Potkat lišku uprostřed Vršovic

Potkat lišku a rozpustit se  Koncept, režie: Vendula Tomšů, Johana Pocková  Účinkují: Vendula Tomšů, Johana Pocková  Dramaturgie: Sára Arnstein 

Dva­a­dva­cá­tý roč­ník fes­ti­va­lu nové­ho diva­dla Malá inven­tu­ra se poma­lu chý­lí ke kon­ci. Co při­ne­sl? Přes tři­cet pro­jek­tů – od imer­ziv­ní diva­del­ní insce­na­ce Cli­max usku­pe­ní Pome­zí, přes intim­ní zpra­co­vá­ní nezve­řej­ně­ných dení­ků Pet­ra Léb­la reži­sér­ky Danie­ly Špi­nar (Objal mě Bůh a nic), či zele­ni­no­vý balet Lous­ká­ček, kte­rý moh­li divá­ci a divač­ky shléd­nout  již na loň­ském lout­kář­ském fes­ti­va­lu Specta­cu­lo Inte­re­se, po Per­for­man­ce­Bus, kte­rý vzal osa­zen­stvo auto­bu­su na Jičín­sko, pro­zkou­mat čer­s­tvý The­a­t­ron ve Vald­štejn­ské lodžii.

Potká­me liš­ku? © Ven­du­la Tomšů, Joha­na Pocková

Kro­mě zmí­ně­ných pro­gra­mo­vých tahou­nů dal fes­ti­val Malá inven­tu­ra pro­stor pro nemé­ně důle­ži­tou část pro­gra­mu. Tedy pro­po­jo­vá­ní čes­kých a svě­to­vých pro­fe­si­o­ná­lů v oblas­ti diva­dla a kul­tur­ní pra­xe. Cílem je zabrá­nit stag­na­ci dra­ma­tur­gic­ké­ho pro­gra­mu, nabíd­nout jiné per­spek­ti­vy a nové inspi­ra­tiv­ní mecha­nismy do umě­lec­ké tvor­by. Ať už se tak děje v rám­ci setká­ní Ne-vidi­tel­ná dra­ma­tur­gie, kte­ré pro­po­ji­lo dra­ma­tur­gy a dra­ma­tur­gy­ně, nebo setká­ní reGe­ne­ra­ce, zamě­řu­jí­cí se na spo­lu­prá­ci napříč gene­ra­ce­mi, nebo díky sym­po­ziu ART-IN-RES, kte­ré ten­to rok ote­vře­lo téma umě­lec­kých rezi­denč­ních cen­ter v Česku.

V duchu sdí­le­ní a výmě­ny nových impul­zů v tvor­bě, se ode­hrá­lo také work in pro­gress inter­me­di­ál­ní per­for­man­ce s názvem Potkat liš­ku a roz­pus­tit se. Za vzni­ka­jí­cím tva­rem sto­jí scé­no­gra­f­ka Ven­du­la Tomšů a cho­re­o­gra­f­ka a taneč­ni­ce Joha­na Pocková. 

Obě tvůr­ky­ně v rám­ci této per­for­man­ce pře­kra­ču­jí hra­ni­ce svých dosa­vad­ních umě­lec­kých smě­řo­vá­ní. Vydá­va­jí se spo­lu ces­tou sto­ry­tel­lin­gu, kte­rý kom­bi­nu­jí s tan­cem a objek­to­vým divadlem.

Potka­ly jsme? © Ven­du­la Tomšů, Joha­na Pocková

Divá­ci jsou usa­ze­ni do malé­ho kru­hu, kde zazní během per­for­man­ce něko­li­krát „once upon a time“. Per­for­mer­ky se ve vypra­věč­ské pozi­ci vel­mi rych­le stří­da­jí, žád­ný z pří­bě­hů nedo­spě­je ke kon­ci, mnoh­dy ani k poin­tě. V mys­lích poslu­cha­čů ale zůstá­vá atmo­sfé­ra z jed­not­li­vých útrž­ků vyprá­vě­ní, kte­ré se kru­ho­vým uspo­řá­dá­ním divá­ků uspo­řá­dá­ní náso­bí. Per­for­mer­ky se divá­kům sna­ží navo­dit atmo­sfé­ru vyprá­vě­ní pří­bě­hů kolem plá­po­la­jí­cí­ho ohně. Dyna­mi­ka se mění se způ­so­bem vyprá­vě­ní, slo­va vystří­da­jí pohy­by a zvuky. 

Taneč­ni­ce Joha­na Pocko­vá během pohy­bo­vé čás­ti neo­pus­tí své mís­to ve vypra­věč­ském kru­hu, přes­to její domi­nant­ní těles­ný pro­jev a ges­ta napros­to opa­nu­jí pro­stor. Svým „zna­ko­vým jazy­kem“ pokra­ču­je ve vyprá­vě­ní dří­ve nača­tých pří­bě­hů a začí­ná vyprá­vě­ní nových.

Posled­ní část work in pro­gress se věnu­je pří­bě­hům skr­ze live scé­no­gra­fii, kte­rou Ven­du­la Tomšů tvo­ří z pří­rod­ních moti­vů. Per­for­mer­ka z kapes vyta­hu­je šiš­ky, z kamín­ků poma­lu vysta­ví ces­tič­ky. Kamín­ky růz­ných vel­kos­tí a tva­rů vedou po leží­cím těle taneč­ni­ce, divá­cích, až za hra­ni­ce vypra­věč­ské­ho kru­hu. Jako pomy­sl­ný zla­tý hřeb umís­ťu­je do výsled­né insta­la­ce vánoč­ní těžít­ka plné sněhu.

Zde zatím dva­ce­ti­mi­nu­to­vá per­for­man­ce kon­čí. Jak by měl vypa­dat výsled­ný tvar? V dis­ku­si, kte­rá násle­do­va­la po samot­ném work in pro­gress, se per­for­mer­ky zmi­ňo­va­ly o tou­ze hrát v exte­ri­é­ru. Mož­ná v par­ku, mož­ná v lese. Od divá­ků dosta­ly tvůr­ky­ně podrob­nou zpět­nou vazbu, kte­rá by moh­la výsled­ný tvar ovliv­nit – o tem­pu vyprá­vě­ní, o zapo­jo­vá­ní divá­ků, ale i o tech­nic­kých detai­lech. Uvi­dí­me. Nezbý­vá než trpě­li­vě čekat, až spat­ří­me liš­ku v plné své krá­se a roz­pus­tí­me se spo­lu s ní v krajině.

Potkat liš­ku a roz­pus­tit se 

Kon­cept, režie: Ven­du­la Tomšů, Joha­na Pocková 

Účin­ku­jí: Ven­du­la Tomšů, Joha­na Pocková 

Dra­ma­tur­gie: Sára Arnstein 

Hud­ba: Mar­tin Tvrdý

Od Kateřina Korychová

Bakalářské studium ukončila na oboru Divadelní věda na FF UK prací Dramaturgie českého nového cirkus – Tvorba Elišky Brtnické v roce 2019. V současné době pokračuje v navazujícím magisterském studiu na katedře Divadelních a filmových studií na FF UP. Praxi získává psaním recenzí a textů pro internetový magazín Taneční aktuality, Cirqueon – centrum pro nový cirkus a Divá báze. V roce 2019 se stala součástí elévského programu Českého rozhlasu a kulturní sekce studentského radia UP AIR.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *