Valná hromada Tanečního sdružení ČR

20. lis­to­pa­du pro­běh­ne val­ná hro­ma­da Taneč­ní­ho sdru­že­ní ČR bude pří­le­ži­tost pro­dis­ku­to­vat aktu­ál­ní téma­ta čes­ké­ho tan­ce a baletu.

 Po čtyřech letech se usku­teč­ní Val­né shro­máž­dě­ní Taneč­ní­ho sdru­že­ní ČR. Půjde o jubi­lej­ní desá­té setká­ní této orga­ni­za­ce, kte­rá sdru­žu­je čle­ny pro­fe­si­o­nál­ně se zabý­va­jí­cí taneč­ním umě­ním, tedy mimo jiné taneč­ní­ky, taneč­ní peda­go­gy, cho­re­o­gra­fy, pub­li­cis­ty a kri­ti­ky, taneč­ní his­to­ri­ky a věd­ce, umě­lec­ké šéfy nebo mana­že­ry. Val­né shro­máž­dě­ní se bude konat v nedě­li 20. lis­to­pa­du 2016 od 12:00 v hote­lu Vil­la (Okraj­ní 1, Pra­ha 10).

Ved­le zprá­vy o čin­nos­ti Taneč­ní­ho sdru­že­ní a vol­by jeho Rady na dal­ší funkč­ní obdo­bí jsou na pro­gra­mu dva hlav­ní refe­rá­ty. V tom prv­ním bude před­sta­ve­na čin­nost a plá­ny Nadač­ní­ho fon­du pro taneč­ní kari­é­ru, tedy kdo fond tvo­ří, jaké akce fond usku­teč­nil během prv­ní­ho roku své exis­ten­ce, co plá­nu­je na rok 2017 nebo jaký pro­sa­zu­je model spo­ře­ní pro taneč­ní­ky se stát­ní pod­po­rou. Ve dru­hém refe­rá­tu zazní prv­ní výsled­ky roz­sáh­lé­ho taneč­ní­ho výzku­mu, kte­rý pro­bí­há v roce 2016. Nastí­ní napří­klad aktu­ál­ní situ­a­ci v oblas­ti taneč­ní­ho vzdě­lá­vá­ní (jaký je zájem o stu­di­um tan­ce na kon­zer­va­to­řích, kolik je absol­ven­tů, jak se uplat­ňu­jí v umě­lec­ké pra­xi) a zamě­ří se na situ­a­ci v čes­kých balet­ních souborech.

Pre­zen­ta­ce mimo jiné odpo­ví na otáz­ky ohled­ně počtu a struk­tu­ry taneč­ní­ků v balet­ních sou­bo­rech, uká­že, jaké mají taneč­ní­ci pla­ty a bene­fi­ty, na čís­lech dolo­ží razant­ní nárůst kon­ku­ren­ce, bude se věno­vat stra­te­giím balet­ních sou­bo­rů při oslo­vo­vá­ní pub­li­ka apod. Jed­ním z hlav­ních dis­kus­ních témat bude alar­mu­jí­cí stav v někte­rých regi­o­nál­ních balet­ních sou­bo­rech a otáz­ka obo­ro­vé soli­da­ri­ty. Na Val­ném shro­máž­dě­ní Taneč­ní­ho sdru­že­ní ČR bude samo­zřej­mě pro­stor k dis­ku­si o dal­ších téma­tech a pro­blé­mech, kte­ré na setká­ní vne­sou sami účastníci.

Srdeč­ně jsou zvá­ni čle­no­vé sdru­že­ní, zájem­ci o člen­ství a všich­ni, kte­ří se o uve­de­ná téma­ta zajímají!

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Od Roman Vašek

Taneční kritik, autor odborných studií a analýz o českém tanci a baletu.Editor a spoluautor monografie Tanec v České republice (2010) a publikace Různé břehy – choreograf Jiří Kylián mezi Haagem a Prahou. Absolvoval Katedru divadelní vědy FFUK a rekvalifikační kurz knihovnictví a informační zdroje. Působí jako bibliograf v Institutu umění – Divadelním ústavu. Pravidelně publikuje v českých médiích.