Lenka Dřímalová: Musela jsem začít od nuly

Brzy se dovr­ší pět let, kdy je Len­ka Dří­ma­lo­vá šéf­kou ost­rav­ské­ho bale­tu. Je to její dru­há zku­še­nost s vede­ním balet­ní­ho sou­bo­ru. Před­tím půso­bi­la šest let v Brně. Dost důvo­dů se ohlédnout.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Ostravský balet – stoletá historie, pozoruhodná současnost

Příští rok to bude sto let, kdy začal Achille Vis­cusi takřka z niče­ho utvá­řet ost­rav­ský balet­ní sou­bor. Ano, ten Vis­cusi, rodák z Říma, kte­rý zkra­je dva­cá­té­ho sto­le­tí vedl balet praž­ské­ho Národ­ní­ho diva­dla, kde uvá­děl svě­to­vé pre­mi­é­ry Nedba­lo­vých balet­ních pan­to­mim, a poz­dě­ji se pode­psal na pro­fe­si­o­na­li­za­ci sou­bo­rů v Brně a Bratislavě.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Valná hromada Tanečního sdružení ČR

20. lis­to­pa­du pro­běh­ne val­ná hro­ma­da Taneč­ní­ho sdru­že­ní ČR bude pří­le­ži­tost pro­dis­ku­to­vat aktu­ál­ní téma­ta čes­ké­ho tan­ce a baletu.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Eifmanův Rodin – baletní brilance

Balet Národ­ní­ho diva­dla se posled­ní dobou sna­ží, abychom moh­li čes­ký balet kon­fron­to­vat se zahra­nič­ní­mi špičkami.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Šachová partie ve Valmontovi

Román Nebez­peč­né vzta­hy Cho­der­lo­se de Lac­lo­se se obje­vu­je na našich balet­ních jeviš­tích už podru­hé v krát­ké době – v roce 2011 uved­lo Národ­ní diva­dlo Brno balet Nebez­peč­né zná­mos­ti v insce­na­ci cho­re­o­gra­fa Krzysz­to­fa Pas­to­ra. Nyní se k téma­tu obrá­til Libor Vacu­lík v praž­ském Národ­ním divadle.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Kauza, kterou sledujeme

Zdá­lo by se, že záku­lis­ní prak­ti­ky zná­mé z čes­ké poli­ti­ky, mnoh­dy zalo­že­né na bez­o­hled­né ces­tě za svým pro­spě­chem, už nemo­hou pře­kva­pit. Mohou. V kul­tu­ře na ně pře­ce jen zvyklí nejsme.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Spravedlivý díl tanci

Kaž­do­roč­ní roz­ho­do­vá­ní o gran­tech, ať už na Minis­ter­stvu kul­tu­ry ČR nebo na Magis­trá­tu hl. m. Pra­hy, je čas­to klí­čo­vé pro exis­ten­ci taneč­ních projektů.

Publikováno
V rubrikách Aktuality