Česká účast na ARé Fest v Jerevanu

Tématem letošního ročníku ARé Festu jsou "Proměny" © ARé Fest
Tématem letošního ročníku ARé Festu jsou "Proměny" © ARé Fest

ARé Fest je mezi­ná­rod­ní fes­ti­val per­for­man­ce a inter­dis­ci­pli­nár­ní­ho umě­ní. Jed­ná se o jedi­ný kon­ti­nu­ál­ně pro­bí­ha­jí­cí fes­ti­val per­for­man­ce artu nejen v Armé­nii, ale v celém regi­o­nu Kav­ka­zu. V roce 2024 osla­ví fes­ti­val jubi­lej­ní 10. edi­ci od své­ho zalo­že­ní. Čes­kou účast na fes­ti­va­lu umož­ňu­je plat­for­ma Per­form­C­zech, půso­bí­cí v rám­ci Diva­del­ní­ho ústa­vu — Insti­tu­tu umění.

Anto­nín Brin­da v per­for­man­ci „PRG -> EVN” v dub­nu 2022 v pro­sto­ru HayArt Cul­tu­ral Cen­t­re © Areg Arekelyan

Kaž­dý rok má fes­ti­val jiné téma, na zákla­dě kte­ré­ho kurá­to­ři a kurá­tor­ky oslo­vu­jí vybra­né uměl­ce a uměl­ky­ně. Letoš­ním téma­tem je v sou­vis­los­ti se stým výro­čím od úmr­tí význač­né­ho čes­ké­ho spi­so­va­te­le Fran­ze Kaf­ky téma “Meta­mor­fó­zy.” Hlav­ní kurá­tor­ka fes­ti­va­lu, Mari­ne Karoyan, absol­vo­va­la v úno­ru 2024 v sou­vis­los­ti s téma­tem letoš­ní­ho roč­ní­ku ARé stu­dij­ní ces­tu do Pra­hy pod­po­ro­va­nou Čes­ký­mi cen­t­ry, aby se více sezná­mi­la s živo­tem a dílem čes­ké­ho veli­ká­na, stej­ně jako s čes­kou scé­nou per­for­man­ce a scé­nic­ké­ho umě­ní (mj. fes­ti­val Malá Inven­tu­ra). Čes­ké cen­t­rum Tbi­li­si také figu­ru­je v letoš­ní fes­ti­va­lo­vé edi­ci — ko-finan­cu­jí umě­lec­ký pro­jekt taneč­ní­ka Jana Malí­ka, kte­rý bude pre­zen­to­ván jak na fes­ti­va­lu ARé, tak v Tbilisi.

Anto­nín Brin­da v per­for­man­ci „PRG -> EVN” v dub­nu 2022 v pro­sto­ru HayArt Cul­tu­ral Cen­t­re © Areg Arekelyan

Před­cho­zích roč­ní­ků fes­ti­va­lu se kro­mě lokál­ních uměl­ců a uměl­kyň zúčast­ni­li také uměl­ci a uměl­ky­ně např. z Vel­ké Bri­tá­nie, Rus­ka, Švý­car­ska, Němec­ka, Fran­cie, Aus­trá­lie, Izra­e­le aj. Vzhle­dem ke své­mu uni­kát­ní­mu zamě­ře­ní je o fes­ti­val vždy vel­ký zájem ze stra­ny médií, kte­rá o něm infor­mu­jí pro­střed­nic­tvím tele­viz­ních a roz­hla­so­vých pořadů.

Spo­lu­prá­ce mezi Čes­kou repub­li­kou a ARé pro­bí­há již od roku 2022, kdy jeden z letoš­ních hos­tu­jí­cích kurá­to­rů Anto­nín Brin­da fes­ti­val osob­ně navštívtil, odpre­zen­to­val v rám­ci pro­gra­mu svou prá­ci a před­sta­vil for­mou před­náš­ky vlast­ní tvor­bu a per­for­man­ce scé­nu Čes­ké republiky.

V roce 2023 pro­je­vil fes­ti­val zájem v čes­ko-armén­ské spo­lu­prá­ci pokra­čo­vat. Poda­ři­lo se dojed­nat hos­to­vá­ní Jeny Jang — korej­ské uměl­ky­ně dlou­ho­do­bě žijí­cí a pra­cu­jí­cí v Čes­ké republice.

Pro rok 2024 byl obou­stran­ný zájem něko­li­ka­le­tou spo­lu­prá­ci ukot­vit před­sta­ve­ním šir­ší­ho čes­ké­ho foku­su. V plá­nu je účast pěti čes­kých uměl­ců a uměl­kyň (včet­ně výše zmí­ně­né­ho Jana Malí­ka) a dvou hos­tu­jí­cích kurátorů/koordinátorů — Anto­ní­na Brin­dy a Pet­ra Dlou­hé­ho. Cílem je, aby každý/á ze zastou­pe­ných umělců/umělkyň představil/a v Jere­va­nu dva výstu­py, ať už per­for­man­ci či artist talk, workshop, aj. Cel­kem se tedy počí­tá s více, jak dese­ti výstu­py, při­čemž jeden pro­běh­ne v kul­tur­ním cen­t­ru HayArt a dru­hý v rám­ci pro­jek­tu Per­for­man­ce­Bus (viz dále).

