Lenka Dřímalová: Musela jsem začít od nuly

Brzy se dovr­ší pět let, kdy je Len­ka Dří­ma­lo­vá šéf­kou ost­rav­ské­ho bale­tu. Je to její dru­há zku­še­nost s vede­ním balet­ní­ho sou­bo­ru. Před­tím půso­bi­la šest let v Brně. Dost důvo­dů se ohlédnout.

Jak své půso­be­ní v Brně s odstu­pem hodnotíte?

Jsem člo­věk, kte­rý se moc nedí­vá zpát­ky, nero­ze­bí­rá v sobě, co bylo. Ale mohu srov­ná­vat, jaké byly pod­mín­ky v Brně a jaké jsou nyní v Ost­ra­vě. V Brně nee­xis­to­va­ly smlou­vy na dobu neu­r­či­tou a bylo tam dob­ré záze­mí. Jeden vel­ký balet­ní sál a dva men­ší sály, kde se dalo sou­běž­ně pra­co­vat, tým čtyř asi­s­ten­tů, tajem­ník bale­tu, dra­ma­turg, tři kore­pe­ti­to­ři. V Ost­ra­vě byla situ­a­ce mno­hem skrom­něj­ší, ale i to se naštěs­tí mění.

Jak důle­ži­té bylo pro vás mít k ruce dramaturga?

Tato pra­cov­ní pozi­ce je u nás vel­mi pod­ce­ňo­vá­na. Dra­ma­turg nedě­lá jen dra­ma­tur­gii bale­tu, ale píše odbor­né tex­ty do pro­gra­mu, news­let­te­ru, na webo­vé stránky.

V Ost­ra­vě se o to musím sta­rat já. V Brně jsem měla dra­ma­tur­ga Kar­la Lit­te­ru. Rozu­mě­li jsme si, měl zku­še­nos­ti. Vel­mi důle­ži­tý byl pro mě dia­log s ním, jaká­si jeho inter­ní opo­nen­tu­ra. Pomá­hal mi urov­nat si v hla­vě myšlenky.

V Ost­ra­vě dra­ma­tur­ga nemám, a tak si hle­dám jiné opo­nen­ty. Hlav­ním opo­nen­tem je ředi­tel diva­dla Jiří Nekvasil – kro­mě toho, že je skvě­lý oper­ní reži­sér, má i cit na cosi, co bych nazva­la pro­po­jo­vá­ní. Napří­klad spo­leč­ně hle­dá­me jed­no­tí­cí téma­ta slo­že­ných insce­na­cí, vybí­rá­me hudeb­ní skla­da­te­le v kon­tex­tu s Ost­ra­vou a podo­bě. Vel­mi pří­nos­né a důle­ži­té jsou pro mě také názo­ry Nata­ši Novot­né a hlav­ní­ho balet­ní­ho mis­tra Mal­gor­za­ty Choj­nac­ké. Pomá­ha­jí mi pro­mýš­let reper­toár tak, aby byl moti­vu­jí­cí pro divá­ky a soubor.

Jaké byly před pěti lety důvo­dy vaše­ho odcho­du z Brna do Ostravy?

Hlav­ním impul­sem byl odchod Danie­la Dvo­řá­ka z mís­ta ředi­te­le Národ­ní­ho diva­dla v Brně. V Brně jsme měli jed­nu sezo­nu (2012/2013) pro­za­tím­ní­ho ředi­te­le a čeka­lo se na vypsá­ní kon­kur­zu. V té době mi zavo­lal Jiří Nekvasil, jest­li bych měla zájem při­jít k nim na pozi­ci šéfa bale­tu a vrá­tit se tak domů do Ost­ra­vy. Vědě­la jsem, že jako oper­ní reži­sér má pře­hled o bale­tu i v zahra­ni­čí a v Pra­ze čás­teč­ně zažil éru Pet­ra Zus­ky. A tak jsem si říka­la, že bychom si moh­li rozumět.

S jaký­mi plá­ny jste do Ost­ra­vy šla?

Brněn­ský sou­bor měl čty­ři­cet pět taneč­ní­ků a vel­ké Janáč­ko­vo diva­dlo, čemuž muse­ly odpo­ví­dat dra­ma­tur­gic­ké plá­ny. Vědě­la jsem, že v Ost­ra­vě jsou jeviš­tě i sou­bor men­ší, a tak jsem si mys­le­la, že tam bude vše jed­no­duš­ší. Záhy jsem ale zjis­ti­la, že je to v mno­hém jiné a čas­to slo­ži­těj­ší. Muse­la jsem začít od nuly, počí­na­je Face­boo­kem a webo­vý­mi strán­ka­mi, kte­ré nepo­sky­to­va­ly dosta­ču­jí­cí infor­ma­ce o sou­bo­ru bale­tu. Opro­ti Brnu jsem si muse­la hod­ně věcí sama zajis­tit a zaří­dit. Uvě­do­mi­la jsem si, že pokud chci rea­li­zo­vat svou před­sta­vu nároč­né dra­ma­tur­gie, tak to ve stá­va­jí­cích pod­mín­kách nepů­jde. Je běž­né, že když při­jde nové vede­ní, tak někte­ří lidé zvyklí na minu­lé­ho šéfa a jiný sys­tém prá­ce, změ­nu nepři­jmou a ode­jdou. Někte­ří taneč­ní­ci byli – když jim „padla“– schop­ni z roz­pra­co­va­né zkouš­ky ode­jít. Muse­la jsem tedy o své vizi nejdří­ve taneč­ní­ky pře­svěd­čit. Vysvět­lo­va­la jsem jim, že pokud chce­me mít zají­ma­vý reper­toár, kte­rý oprav­du může­me mít, tak musí­me změ­nit dél­ku zkou­še­ní. V ost­rav­ském bale­tu bylo mož­né zkou­šet pou­ze pět hodin. Po ode­čte­ní povin­né­ho tré­nin­ku 1:15 hod. a 25 minut potřeb­ných pro zákon­né pau­zy, zbý­va­lo 3:20 hod. pro pří­pra­vu reper­toá­ru nebo pre­mi­é­ry. Osob­nos­ti jako Itzik Gali­li nebo Pro­ducti­on Jiří Kyli­án mají ve smlou­vě, jak dlou­hé budou jed­not­li­vé zkouš­ky, mají jas­ně vyspe­ci­fi­ko­va­né počty pra­cov­ních hodin. Tři hodi­ny a dva­cet minut nejsou pro tyto tvůr­ce pro pří­pra­vu nové cho­re­o­gra­fie dostačující.

Pro­to v sou­bo­ru bale­tu máme vnitř­ní doho­du o tzv. „domá­cí pří­pra­vě“, kte­rá je sou­čás­tí pra­cov­ní doby a je na sále s asi­s­ten­tem. Dél­ka zkouš­ky tak může být o hodi­nu del­ší, což jsou stej­né pra­cov­ní pod­mín­ky, jako napří­klad byly v bale­tu ND Brno (pozn. aut.: v Bale­tu ND Pra­ha je dél­ka zkou­šek del­ší, pojem „domá­cí příprava“jako sou­část zku­šeb­ní­ho času neexistuje).

Také jsme muse­li změ­nit orga­ni­zač­ní sché­ma, kte­ré bylo pozůstat­kem exis­ten­ce sou­bo­ru o pade­sá­ti taneč­ní­cích. V sou­bo­ru, kte­rý se zmen­šil na pou­hých 28‚5 úvaz­ku, jsme si nemoh­li hrát na sólis­ty, sólis­ty s povin­nos­tí sbo­ru, sbo­ris­ty s povin­nos­tí sóla a sbo­ris­ty. Byly titu­ly, napří­klad Popel­ka, kde bylo jede­náct sólo­vých rolí, kte­ré by v pří­pa­dě alter­na­cí mělo obsa­dit dva­cet dva sólis­tů, což je vět­ši­na sou­bo­ru. Muse­li jsme si říct, že i sbo­ris­té musí být na tako­vé tech­nic­ké úrov­ni, aby moh­li tan­čit sóla, a nao­pak i sólis­ta musí někdy tan­čit ve sbo­ru. Mys­lím si, že hie­rar­chi­za­ce sou­bo­ru pou­ze na sólis­ty s povin­nos­tí sbo­ru a sbo­ris­ty s povin­nos­ti sóla zna­me­ná záru­ku kva­lit­ní­ho per­so­nál­ní­ho zajiš­tě­ní reper­toá­ru. Tepr­ve díky těm­to změ­nám jsem moh­la začít rea­li­zo­vat své vize.

V sou­bo­ru je hod­ně zahra­nič­ních taneč­ní­ků. Jak se je daří udržet?

Taneč­ní­ci při­chá­ze­jí hlav­ně za reper­toá­rem. Někte­ří jsou tu se mnou již čty­ři roky a dnes už mohu říci, že jdou i do dal­ší sezo­ny 2018/2019. V Ost­ra­vě mohou tan­čit v kva­lit­ních cho­re­o­gra­fi­ích, pra­cu­jí s nimi dob­ří asi­s­ten­ti, jak stá­lí, tak exter­ní. Roli hra­je také to, že u nich doma – ve Špa­něl­sku, Por­tu­gal­sku, Itá­lii – je celá řada diva­del zavře­ných. Také je drží dob­ré vzta­hy v sou­bo­ru. Snad vní­ma­jí, že nám na nich zále­ží. Sna­ží­me se jim zajis­tit kva­lit­ní tera­pe­u­ty; máme domlu­ve­né spe­ci­ál­ní léka­ře, a když je něja­ký pro­blém, taneč­ní­ci jsou oka­mži­tě v odbor­ných rukou a dru­hý den mají napří­klad zajiš­tě­nou mag­ne­tic­kou rezo­nan­ci. Dří­ve byli taneč­ní­ci více zako­ře­ně­ní, měli v Ost­ra­vě záze­mí, své rodi­ny. Dnes je to jiné. Čas­to jsou svo­bod­ní, mohou se sebrat a jít. Pro­to se sna­ží­me o ně pečo­vat, být k nim féro­ví, a tak si je udr­žet. A pla­tí to i opač­ně – když jsme v něja­kém pro­blé­mu, může­me se na naše taneč­ní­ky spolehnout.

Jak se sží­va­jí s čes­ký­mi reáliemi?

Bývám pře­kva­pe­ná, že i když jim skon­čí prá­ce, zůstá­va­jí spo­lu. Vzá­jem­ně se navště­vu­jí a fun­gu­jí jako jed­na vel­ká rodi­na, a to včet­ně čes­kých taneč­ní­ků. Cizin­ci už dokon­ce rozu­mě­jí čes­ky. Někdy si z toho dělá­me legra­ci a při prá­ci pou­ží­vá­me tako­vou „ang­lic­kou češtinu“.

Jak vidí­te ost­rav­ský balet v kon­tex­tu stře­do­ev­rop­ské­ho baletu?

Nedáv­no jsem byla v Esse­nu a Dort­mun­du a zjis­ti­la jsem, že si v Ost­ra­vě vůbec neve­de­me špat­ně. Při­tom v Esse­nu jsou úpl­ně jiné pra­cov­ní a pla­to­vé pod­mín­ky. Sna­ži­la jsem se navá­zat kon­tak­ty s růz­ný­mi sou­bo­ry v Pol­sku, ale nena­šla jsem sou­bor na obdob­né úrov­ni. Ost­rav­ský balet je dnes v jiné lize. Před něko­li­ka lety byl na podob­né úrov­ni balet v Pozna­ni. Když jej vedl Jacek Przy­by­lowicz. Jinak je ale v Pol­sku vel­ká kva­li­ta­tiv­ní pro­past mezi výbor­ným bale­tem ve Var­ša­vě a regi­o­nál­ní­mi sou­bo­ry. Mno­hem vět­ší než v Čes­ké repub­li­ce. V kva­li­tě jsou naše regi­o­nál­ní sou­bo­ry mno­hem dál. Při­tom Pol­sko má v bale­tu vel­kou tra­di­ci a tam­ní ško­ly jsou na dob­ré úrovni.

Ost­ra­va má Pol­sko takřka za hum­ny. Spo­lu­prá­ce se tedy nabízí.

Když byl v Pozna­ni šéfem Jacek Przy­by­lowicz a já ved­la balet v Brně, rea­li­zo­va­li jsme něko­lik kopro­duk­cí. Díky tomu jsme v Brně eko­no­mic­ky dosáh­li na Rami Be’era, Uwe Schol­ze nebo Krzysz­to­fa Pas­to­ra. Pro sou­bor to bylo vel­mi pří­nos­né. Dnes je ale těž­ké najít v Pol­sku odpo­ví­da­jí­cí­ho part­ne­ra, tako­vé­ho, aby oba šéfo­vé měli podob­né umě­lec­ké vize.

Pře­kva­pu­je mě, že je u nás poměr­ně málo pol­ských tanečníků.

Není jich moc, to je prav­da. Mož­ná by bylo dob­ré víc komu­ni­ko­vat s pol­ský­mi ško­la­mi, cílit na ně, když vyhla­šu­je­me kon­kur­zy. Jazy­ko­vě jsme si blíz­cí. Tady v Ost­ra­vě všich­ni pol­šti­ně rozu­mí­me a adap­ta­ce pol­ských taneč­ní­ků by tak byla jednoduchá.

Stu­do­va­la jste cho­re­o­gra­fii na HAMU a začát­kem deva­de­sá­tých let jste jako pro­fe­si­o­nál­ní cho­re­o­gra­f­ka debu­to­va­la prá­vě v ost­rav­ském bale­tu. Proč se cho­re­o­gra­fii nyní nevěnujete?

Ano, ve vět­ši­ně sou­bo­rů jsou „hauscho­re­o­gra­fo­vé“, ale někde jsou i šéfo­vé-mana­že­ři. Já dob­rým cho­re­o­gra­fům asis­tu­ju a tím se vlast­ně na tvor­bě podí­lím a dohlí­žím, aby byly insce­na­ce na odpo­ví­da­jí­cí úrov­ni. Kme­no­vý cho­re­o­graf čas­to udě­lá své dílo, ale pak se už věnu­je něče­mu jiné­mu. U mě je to nao­pak, já s tím dílem setr­vá­vám, dohlí­žím na jeho úro­veň i v prů­bě­hu repríz.

Mys­lím navíc, že mám dob­ré orga­ni­zač­ní schop­nos­ti. Tře­ba když Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val Tanec Pra­ha popr­vé zamí­řil mimo hlav­ní měs­to, bylo to prá­vě do Ost­ra­vy, kde jsem ini­ci­o­va­la Tanec Ost­ra­va. Při tvor­bě cho­re­o­gra­fie se musí člo­věk sou­stře­dit, musí mít téma. Nedo­ká­žu si nyní před­sta­vit, že bych se v situ­a­ci, kdy zaři­zu­ji spous­tu růz­ných věcí, ješ­tě věno­va­la cho­re­o­gra­fii. Jed­nou se k cho­re­o­gra­fii vrá­tím, tře­ba až budu „v důchodu“…

Jaká je vaše dlou­ho­do­bá dra­ma­tur­gie ost­rav­ské­ho baletu?

Mys­lím, že jako cho­re­o­graf roze­znám kva­li­tu, a pro­to se sna­žím do Ost­ra­vy při­vést lep­ší tvůr­ce, než jsem já. Vzpo­mí­nám si na dobu, kdy se u nás hrá­ly sovět­ské bale­ty, zatím­co za hra­ni­ce­mi se uvá­děl Wil­li­am For­sy­the, Geor­ge Balan­chi­ne, August Bour­non­ville nebo Uwe Scholz. My nyní může­me dra­ma­tur­gii ovliv­ňo­vat, ale máme k tomu jen dvě pre­mi­é­ry za sezo­nu. Pro­to radě­ji sáh­nu po Itzi­ku Gali­lim než po Len­ce Dří­ma­lo­vé. Cítím to jako svou povin­nost. Baví mě dívat se na prá­ci těch­to osob­nos­tí. Nabí­jí mě sle­do­vat prá­ci Joha­na Inge­ra nebo Nata­ši Novot­né, kte­rá má vždy nespo­čet korek­cí. Baví mě sle­do­vat, jak na bale­tu Don Qui­jo­te pra­cu­je Michal Ští­pa, kte­rý může vše uká­zat na svém těle. Mám radost, když vidím, jak prá­ce s těmi­to cho­re­o­gra­fy posou­vá soubor.

Ve vaší dra­ma­tur­gii vidím dvě zají­ma­vé linie. Tou prv­ní je spo­lu­prá­ce s izra­el­ský­mi cho­re­o­gra­fy, kte­rá byla patr­ná už při vašem půso­be­ní v Brně. Čím jsou zají­ma­ví, co dáva­jí souboru?

V moder­ním tan­ci je izra­el­ský feno­mén vel­mi sil­ný. Osob­nos­ti jako Ohad Naha­rin, Rami Be’er nebo Itzik Gali­li nutí taneč­ní­ka, aby spo­lu­vy­tvá­řel pohyb. V jejich cho­re­o­gra­fi­ích se veli­ce detail­ně pra­cu­je na kva­li­tě pohy­bu; je tam důle­ži­tá tech­ni­ka, dyna­mi­ka, ener­gie, ale také pod­tex­ty, kte­ré jsou v cho­re­o­gra­fi­ích zasu­nu­ty. Není jed­no, jak je pohyb udě­lán a čas­to dochá­zí ke spous­tě oprav. U nás je zako­ře­ně­ná před­sta­va, že tan­čit moder­ní tanec není tak těž­ké jako tan­čit kla­si­ku. Kdo­ko­liv se ale setká s tan­cem, kte­rý před­sta­vu­jí napří­klad izra­el­ští cho­re­o­gra­fo­vé, tak pocho­pí, že je to úpl­ně jinak. Že kaž­dý pohyb musí být pro­ve­den napros­to přes­ně. Ovliv­ňu­je to uva­žo­vá­ní taneč­ní­ků, kte­ří po tako­vé zku­še­nos­ti jsou v pohy­bu upřím­něj­ší, zví­da­věj­ší, ote­vře­ní novým impul­sům, nese­tr­vá­va­jí tolik ve své taneč­ní „baletní“rutině.

Mys­lím, že tře­ba naši taneč­ní­ci se poté, co pro­ži­li SUB Itzi­ka Gali­li­ho, zásad­ně změ­ni­li. Hod­ně je to stme­li­lo a pohy­bo­vě je to obo­ha­ti­lo. Je to fyzic­ký nářez. Bez vzá­jem­né pod­po­ry, dob­ré kon­di­ce a dri­lu v kla­sic­ké tech­ni­ce pou­ži­té v jiném kon­tex­tu SUB neza­tan­čí­te. Pře­kva­pi­lo mě, že Itzik Gali­li se chtěl do naše­ho sou­bo­ru vrá­tit a osob­ně pak s naši­mi taneč­ní­ky pra­co­val. Při pří­pra­vě pre­mi­é­ry O Bal­cão de Amor ho dokon­ce ost­ra­v­ští taneč­ní­ci nato­lik inspi­ro­va­li, že zce­la pře­pra­co­val závěr toho­to díla.

Dru­há výrazná dra­ma­tur­gic­ká linie je „kyli­á­nov­ská“. Zhru­ba s dvou­le­tým odstu­pem uvá­dí­te Kyli­á­no­vy cho­re­o­gra­fie z růz­ných etap jeho tvor­by. Je to záměr?

Ano. S jeho cho­re­o­gra­fie­mi nepři­chá­zí do sou­bo­ru jen ruko­pis, ale i všech­no oko­lo – fyzic­ká pří­pra­va, tým skvě­lých asi­s­ten­tů, pří­pra­va a rea­li­za­ce svě­tel­né režie a podo­bě. Tím, že jsme pro­šli od cho­re­o­gra­fie Po zarost­lém chod­níč­ku po Fal­ling Angels, bude­me lépe při­pra­ve­ni na chys­ta­ná Wings of Wax (Kří­d­la z vosku). Je v tom urči­tá kontinuita.

Jak volí­te dra­ma­tur­gii zkou­še­ných titulů?

Zásad­ně nám pomá­há Nata­ša Novot­ná, kte­rá byla u Kyli­á­na řadu let. Při výbě­ru kon­krét­ní­ho titu­lu pře­mýš­lí­me hlav­ně o divá­cích. Mně se moc líbí napří­klad Wil­li­am For­sy­the, ale nejsem si jis­tá, jest­li by mu divá­ci poro­zu­mě­li. Pro­to jsme zača­li Kyli­á­no­vým Chod­níč­kem, Šmo­ko­vým Tri­em g moll a Škr­ti­čem v cho­re­o­gra­fii Nata­ši Novot­né. Divá­ci si zača­li zvy­kat, a když jsme vlo­ni uved­li tře­tí slo­že­ný pro­gram s názvem All That Jazz, Rock, Blu­es, tak jsme měli pořád vypro­dá­no. Divák potře­bu­je tro­chu více času.

Pro­to jsme na příští sezo­nu zvo­li­li z Kyli­á­na Wings of Wax s téma­tem Ika­ra, kte­ré je sro­zu­mi­tel­né a může rezo­no­vat v dneš­ní době. Ta cho­re­o­gra­fie je více neo­kla­sic­ká a my jsme taneč­ně na její úrovni.

A co chys­tá­te v dal­ších letech?

Mám ráda i nověj­ší Kyli­á­no­vy prá­ce, mým snem je Gods and Dogs, ale zatím si nejsem jis­tá, že je náš sou­bor zvlád­ne. Tak­že musí­me postup­ně for­mo­vat divá­ky i taneč­ní­ky. Nejsem zastán­ce vel­kých skoků.

Uve­du pří­klad Itzi­ka Gali­li­ho. Rea­li­zo­va­li jsme jeho SUB a dal­ší sezo­nu O Bal­cão de Amor. Vyzně­ním je to zce­la jiná cho­re­o­gra­fie, a přes­to to skvě­le fun­go­va­lo. Taneč­ní­ci, kte­ří tan­či­li SUB, se v O Bal­cão de Amor rych­le našli a děla­li pak taneč­ni­cím, kte­ré v cho­re­o­gra­fii SUB neú­čin­ko­va­ly, korek­ce, pomá­ha­li jim. Věřím, že se nám tato inves­ti­ce do postup­ných kro­ků vrátí.

Za Kyli­á­no­va guru se dá pova­žo­vat Pavel Šmok. Ve stá­lých, měs­tem či stá­tem zři­zo­va­ných balet­ních sou­bo­rech se dnes takřka nehra­je. Vy jste uved­li jeho Trio g moll. Pod­le mě se tak potvr­di­lo, že část Šmo­ko­vy tvor­by je stá­le živá a zajímavá.

Měli jsme štěs­tí, že Pavel Šmok tady s námi ješ­tě byl a osob­ně nám dával opra­vy. Korek­ce ve smys­lu obsa­hu, nála­dy a atmo­sfé­ry. Asis­to­va­la mu Kat­ka Ded­ko­vá. Taneč­ní­ci bra­li tu prá­ci vel­mi dob­ře a chví­le­mi s ní měli fyzic­ky co dělat. Urči­tě je smys­lu­pl­né pře­mýš­let o uve­de­ní Šmo­ko­vých cho­re­o­gra­fií i do budoucna.

Pře­jdu k prak­tič­těj­ším téma­tům – Jak u vás fun­gu­je mezi­sou­bo­ro­vá spolupráce?

Tan­čí­me v muzi­ká­lech, ope­rách, ope­re­tách. Po navý­še­ní počtu taneč­ní­ků na tři­cet osm jsme se zavá­za­li plnit i tyto povinnosti.

Může tan­co­vá­ní v muzi­ká­lu balet­ní sou­bor obohatit?

Urči­tě. Mám vel­ká oče­ká­vá­ní u při­pra­vo­va­né pre­mi­é­ry muzi­ká­lu Koč­ky, na němž pra­cu­je Pavel Strou­hal, což je dob­rý cho­re­o­graf. Účin­ku­je­me také v ope­ře Lady Macbe­th Mcen­ské­ho újez­du, pro niž vytvá­řel cho­re­o­gra­fii Marek Svo­bod­ník. To byla zají­ma­vá a obo­ha­cu­jí­cí prá­ce. Jen je těž­ké sla­dit vše časově.

Jak to zvládáte?

Teď už máme dvě taneč­ní par­ty – jed­na pra­cu­je v Diva­dle Anto­ní­na Dvo­řá­ka, dru­há v Diva­dle Jiří­ho Myro­na. Šet­ří­me kaž­dou minu­tu a pak je pro­blém, když taneč­ník na zkouš­ce muzi­ká­lu sedí a čeká, než je zapo­jen. Chce­me, aby se ostat­ní sou­bo­ry nau­či­ly pra­co­vat efek­tiv­ně­ji a respek­to­va­la se spe­ci­fi­ka taneč­ní prá­ce. Napří­klad že nemů­že taneč­ník zkou­šet v muzi­ká­lu od deví­ti hodin, ale že se musí nejdří­ve pořád­ně roz­cvi­čit. Mno­hé se tak zlep­ši­lo. Ředi­tel Nekvasil jas­ně for­mu­lo­val, že pokud mají taneč­ní­ci bale­tu účin­ko­vat v muzi­ká­lu nebo ope­ře, tak ne jako sta­tis­ti. Jsme domlu­ve­ni s šéf­kou muzi­ká­lo­vě-ope­ret­ní­ho sou­bo­ru Gab­rie­lou Pet­rá­ko­vou, že jí pro muzi­kál budu pomá­hat vybí­rat cho­re­o­gra­fy, aby to bylo pří­nos­né i pro tanečníky.

Jak pra­cu­je­te s pub­li­kem? Sna­ží­te se oslo­vit nové diváky?

Před před­sta­ve­ním pořá­dá­me dra­ma­tur­gic­ké úvo­dy, na nichž pro­zra­dí­me návštěv­ní­kům i růz­né vese­lé pří­ho­dy ze záku­li­sí. Jsme už sehra­ná sku­pi­na, v níž jsou zastou­pe­ni čeští i zahra­nič­ní taneč­ní­ci. Chce­me, aby setká­ní s divá­ky bylo zábav­né, odleh­če­né a vět­ši­nou máme plno. Před pre­mi­é­rou pořá­dá­me bese­dy v neda­le­kém kni­hcen­t­ru. Dva­krát byl naším hos­tem Vlas­ti­mil Hara­pes, což je osob­nost, kte­rá stá­le hod­ně lidí zajímá.

Když máme zají­ma­vé tvůr­ce, pořá­dá­me ote­vře­né zkouš­ky pro veřej­nost. Zve­me divá­ky na balet­ní sál, aby vidě­li, do jakých detai­lů se na cho­re­o­gra­fi­ích pra­cu­je. Mívá­me tam tři­cet až pade­sát návštěv­ní­ků. Aby to bylo více inter­ak­tiv­ní, tak taneč­ní­ci s divá­ky roz­mlou­va­jí, divá­ci kla­dou otáz­ky. Je to i pro nás hod­ně obo­ha­cu­jí­cí; taneč­ní­ci cítí zpět­nou vazbu.

