes­tem, když se obje­ví nála­dy a síly ohro­žu­jí­cí demo­kra­cii – svo­bo­du – tole­ran­ci. Tak­že – bděme!

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.