Korej­ská audio-vizu­ál­ní uměl­ky­ně Jena Jang na lon­ň­ském roč­ní­ku ARé Fes­tu s per­for­man­cí Cure 2 © ARé Fest

V rám­ci fes­ti­va­lu pro­běh­ne pátá edi­ce úspěš­né­ho (nomi­na­ce na Cenu čes­ké diva­del­ní DNA za výji­meč­ný počin na poli nové­ho diva­dla a živé kul­tu­ry) čes­ké­ho umě­lec­ko-výzkum­né­ho pro­jek­tu Per­for­man­ce­Bus. Bude to prv­ní pre­mi­é­ra pro­jek­tu mimo Čes­kou repub­li­ku. (Pozn.: Sou­čás­tí výzkum­né ces­ty Mari­ne Karoyan v Pra­ze byla také účast na zatím posled­ní edi­ci pro­jek­tu.) Armén­ská stra­na tuto pre­zen­ta­ci zajiš­ťu­je z prak­tic­ké­ho hle­dis­ka (pro­ná­jem auto­bu­su, řidi­če, zajiš­tě­ní dopro­vod­né­ho pro­gra­mu, aj.), čes­ká stra­na dodá­vá exper­ti­zu a hlav­ní umě­lec­ký pro­gram.
Kro­mě toho­to vyvr­cho­le­ní čes­ké­ho foku­su v Jere­va­nu budou pro­bí­hat jed­not­li­vé per­for­man­ce a pre­zen­ta­ce v uni­kát­ní venue ARé Fes­tu — ve sklep­ních pro­sto­rách filhar­mo­nie (Arno Baba­ja­nyan Con­cert Hall, ved­le Repub­lic Square).

Sys­te­ma­tic­ká spo­lu­prá­ce IDU s armén­skou scé­nou živé­ho umě­ní se datu­je do roku 2021. V tom roce se armén­ská plat­for­ma Tech Degh, zamě­řu­jí­cí se na expe­ri­men­tál­ní diva­dlo, sta­la part­ne­rem pro­jek­tu kon­ti­nu­ál­ní spo­lu­prá­ce ve scé­nic­kých umě­ních zemí střed­ní a východ­ní Evro­py IDU “PACEV.4”. Jed­ním z důle­ži­tých výstu­pů této kon­ti­nu­ál­ní spo­lu­prá­ce bylo v roce 2023 vypra­co­vá­ní detail­ní rešer­še umě­lec­kých ini­ci­a­tiv, pro­stor, škol a diva­del­ních a umě­lec­kých sou­bo­rů v Armé­nii a Ázer­bá­jdžá­nu. Do pří­pra­vy rešer­še bylo zapo­je­no i praž­ské nezisko­vé mezi­ná­rod­ní cen­t­rum sou­čas­né­ho umě­ní Meet­Fac­to­ry, kte­ré mj. v loň­ském roce hos­ti­lo v rám­ci své­ho rezi­denč­ní­ho pro­gra­mu umě­lec­kou dvo­ji­ci armén­ských per­for­man­ce uměl­ců Gri­go­ra Mura­dya­na a Syuzan­nu Hakobyan.

Němec­ká uměl­ky­ně a spi­so­va­tel­ka Romy Rüe­g­ger během Artist Tal­ku na loň­ském roč­ní­ku. © ARé Fest

Fes­ti­val ARé před­sta­vu­je mimo­řád­nou pří­le­ži­tost pro čes­ké uměl­ce a uměl­ky­ně tvo­ří­cí v médiu per­for­man­ce artu. V rám­ci Čes­ké repub­li­ky je mož­nos­tí upl­natně­ní pro per­for­me­ry a per­for­mer­ky výraz­ně méně, než jako je tomu v jiných umě­lec­kých oblas­tech (tanec, hud­ba, diva­dlo, aj.). Krom toho účast na ARé Fes­ti­va­lu zvi­di­tel­ní čes­ké zástup­ce a zástup­ky­ně per­for­man­ce na akci a v rám­ci scé­ny s níž pro­bí­há něko­lik let vzá­jem­ná spolupráce.

Přes­ný pro­gram v tuto chví­li není znám, ale redak­ce jej dopl­ní, jakmi­le bude zve­řej­něn. Již nyní víme, že na fes­ti­va­lu vystou­pí per­for­me­ři Anto­nín Brin­da a Petr Dlou­hý. Anto­nín Brin­da je koor­di­ná­to­rem mezi­ná­rod­ních pro­jek­tů Diva­del­ní­ho ústa­vu — Insti­tu­tu umě­ní, a pro­jekt je finan­co­ván z Národ­ní­ho plá­nu obnovy.

Kate­ry­na Mam­chur(UA) 
https://www.instagram.com/katarina.mamchur/

http://www.meetfactory.cz/en/program/rezidency/rezidency-program/kateryna-mamchur

Helush Yiraq (Hele­na Jirá­ko­vá) (CZ)

https://helushyiraq.wixsite.com/artwork

https://www.instagram.com/helushyiraq/?hl=en

Ngu­y­ễn Mỹ Ngân (Mor Wen / Maa­ry) (VN/CZ)

https://www.gloryaffairs.com/mor-wen

Vla­di­mír Havlík (CZ)

https://www.artlist.cz/vladimir-havlik-1222/

Jan Malík (CZ)

https://www.duncancentre.cz/o‑nas/jan-malik/

Jere­van, Arménie

11. – 14.5. 2024

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *