My jsme scénografie!

Milan Tomášik se pro­sa­dil jako neza­stu­pi­tel­ná jed­na pěti­na taneč­ní­ho kolek­ti­vu Les Slo­vaKs, ale také jako samo­stat­ně tvo­ří­cí autor – taneč­ník a cho­re­o­graf. Žije s rodi­nou trva­le ve Slo­vin­sku, a jako umě­lec a peda­gog pen­dlu­je svě­tem; čas­to ho vidí­me i v Pra­ze. Při­po­mí­ná mla­dé­ho roman­tic­ké­ho aris­to­kra­ta, kte­rý ale řídí pres­tiž­ní labo­ra­toř v něja­kém výzkum­ném cen­t­ru. Je vel­mi pří­jem­né mu klást otáz­ky. I když čas­to mlu­ví o napě­tí, šíří kolem sebe klid. Ten­to­krát jsme se sešli v ran­ní Altě u pří­le­ži­tos­ti praž­ské pre­mi­é­ry jeho pro­jek­tu Hun­ting Season. 

Dá se říci, že taneč­ní­ci Hun­ting Sea­son tvo­ří nový sou­bor? Váš sou­bor?
Dá se to tak říct, jestli­že máme na mys­li prá­ci s lid­mi, kte­ré jsem si vybral a chtěl s nimi pracovat.

A jaké lidi jste tedy při­zval?
Zají­ma­vé. Vychá­zel jsem z toho, že žiju a půso­bím v Lubla­ni. Oslo­vil jsem taneč­ní­ky, kte­ří byli vhod­ní pro to, co mě zají­má, a záro­veň byli dostup­ní. Ačko­li napří­klad Špe­la Vodeb je Slo­vin­ka, kte­rá žije v Bar­ce­lo­ně. Ale s ní už si tři roky říkám – „pojď­me něco spo­leč­ně udě­lat!“ Teď se to koneč­ně poved­lo. Všech­no je vlast­ně otáz­ka peněz…

Co mají vaši taneč­ní­ci spo­leč­né­ho?
Jsme vel­mi růz­no­ro­dí, nicmé­ně jsem hle­dal lidi, kte­ří by mi moh­li pomo­ci roz­ví­jet téma, kte­ré mě v této době zajímá.

A co je to za téma?
Jde o sva­lo­vé napě­tí, o sva­lo­vou tex­tu­ru, kte­rá vytvá­ří ryt­mus. Hod­ně vychá­zím z toho, co mi taneč­ní­ci nabí­ze­jí. Postu­po­va­li jsme přes impro­vi­za­ce, růz­né struk­tu­ry a hry, a poté jsme nage­ne­ro­va­ný mate­ri­ál dotvá­ře­li. Ten základ­ní prin­cip umož­ňu­je jít růz­ným smě­rem. Sna­žím se, aby před­sta­ve­ní bylo maxi­mál­ně živé, pro­to je vytvá­řím napůl fixo­va­né, a na půl improvizované.

Dá se uvést něja­ký kon­krét­ní pří­klad, jak taneč­ní­ci rea­go­va­li na zadá­ní, týka­jí­cí se sva­lo­vé­ho napě­tí, jak si s tím pora­di­li?
My jsme na to šli tro­chu mate­ma­tic­ky. Vytvo­ři­li jsme si šká­lu napě­tí. Nej­pr­ve od nuly do sta. Ale to moc nefun­go­va­lo – roz­díl mezi 96 a 48 by divák zven­ku neroz­li­šil. Tato šká­la byla neprak­tic­ká. Aby se moh­la setkat teo­rie s pra­xí, tak jsme se dopra­co­va­li ke šká­le jed­na až šest. Toli­krát jsme to opa­ko­va­li, až jsme byli schop­ni sami jed­no­znač­ně uhád­nout, na jaký stu­peň sva­lo­vé­ho napě­tí se dívá­me. Když někdo dělal pět­ku, bylo na prv­ní pohled jas­né, že to není čtyřka.

