Oleksii Kozhan — Nemám domov

Олексій Кожан — У мене немає дому

Olek­sii Koz­han se naro­dil a zákla­dy cho­re­o­gra­fie se nau­čil v Doněc­ku. V roce 2014 se pře­stě­ho­val do Vyšho­ro­du, kde zalo­žil taneč­ní ško­lu Uptown Dan­ce Scho­ol, ško­lu moder­ní a kla­sic­ké cho­re­o­gra­fie. Během pěti let její exis­ten­ce vytvo­ři­li spo­leč­ně se stu­den­ty ško­ly 4 taneč­ní před­sta­ve­ní, vel­ký muzi­kál, nato­či­li film-balet a v loň­ském roce měli tu čest repre­zen­to­vat Ukra­ji­nu v rám­ci národ­ní­ho týmu na Dan­ce World Cup, kte­rý se konal ve Vel­ké Británii.

Hud­ba: Sám na kánoi/Один в каное — Nemám domov
Režie a cho­re­o­gra­fie: Olek­sii Koz­han
Kame­ra­man a stři­hač: Olek­siy Surkis

Od Tomáš Kubart

Vystudoval teatrologii na KDS FF MU v Brně, obhájil disertační práci na téma vídeňského akcionismu (2021), publikoval několik studií na téže téma (Theatralia, Arte Acta, Acta Universitatis Carolinae), podílel se na vydání sborníku českého surrealistického dramatu České surrealistické drama (nakl. Academia, 2023), editoval speciální číslo Taneční zóny, věnované tvorbě Hermanna Nitsche (2023). Zabývá se performativitou, akčním uměním, vídeňským akcionismem, současnou německojazyčnou dramatikou a scénografií. Je členem dramaturgické rady PerformCzech, tajemníkem Teatrologické společnosti, členem ČOSDAT/OISTAT a Sdružení českých divadelních kritiků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *