Potkat lišku uprostřed Vršovic

Potkat lišku a rozpustit se  Koncept, režie: Vendula Tomšů, Johana Pocková  Účinkují: Vendula Tomšů, Johana Pocková  Dramaturgie: Sára Arnstein 

Dva­a­dva­cá­tý roč­ník fes­ti­va­lu nové­ho diva­dla Malá inven­tu­ra se poma­lu chý­lí ke kon­ci. Co při­ne­sl? Přes tři­cet pro­jek­tů – od imer­ziv­ní diva­del­ní insce­na­ce Cli­max usku­pe­ní Pome­zí, přes intim­ní zpra­co­vá­ní nezve­řej­ně­ných dení­ků Pet­ra Léb­la reži­sér­ky Danie­ly Špi­nar (Objal mě Bůh a nic), či zele­ni­no­vý balet Lous­ká­ček, kte­rý moh­li divá­ci a divač­ky shléd­nout  již na loň­ském lout­kář­ském fes­ti­va­lu Specta­cu­lo Inte­re­se, po Per­for­man­ce­Bus, kte­rý vzal… Pokra­čo­vat ve čte­ní Potkat liš­ku upro­střed Vršovic

Letní Letná – Hledání tolerance

Barev­ný, pře­kva­pi­vý, svě­ží, nespou­ta­ný. Přes­ně tako­vý byl letoš­ní roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su a diva­dla Let­ní Let­ná. V prů­běhy nece­lých tří týd­nů zněl v Leten­ských sadech nad­še­ný potlesk, fran­couz­šti­na se téměř sta­la dru­hou mateř­šti­nou a do sbír­ky věr­ných divá­ků při­byl nový fes­ti­va­lo­vý kelí­mek. Zaha­ju­jí­cím sou­bo­rem 19. roč­ní­ku se stal pub­li­kem oblí­be­ný švéd­ský Cir­kus Cir­kör, kte­rý se na fes­ti­val vrá­til… Pokra­čo­vat ve čte­ní Let­ní Let­ná – Hle­dá­ní tolerance

Publikováno
V rubrikách Recenze

Sandwritten – Zhmotnění času

Foto: Vojtěch Brtnický

„Vyber­te si lís­te­ček, ale zatím se na něj nekou­kej­te.“, při­ví­tá divá­ky u vstu­pu dra­ma­tur­gic­ký super­vi­zor. Kaž­dý pří­cho­zí si na své mís­to v hle­diš­ti při­ná­ší drob­ný prou­žek papí­ru se záhad­ným vzka­zem. Zvě­da­vos­ti se dá ubrá­nit jen těž­ce, ale poky­ny jsou jas­né. Na scé­ně již sto­jí per­for­mer­ka Len­ka Švo­lí­ko­vá s vel­ký­mi pře­sý­pa­cí­mi hodi­na­mi. Za její­mi zády je roz­sy­pa­ná hro­ma­da pís­ku,… Pokra­čo­vat ve čte­ní San­dwrit­ten – Zhmot­ně­ní času

Publikováno
V rubrikách Recenze

Top 3 Kateřiny Korychové z Letní Letné 2021

Cirque La Compagnie - L’Avis Bidon (foto: František Ortmann)

Letoš­ní roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu Let­ní Let­ná se, po loň­ské „odleh­če­né ver­zi“, vrá­til zpět v plné síle a s ním i kaž­do­roč­ní nej­vět­ší divác­ké láka­dlo — zahra­nič­ní sou­bo­ry (spo­lu s cel­ko­vou atmo­sfé­rou fes­ti­va­lo­vé­ho are­á­lu, kon­cer­ty v „ďolí­ku“ nebo baru s ori­gi­nál­ní­mi kelím­ky na pití,…). Pro­duk­ce sou­bo­rů Cirque La Com­pag­nie, Com­pag­nie 100 Issu­es a Cirque Le Roux jsem měla mož­nost vidět těs­ně za sebou, ve… Pokra­čo­vat ve čte­ní Top 3 Kate­ři­ny Korych­o­vé z Let­ní Let­né 2021

Publikováno
V rubrikách Recenze

Cirkus pod taktovkou Krakonoše – Festival Cirk-UFF 2021

Po jubi­lej­ním desá­tém roč­ní­ku, kte­rý se ale díky koro­na­vi­ro­vé pan­de­mii ode­hrál výji­meč­ně na pod­zim, se letoš­ní mezi­ná­rod­ní fes­ti­val nové­ho cir­ku­su Cirk-UFF navrá­til na tra­dič­ní začá­tek červ­na. Pod­zim­ní bun­dy tak moh­ly opět vystří­dat slu­neč­ní brý­le, stu­de­né drin­ky a uvol­ně­něj­ší let­ní atmo­sfé­ra. Do posled­ní chví­le však neby­lo zce­la jas­né, za jakých okol­nos­tí (a jest­li vůbec) se bude moci… Pokra­čo­vat ve čte­ní Cir­kus pod tak­tov­kou Kra­ko­no­še – Fes­ti­val Cirk-UFF 2021

Publikováno
V rubrikách Recenze

Vidět a slyšet vše, ale s dostatečným rozestupem – Festival NASTEVŘENO 2021

Kul­tur­ní cen­t­rum Moving Stati­on naste­vře­lo v Plzni let­ní fes­ti­va­lo­vou sezó­nu. Mož­ná se teď ptá­te, cože to udě­la­li? Míst­ní pub­li­kum rozu­mí, mimo plzen­ští si mís­to spe­ci­fic­ké­ho výra­zu dosa­dí „ote­vře­li, poo­tevře­li“. Od 27. – 30. květ­na se do veřej­né­ho pro­sto­ru měs­ta Plz­ně vrá­til fes­ti­val nové­ho diva­dla a per­for­man­ce NASTEVŘENO. Lep­ší zahá­je­ní fes­ti­va­lo­vé sezó­ny bych po dlou­hé koro­na­vi­ro­vé odml­ce hle­da­la těž­ce. Akce… Pokra­čo­vat ve čte­ní Vidět a sly­šet vše, ale s dosta­teč­ným roze­stu­pem – Fes­ti­val NASTEVŘENO 2021

Publikováno
V rubrikách Recenze

Mimjové – Boj o oči

Cir­ku­so­vý sou­bor Losers Cirque Com­pa­ny se pro­kles­til ke své vlast­ní domov­ské scé­ně. Boj to nebyl jed­no­du­chý. Krom veš­ke­ré prá­ce spo­je­né s ote­ví­rá­ním a rekon­struk­cí diva­dla, se jim do ces­ty při­plet­la pan­de­mie koro­na­vi­ru. Slav­nost­ní ote­vře­ní bra­nic­ké­ho diva­dla Bra­vo! muse­lo vede­ní odlo­žit z plá­no­va­né­ho břez­na na září. Před­sta­ve­ní, kte­rým sou­bor zahá­jil čin­nost, mělo v tom­to kon­tex­tu hned v něko­li­ka rovi­nách sym­bo­lic­ký nádech.… Pokra­čo­vat ve čte­ní Mimjo­vé – Boj o oči

Publikováno
V rubrikách Recenze

Největším nebezpečím je přílišná opatrnost

„Měly jsme jako děti zavě­še­nou hou­pač­ku. Byla to jen tako­vá smyč­ka. Hou­pal jsem se, ale pořád to neby­lo dost. Nedo­sá­hl jsem dosta­teč­ně dale­ko. Tak mne napadla výbor­ná věc. Dal jsem si tu smyč­ku kolem krku a zhou­pl se.“ I tato (zde parafrá­zo­va­ná) věta zazní­vá při novém audio walk per­for­man­ce Hang out Eliš­ky Brt­nic­ké. Nový umě­lec­ký pro­jekt do… Pokra­čo­vat ve čte­ní Nej­vět­ším nebez­pe­čím je pří­liš­ná opatrnost

Publikováno
V rubrikách Recenze

Cirkopolis – Bytový cirkus i zrzavý muž na podstavci

Sed­mý roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su Cir­ko­po­lis pořá­da­ným Cirque­o­nem – cen­t­rem pro nový cir­kus a Palá­cem Akro­po­lis, je za námi. Divá­ci moh­li v sed­mi fes­ti­va­lo­vých dnech shléd­nout před­sta­ve­ní od pěti zahra­nič­ních sou­bo­rů a dvě domá­cí pro­duk­ce. Pořa­da­te­lé navíc v dopro­vod­ném pro­gra­mu fes­ti­va­lu nabíd­li tři worksho­py (čín­ské tyče, žong­lo­vá­ní a akro­ba­cie) vede­né zahra­nič­ní­mi hosty. 

Publikováno
V rubrikách Recenze

Bromance – Dokaž, že jsi muž

Na závěr lis­to­pa­du se na praž­ských Jat­kách 78 před­sta­vi­lo muž­ské trio (Louis Gift, Beren D’A­mic, Peter Shi­r­ley) z brit­ské­ho novo­cir­ku­so­vé­ho sou­bo­ru Bare­ly Metho­di­cal Trou­pe. Název insce­na­ce „Bro­man­ce“ je slo­že­ni­nou dvou slov – bro (bro­ther) a roman­ce.  Ukrý­vá v sobě klíč k jádru insce­na­ce – vztah mezi muži, kte­rý se pohy­bu­je na pome­zí for­mál­ní kole­gi­a­li­ty, bra­tr­ství, ale na stra­ně dru­hé také výraz­né­ho… Pokra­čo­vat ve čte­ní Bro­man­ce – Dokaž, že jsi muž

Publikováno
V rubrikách Recenze