Toto byl ale jen základ, z něhož jsme vytvo­ři­li pohy­bo­vý slov­ník. Všich­ni jsme byli pro­po­je­ni v jed­nom „sva­lo­vém svě­tě“. Toto byl pro nás základ­ní zdroj komu­ni­ka­ce, z něhož jsme kom­po­no­va­li růz­né taneč­ní situ­a­ce. Naba­lo­va­li se růz­né aso­ci­a­ce, mezi­lid­ské vzta­hy, ani­ma­lis­tic­ké vztahy…

A tak jste nako­nec dospě­li k Lovec­ké sezo­ně…?
Vyšli jsme pří­mo ze sva­lo­vé tex­tu­ry a dospě­li od zce­la abs­trakt­ních poj­mů až k obra­zu lovu. Když jsem nedáv­no učil v Salzbur­gu a při­pra­vo­val cho­re­o­gra­fii se stu­den­ty, vyšel jsem ze stej­né­ho prin­ci­pu, ale výsle­dek byl samo­zřej­mě úpl­ně jiný. Hod­ně je to dáno i hud­bou, kte­rá je pro mě vždyc­ky veli­ce důle­ži­tá. Tam jsem pou­žil barok­ní folia – vari­a­ce, o nichž jsem četl, že byla urče­na k tan­ci a vznik­la z impro­vi­za­ce něja­ké­ho melo­dic­ké­ho zákla­du. Uvě­do­mil jsem si, že přes­ně tak­to pra­cu­ji. Nako­nec i v Hun­ting Sea­son jsem pou­žil hud­bu, kte­rá má barok­ní moti­vy, ačko­li se jed­ná o tři­cet let sta­rou sklad­bu Vla­di­mí­ra Godá­ra, tedy o sou­čas­nou kompozici.

Může­te při­blí­žit, jakým způ­so­bem se dá ten prin­cip sva­lo­vé šká­ly roz­ví­jet?
Zají­ma­la mě rych­lost a ryt­mus. Sta­no­vi­li jsme dal­ší šká­ly a hrá­li si s kom­bi­na­ce­mi – napří­klad pohyb sva­lo­vé­ho napě­tí jed­na, ale rych­los­ti šest. Bylo zají­ma­vé pozo­ro­vat, jak tyto úko­ly fun­gu­jí na kon­krét­ních lidech, v due­tech, sku­pi­nách… Mě ani tak neza­jí­ma­la expre­se těla, pro­to­že sva­lo­vé napě­tí vždyc­ky něja­kou expre­si vytvo­ří, něco komunikuje.

Ved­la k tomu­to způ­so­bu prá­ce logic­ká ces­ta, nebo jde v rám­ci vaší tvor­by o něja­ký zvrat?
Mys­lím, že to není něja­ký abso­lut­ní řez, ale fak­tem je, že tako­vým způ­so­bem jsem ješ­tě netvo­řil. Les Slo­vaKs nepo­čí­tám, to je spe­ci­fic­ká kolek­tiv­ní zále­ži­tost. Dělal jsem spí­še komor­něj­ší věci, sóla na téma, za nímž jsem šel. Teď popr­vé vychá­zím z těla, z jeho vlast­ní „fyzi­ka­li­ty“, kte­rá mi ale nabí­zí tak boha­tý mate­ri­ál, že sama vytvá­ří kom­po­zi­ci. Nikdy jsem o kom­po­zi­ci z hle­dis­ka cho­re­o­gra­fie nepře­mýš­lel „zevnitř těla“. Vždyc­ky to pro mě byly ele­men­ty z vnějš­ku – hud­ba, kos­tým, svět­la, téma… Ten­to­krát jsem si řekl, že nepo­u­ži­ji scé­no­gra­fii, pro­to­že mám šest taneč­ní­ků – my jsme scé­no­gra­fie, my jsme ta kompozice!

Jak teď, když je pro­jekt na svě­tě, reflek­tu­je­te zku­še­nost z hle­dis­ka své vůd­čí role – cho­re­o­gra­fa a hlav­ní­ho mana­že­ra, člo­vě­ka zod­po­věd­né­ho za všech­no – od peněz, přes tvor­bu po výkon?
Je to těž­ké, pro­to­že mám asi pět růz­ných rolí. Byl bych rád, kdy­by někdo pře­vzal sta­rost o finan­ce, ale niko­ho zatím nemám. Jinak mys­lím, že ten manage­ment v pod­sta­tě zvlá­dám. Někdy mě i baví.

Je asi zby­teč­né se teď, při roz­jez­du Hun­ting Sea­son, ptát na dal­ší pro­jekt? Nebo není?
Ten už je naplá­no­va­ný! Mám teď tako­vé kre­a­tiv­ní obdo­bí a jsem v tom téma­tu úpl­ně pono­ře­ný, při­pa­dá mi nevy­čer­pa­tel­né. Pre­mi­é­ra dal­ší­ho pro­jek­tu bude v prosinci!

www.milantomasik.com

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.