Potkat lišku uprostřed Vršovic

Potkat lišku a rozpustit se  Koncept, režie: Vendula Tomšů, Johana Pocková  Účinkují: Vendula Tomšů, Johana Pocková  Dramaturgie: Sára Arnstein 

Dva­a­dva­cá­tý roč­ník fes­ti­va­lu nové­ho diva­dla Malá inven­tu­ra se poma­lu chý­lí ke kon­ci. Co při­ne­sl? Přes tři­cet pro­jek­tů – od imer­ziv­ní diva­del­ní insce­na­ce Cli­max usku­pe­ní Pome­zí, přes intim­ní zpra­co­vá­ní nezve­řej­ně­ných dení­ků Pet­ra Léb­la reži­sér­ky Danie­ly Špi­nar (Objal mě Bůh a nic), či zele­ni­no­vý balet Lous­ká­ček, kte­rý moh­li divá­ci a divač­ky shléd­nout  již na loň­ském lout­kář­ském fes­ti­va­lu Specta­cu­lo Inte­re­se, po Per­for­man­ce­Bus, kte­rý vzal… Pokra­čo­vat ve čte­ní Potkat liš­ku upro­střed Vršovic