MÉDEA! Já ne žena, ne muž.

Jeze­ro u Strau­ßber­gu. Zpust­lý břeh. Mezi splaš­ky muži a ženy. Médea, Iáson, Médea, Iáson, Médea a Iáson. Všech šest ztros­ko­tan­ců vypli­vl pří­liv aso­ci­a­tiv­ních ver­šů Hei­ne­ra Mülle­ra zpát­ky na pev­ni­nu, aby se vypo­řá­da­li se svou spo­leč­nou minu­los­tí. Lás­ka, důvě­ra, oběť, man­žel­ství, rodi­na, nevě­ra a pokaž­dé jiný konec podob­né­ho pří­bě­hu. V duši však zůstá­vá rýha vždy stej­ně hlu­bo­ká. V síti sta­tic­kých a pohyb­li­vých obra­zů,… Pokra­čo­vat ve čte­ní MÉDEA! Já ne žena, ne muž.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Tanec. Poezie.

Cho­re­o­gra­fie Bel­gi­čan­ky Anne Tere­sa de Keer­sma­e­ker zůstá­va­jí neod­mys­li­tel­ně spo­je­né s insce­na­cí Rosas danst Rosas z roku 1983, kte­rá také dala jmé­no její taneč­ní sku­pi­ně Rosas. Na začát­ku úno­ra uved­la Keer­sma­e­ker v ham­bur­ském kul­tur­ním cen­t­ru Kamp­nagel, svou zatím posled­ní insce­na­ci Gol­den hours [As you like it] v podá­ní mla­dých taneč­ní­ků ve věku mezi 20 a 30 lety. Jed­ná se o taneč­ní adap­ta­ci… Pokra­čo­vat ve čte­ní Tanec. Poezie.

Pina Bausch – již altmodisch?

Pina Bausch je kult. V Němec­ku je sym­bo­lem dějin výra­zo­vé­ho tan­ce, i když v čes­kém pově­do­mí sotva zůstá­va­jí insce­na­ce Café Müller, Blau­bart a Le Sacre du Prin­temps. Tanzthe­a­ter Wup­per­tal je znač­ka, kte­rá aktiv­ně fun­gu­je i téměř deset let po smr­ti Piny Bausch (2009), ale je jas­né, že se diva­dlo posta­ve­né na jed­né hlav­ní tvůr­čí osob­nos­ti stě­ží vyrov­ná­vá s její ztrá­tou. Těž­ko… Pokra­čo­vat ve čte­ní Pina Bausch – již altmodisch?

Meditace smyslů

Dne 7. říj­na se s úde­rem dva­cá­té hodi­ny na brněn­ském Pet­ro­vě Fili­gri­án napo­sle­dy nade­chl, aby tak zakon­čil prv­ní část 7. roč­ní­ku fes­ti­va­lu Natři­krát 2015. Na rov­ných čty­ři­cet pět minut zadr­žel dech a pro­mě­nil pro­stor býva­lé nádraž­ní haly Malá Ame­ri­ka v podiv­ný chrám vysvě­ce­ný ve jmé­nu sou­čas­nos­ti a člo­vě­ka její doby.

Publikováno
V rubrikách Recenze

GAME OVER – zahájení nové sezóny Baletu ND Brno

foto: archiv Národního divadla Brno

Balet Národ­ní­ho diva­dla Brno zahá­jil sezó­nu 2015/16 oje­di­ně­lou balet­ní insce­na­cí, kte­rá se sta­la iko­nou jeho sou­čas­né­ho reper­toá­ru díky své moder­ní muzi­ká­lo­vé sty­li­za­ci. Zdá se, že reflexe sou­čas­nos­ti do znač­né míry ovlá­da­nou médii a vyjá­d­ře­ní nesou­hla­su nad tou­to sku­teč­nos­tí cho­re­o­gra­fie­mi Catch 27 a Palin­drom fun­gu­je. Svěd­čí o tom i 9. reprí­za a nedo­hled­ná der­ni­é­ra. Bohu­žel se však nelze ubrá­nit dojmu, že… Pokra­čo­vat ve čte­ní GAME OVER – zahá­je­ní nové sezó­ny Bale­tu ND Brno

Publikováno
V rubrikách Recenze

Hlava vedle hlavy, ústa vedle úst…

Na brněn­ské JAMU byl před nedáv­nem dokon­čen oje­di­ně­lý autor­ský pro­jekt L’AMOUR: EXPERIMENT. Téměř před rokem ho ini­ci­o­va­li stu­den­ti hudeb­ní a diva­del­ní fakul­ty a peda­go­gic­ky ho zaští­til Pierre Nadaud, vedou­cí ate­li­é­ru Klaun­ské scé­nic­ké a fil­mo­vé tvor­by. Výji­meč­nost toho­to pro­jek­tu spo­čí­vá nejen v neob­vyk­lém pro­po­je­ní obou fakult a spo­lu­prá­ci stu­den­tů růz­ných obo­rů. K pro­jek­tu byli při­zvá­ni jako hos­té i čet­ní absol­ven­ti JAMU a reno­mo­va­ní tvůr­ci.… Pokra­čo­vat ve čte­ní Hla­va ved­le hla­vy, ústa ved­le úst…

Publikováno
V rubrikách Recenze

Když to není černobílé

Čaj­kov­ské­ho Labu­tí jeze­ro neu­stá­le láká obe­cen­stvo a tvůr­ce i po více než sto letech. Balet ND Brno uvá­dí v aktu­ál­ní sezó­ně dokon­ce dvě zpra­co­vá­ní této slav­né parti­tu­ry. Jed­ním je kla­sic­ká pohád­ko­vá ver­ze, dru­hým pře­ne­se­ná adap­ta­ce Mária Rada­čov­ské­ho Black and Whi­te. (původ­ní pre­mi­é­ra 4. 5. 2012 v michi­gan­ském Grand Rapids Ballet). 

Publikováno
V rubrikách Recenze