Dospěly jsme

foto: archiv Báry Paulátové

Když jsem do mai­lu dosta­la pozván­ku s jele­nem na roz­luč­ko­vý večí­rek budě­jo­vic­ké Kre­dan­ce, doslo­va ve mě hrklo. Kre­dan­ce je již­ní mar­ka sou­čas­né­ho tan­ce, živý nepo­sed­ný bod na regi­o­nál­ní kul­tur­ní mapě Čes­ka. Že by to ty dvě akč­ní ženy z Kre­dan­ce – Bára Pau­lá­to­vá a Mar­ké­ta Mál­ko­vá „zaba­li­ly“? Nechtě­lo se mi věřit a tak jsem se zepta­la, jaký je stav věcí.

Nedáv­no jste ohlá­si­li ukon­če­ní čin­nos­ti spol­ku Kre­dan­ce v čes­ko­bu­dě­jo­vic­ké Rie­gro­vě uli­ci 51. Co to zna­me­ná pro tanec v BUdě­jo­vi­cích, a co pro samot­nou Kre­dan­ce?
Pro Kre­dan­ce to zna­me­ná de fac­to nový začá­tek. Posled­ní dva roky jsme se pro­fi­lo­va­li jako ote­vře­ný taneč­ní a kul­tur­ní pro­stor, kte­rým nadá­le chce­me zůstat, ale již nebu­de­me kaž­do­den­ně obhos­po­da­řo­vat kon­krét­ní, fyzic­ký pro­stor zná­mý jako R51. Jis­tou základ­nu nám do budouc­na poskyt­ne budo­va Jiho­čes­ké­ho diva­dla, kon­krét­ně nově zre­kon­stru­o­va­ný dům s půd­ním pro­sto­rem, kte­rý byl pře­tvo­řen v malou scé­nu s ele­va­cí a tech­nic­kým záze­mím. My si ten­to pro­stor od září dva­krát týd­ně pro­najme­me na naše pra­vi­del­né taneč­ní kur­zy. V budo­vě máme i kancelář.

Odchod z R51 bude pro tanec v Budě­jo­vi­cích zna­me­nat hlav­ně to, že už nebu­de­me moci pod­po­ro­vat jed­not­li­vé uměl­ce, kte­rým jsme pro­stor nechá­va­li vol­ně k dis­po­zi­ci pro jejich tvor­bu a dal­ší nezisko­vé akti­vi­ty. Samy nyní bude­me hle­dat nové vhod­né pro­sto­ry na kon­krét­ní pro­jek­ty. Napří­klad letoš­ní Tanec Pra­ha v regi­o­nech rea­li­zu­je­me jed­nak v budo­vě Jiho­čes­ké­ho diva­dla ve spo­lu­prá­ci s tam­ním Ate­li­é­rem 3D a pak v Tábo­ře ve spo­lu­prá­ci se spol­kem CESTA žije v jejich úžas­ném pro­sto­ru staré­ho mlýna.

Co je důvo­dem této změ­ny?
K roz­hod­nu­tí opus­tit pro­stor býva­lé továr­ny na klo­bou­ky nás při­ved­la sou­hra něko­li­ka okol­nos­tí. Po pěti letech pro­vo­zo­vá­ní vlast­ní­ho pro­sto­ru jsme cíti­ly spí­še úna­vu z kaž­do­den­ních sta­ros­tí. Cíti­ly jsme, že mís­to, abychom se věno­va­ly roz­vo­ji zají­ma­vých pro­jek­tů sou­čas­né­ho tan­ce, byly jsme spíš údrž­bář­ky, správ­co­vé, per­so­na­list­ky. Pak už sta­čí jen jeden nový sou­sed, kvů­li kte­ré­mu musí­te pře­stat s hudeb­ní pro­duk­cí, a vy víte, že tím pádem dosa­vad­ní neu­stá­lý boj za dosta­tek finanč­ních pro­střed­ků nelze vyhrát, pokud bychom opět nepro­ved­ly něja­kou zásad­ní změ­nu fun­go­vá­ní. Roz­hod­ly jsme se, že už to takhle dál nechce­me. A i když cítí­me nos­tal­gii a smu­tek, záro­veň bylo nesmír­ně osvo­bo­zu­jí­cí si při­znat, že může­me ode­jít a pře­stat dále bojovat.

Moh­la bys­te před­sta­vit smy­sl, dosa­vad­ní čin­nost a dal­ší plá­ny Kre­dan­ce?
V Již­ních Čechách jsme jedi­ní, kdož se celo­roč­ně věnu­jí sou­čas­né­mu tan­ci a nové­mu, pře­váž­ně pohy­bo­vé­mu, diva­dlu. Při­vá­ží­me pro­jek­ty Ozvěn Malé inven­tu­ry, Tanec Pra­ha v regi­o­nech, orga­ni­zu­je­me vlast­ní fes­ti­val MIMO MÍSU. Pod­po­ru­je­me a orga­ni­zu­je­me vzdě­lá­va­cí pro­jek­ty cyk­lus pro uči­tel­ky ZUŠ s Jiřím Löss­lem a Annou Cau­ne­ro­vou. Pořá­dá­me pro­mí­tá­ní taneč­ních fil­mů, bese­dy a dis­ku­ze o sou­čas­ném tan­ci, worksho­py s desít­ka­mi kva­lit­ních lek­to­rů. Jsme part­ne­ry Nové sítě, tak­že jsme celo­roč­ně v kon­tak­tu s děním a atmo­sfé­rou v celé Čes­ké repub­li­ce, kte­rou pak může­me inter­pre­to­vat a pro­mí­tat do kul­tur­ní­ho dění v Čes­kých Budě­jo­vi­cích. Nejsme kova­ní odbor­ní­ci, ale umí­me tako­vé najít. Pro­po­ju­je­me lidi a spol­ky – jako pří­klad uveď­me prá­vě Novou síť a Budě­jo­vic­ký Majá­les 2015.

Dosa­vad­ní čin­nost se s odcho­dem z vlast­ní­ho pro­sto­ru na něja­ký čas vel­mi zúží – potře­bu­je­me se nyní sou­stře­dit na zakon­če­ní sezó­ny kur­zů, pří­měst­ské tábo­ry pro děti v Pís­ku a Boro­va­nech, a hlav­ně na obyd­le­ní nové­ho pro­sto­ru v Jiho­čes­kém diva­dle, abychom v září nabíd­ly našim kur­zis­tům opět pohod­lí. S kur­zy musí­me pokra­čo­vat dál, jed­nak vidí­me, že je o ně stá­le zájem, a za dru­hé je to jedi­ný sta­bil­ní pří­jem, kte­rý náš spo­lek má a může z něj finan­co­vat všech­ny dal­ší své akti­vi­ty, včet­ně své­ho provozu.

Na pod­zim nás čeká rea­li­za­ce pro­jek­tu Ani­muj 750, kte­rý uve­de sou­těž­ní pře­hlíd­ku ani­mo­va­ných fil­mů stře­do­ško­lá­ků s téma­tem Výro­čí 750 let naše­ho měs­ta. Jed­ná se o prv­ní spo­leč­ný pro­jekt Kre­dan­ce a Ate­li­é­ru 3D Jiho­čes­ké­ho diva­dla, se kte­rým bude­me příští sezó­nu inten­ziv­ně spolupracovat.

A jaké jsou naše dlou­ho­do­bé plá­ny? Chce­me příští sezó­nu vyu­žít k tro­še roz­jí­má­ní. Užít si naby­tou svo­bo­du a nasát nově atmo­sfé­ru, nala­dit se. Vydat se za tím, co chce­me my osob­ně – tedy já a Mar­ké­ta. Samo­zřej­mě v kon­tex­tu toho, co si žádá pro­stře­dí, ve kte­rém žije­me, co zde chy­bí a na co máme ener­gii, pro­střed­ky atd. Z těch kon­krét­ních věcí bychom chtě­ly zacho­vat napo­je­ní na již zmí­ně­nou Novou síť, pokra­čo­vat ve spo­lu­prá­ci s Tan­cem Pra­ha. A pokud tomu bude diva­dlo naklo­ně­no, tak bychom rády roz­vi­nu­ly pro­gram umě­lec­kých rezi­den­cí, což je ovšem nápad, kte­rý je ješ­tě vel­mi v plen­kách a bude vyža­do­vat hod­ně pro­mýš­le­ní a jed­ná­ní. Dal­ší nápa­dy při­chá­ze­jí, pod­ně­tů je nesčet­ně, ale chce­me si nyní dopřát ten luxus, že se poza­sta­ví­me a zamys­lí­me, co dál.

Jak dlou­ho fun­gu­je­te a na co jste nej­ví­ce pyš­ní?
Bára: Kre­dan­ce jsme ote­vře­ly 7. říj­na 2010, co je bez­má­la pět let. Těž­ko vybrat jed­nu věc, ale pro­fes­ně jsem asi nej­víc pyš­ná na fes­ti­val MIMO MÍSU, kte­rý vzni­kl z neu­vě­ři­tel­né­ho zapá­le­ní a obrov­ské osob­ní moti­va­ce. Díky tomu stál na hlav­ním náměs­tí prů­hled­ný pavi­lon a v něm tan­čil Jaro Viňar­ský, Matthew Rogers a Marek Men­šík. A osob­ně jsem také pyš­ná, že jsme nesku­teč­ně dospěli.

Mar­ké­ta: Pyš­ná jsem na nás, že jsme pře­ži­ly a pět let se živi­ly tan­cem. Jsme také pyš­ná na všech­ny taneč­ní­ky, kte­ří s námi spo­lu­pra­co­va­li v továr­ních pod­mín­kách a drže­li nám palce. 

Co ta prá­ce na zvý­še­ní kva­li­ty živo­ta vašich spo­lu­ob­ča­nů dala vám osob­ně?
Ta inten­ziv­ní spo­lu­prá­ce Mar­két a mě nás zásad­ně a hlu­bo­ce ovliv­ni­la. Donu­ti­la nás naslou­chat i v momen­tech, kdy by člo­věk radě­ji ode­šel a zabouchl za sebou dve­ře. Mys­lím, že jsme se nau­či­ly nové kva­li­ty jed­ná­ní, hod­no­ce­ní situ­a­cí, obrousi­ly hra­ny, nebo je nao­pak vyost­ři­ly tam, kde je tře­ba. Ačko­liv tato prá­ce na nás samých není nikdy u konce.

Navá­za­ly jsme nesku­teč­né množ­ství kon­tak­tů a přá­tel­ství s lid­mi, kte­ří sdí­le­jí podob­né hod­no­ty, stej­ný objekt zájmu – tanec. A vní­mám, že díky prá­ci, kte­rou jsme odved­ly, jsme zís­ka­ly pro ostat­ní jis­tý kre­dit – mož­ná ne vidi­tel­ný, ale už za námi něco sto­jí, o co se může­me opřít.

www.kredance.cz

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.