Meditace smyslů

foto: David Surovec

Dne 7. říj­na se s úde­rem dva­cá­té hodi­ny na brněn­ském Pet­ro­vě Fili­gri­án napo­sle­dy nade­chl, aby tak zakon­čil prv­ní část 7. roč­ní­ku fes­ti­va­lu Natři­krát 2015. Na rov­ných čty­ři­cet pět minut zadr­žel dech a pro­mě­nil pro­stor býva­lé nádraž­ní haly Malá Ame­ri­ka v podiv­ný chrám vysvě­ce­ný ve jmé­nu sou­čas­nos­ti a člo­vě­ka její doby.

Taneč­ně-pohy­bo­vá impro­vi­za­ce při­po­mí­na­la spí­še ritu­ál či posvát­nou obě­ti­nu. Kdo byl uctí­ván a zda-li bylo vůbec koho, zůsta­lo na samo­stat­ném úsud­ku — snad člo­vě­ka a jeho dneš­ní pod­sta­tu nebo jen pří­tom­ný oka­mžik a jeho pro­ži­tí s maxi­mál­ní pozor­nos­tí. Fili­ri­án svou insce­na­cí nepři­ná­šel jed­no­znač­né odpo­vě­di, spí­še posky­tl pro­stor pro hle­dá­ní odpovědí.

Už jen roz­bi­tím tra­dič­ní­ho uspo­řá­dá­ní hle­diš­tě do řad a roz­mís­tě­ním židlí do shlu­ku bez zjev­né­ho řádu asi metr od sebe dosáh­li tvůr­ci atmo­sfé­ry posvát­nos­ti ješ­tě před začát­kem před­sta­ve­ní. Kaž­dý mlč­ky seděl mezi ostat­ní­mi v při­ro­ze­ném tichu a přítmí ruše­ném jen pou­lič­ní lam­pou zven­čí a něko­li­ka reflek­to­ry. Kaž­dý měl mož­nost být jen sám pro sebe. Neru­šen zůstat na chví­li ve svém osob­ním svě­tě plně obklo­pen jen zvu­kem s neu­stá­le se mění­cí­mi obra­zy před oči­ma. Čty­ři taneč­ni­ce nehyb­ně stá­ly jako­by uvěz­ně­né v por­tá­lech ve zdech po pra­vé a levé stra­ně hra­cí­ho pro­sto­ru. S úde­rem zvo­nů na kos­tel­ní věži Pet­ro­va a pří­cho­dem svět­lo­no­še se v nich pro­bu­dil život čás­teč­ně vyja­dřu­jí­cí vlast­ní emo­ce z živé pro­duk­ce hud­by, čás­teč­ně se snad dotý­ka­jí­cí téma­tu samo­ty člo­vě­ka a jeho posta­ve­ní v dneš­ním pře­lid­ně­ném a rych­lém světě.

Taneč­ni­ce, leda­by­le a neut­rál­ně oša­ce­né v suk­ních a kalho­tách a všech­ny obu­té ve stej­ných „škr­pá­lech“, aso­ci­o­va­ly báz­li­vá zví­řa­ta, kte­rá jsou nuce­na opus­tit svou klec a vstou­pit do řím­ské­ho cir­ku. Jakmi­le se však odvá­ži­ly pře­kro­čit hra­ni­ce své­ho por­tá­lu a sesko­čit na zaprá­še­nou zem, nešlo o boj, spí­še o akt hle­dá­ní plné­ho pesi­mis­mu, ale záro­veň nadě­je, kte­rá je udr­žo­va­la v neko­neč­ných poku­sech najít své mís­to, smy­sl živo­ta, nebo jen pocho­pe­ní. Nezá­vis­le na sobě se pohy­bo­va­ly pro­sto­rem, obje­vo­va­ly ho a zjiš­ťo­va­ly, zda jiný por­tál není zají­ma­věj­ší a zase se vra­ce­ly k tomu své­mu. Něko­li­krát se opa­ku­jí­cí pohyb tam a zpět napříč pro­sto­rem zavá­dí k myš­len­ce, že tatáž ces­ta, je pokaž­dé jiná stej­ně jako ti, kte­ří po ní již poně­ko­li­ká­té jdou. Posta­vy spo­lu pohy­bo­vě neko­mu­ni­ko­va­ly. Spí­še nao­pak. Nevší­ma­ly si své­ho oko­lí a ply­nu­ly pro­sto­rem, ale přes­to bylo zřej­mé, že spo­lu urči­tým způ­so­bem inter­a­gu­jí a inspi­ru­jí se. Nes­ly se na stej­né pohy­bo­vé vlně, kte­rou od sebe navzá­jem pře­jí­ma­ly. Jed­ním z vrcho­lů impro­vi­za­ce bylo zba­ve­ní bot. Kaž­dá taneč­ni­ce se v nejmé­ně nápad­ný moment zula na zna­me­ní urči­té­ho osvo­bo­ze­ní, pro­mě­ny či uvě­do­mě­ní.
Spí­še než libozvuč­nou melo­dii vytvá­ře­lo pět hudeb­ní­ků Duna­mi Ensem­ble kako­fo­nii zvu­ků, kte­rá plni­la celou halu a nafu­ko­va­la ji jako hořák baló­nu. Mimo jiné i ruchy pro­du­ko­va­né napří­klad jen ztla­če­ním kla­pek bez potřeb­né­ho vde­chu do kla­ri­ne­tu nebo jen dote­kem bříš­ky prs­tů strun elek­tric­ké kyta­ry se podí­le­ly na for­mo­vá­ní nanej­výš medi­tač­ní­ho pro­stře­dí. Hud­ba pro­stu­po­va­la celým tělem a tím dovo­lo­va­la souznít a být sou­čás­tí dění v pro­sto­ru. Nalé­ha­vost se pra­vi­del­ně stří­da­la s klid­ným sta­tu­sem quo, čímž opa­ko­va­ně nuti­la k stá­le vyš­ší pozornosti.

Hala v pra­chu, pono­ře­ná v neko­neč­ně se linou­cích zvu­cích se k závě­ru impro­vi­za­ce více než podo­ba­la ztich­lé kra­ji­ně po huri­ká­nu. Čty­ři žen­ské posta­vy se pohy­bo­va­ly bosy po pro­sto­ru. Pohy­bo­vé meta­fo­ry sice poma­lu ztrá­ce­ly na původ­ním nábo­ji, ale o to více lze oce­nit cit pro závěr ve správ­ný moment. Jako by už bylo vše řeče­no. Pono­ře­ní do úpl­né tmy na něko­lik málo sekund se zdá­lo být jako dosta­teč­ně důraz­nou a vypo­ví­da­jí­cí teč­kou za celou myš­len­ko­vou zpo­vě­dí a účas­tí kaž­dé­ho z pří­tom­ných. Hlu­bo­ký výdech a uvol­ně­ní po inten­ziv­ním pro­žit­ku zne­jis­ti­lo jen hou­ká­ní vla­ku na neda­le­kém nádra­ží, což s sebou při­nes­lo půvab­ně nezá­měr­né kouzlo.

Psá­no z před­sta­ve­ní 7.10.2015
Natři­krát 2015 nádech
Duna­mi Ensem­ble a Fili­gri­án: site-spe­ci­fic improvizace

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Barbora Liška

Je absolventkou brněnské divadelní vědy a germanistiky. Ve svém disertačním výzkumu se věnuje taneční dramaturgii, mimo to spolupracuje s Centrem experimentálního divadla na nově vznikajícím čtvrtletníku, reflektujícím tvorbu jeho tří scén. Přispívá do časopisu Kod, mloki a dalších médií. Věří, že je důležité číst tanec a pohyb i skrze zkušenost s vlastním tělem.