Hle­dá­me i mož­nos­ti, jak oslo­vit úpl­ně jiné spek­trum divá­ků. Před pre­mi­é­rou bale­tu Cha­plin jsme pro­šli v kos­tý­mech obchod­ním cen­t­rem Karo­li­na. Byl to tako­vý fla­sh-mob, kte­rý Mar­tin Svo­bod­ník nato­čil a umís­til na You­Tu­be. Mělo to vel­ký efekt a lidé nám psa­li, že díky této akci se pak prá­vě na Cha­pli­na vypra­vi­li. Jed­nou dokon­ce na zákla­dě této akce při­jel spe­ci­ál­ně vypra­ve­ný auto­bus s diváky.

Mají taneč­ní­ci a taneč­ni­ce své fanouš­ky a obdivovatele?

Divá­ci se zají­ma­jí o kon­krét­ní obsa­ze­ní – mezi oblí­ben­ce paří napří­klad Ste­fa­no Pie­tra­gal­la, Koki Nishio­ka, Bára Šul­co­vá, ale i dal­ší. Hod­ně v tom pomá­ha­jí různá oce­ně­ní. Taneč­ní­ci se tak dostá­va­jí do pově­do­mí ost­rav­ské veřejnosti.

Jak pro­pa­ga­ci pomoh­la akce Balet Baník Ostrava?

Pře­mýš­le­li jsme, jak dostat balet do pově­do­mí naše­ho kra­je a já teh­dy plác­la na schůz­ce s foto­gra­f­kou Lucií Macecz­ko­vou: co balet a Baník – BB. V té době Baník nastu­po­val opě­tov­ně do 1. ligy a sou­čas­ně sla­vil 95. výro­čí od své­ho zalo­že­ní. Udě­lá­me kalen­dá­ře, kte­ré si kou­pí fanouš­ci Baní­ku, a tak jim pod­su­ne­me balet – řek­ly jsme si. Za celou akcí stá­la Lucie a její dopad umoc­ni­lo i to, že zisk z cha­ri­ta­tiv­ní­ho kalen­dá­ře BALET BANÍK OSTRAVA pod­po­řil kli­ni­ku hema­to-onko­lo­gie ve FN Ost­ra­va. Z kaž­dé­ho pro­da­né­ho kalen­dá­ře bylo na kon­to kli­ni­ky věno­vá­no 100 Kč.

Jak foto­gra­fo­vá­ní probíhalo?

Hod­ně jsme impro­vi­zo­va­li. Foti­li jsme na obřím tráv­ní­ku vít­ko­vic­ké­ho sta­di­o­nu. Pano­va­la tam krás­ná atmo­sfé­ra. Fot­ba­lis­ti byli pře­kva­pe­ní, jak jsou naši taneč­ní­ci a taneč­ni­ce kre­a­tiv­ní, poho­to­ví, jak jsme schop­ni rych­le vytvá­řet zají­ma­vé situ­a­ce. Mělo to i dohru. Když Lucie Macecz­ko­vá s Mar­ti­nem Glatzne­rem ote­ví­ra­li výsta­vu k uve­de­ní kalen­dá­ře, při­šli i někte­ří fot­ba­lis­ti a zašli pak na naše před­sta­ve­ní. Kalen­dá­řů se pro­da­lo obrov­ské množ­ství, byla k tomu rekla­ma i v tele­vi­zi. Jed­nou mi volal ředi­tel Jiří Nekvasil, že sedí na pivu v něja­ké restau­ra­ci, na ČT Sport běží fot­bal a najed­nou se tam obje­ví náš balet. Tahle akce byla hod­ně pove­de­ná a naše­mu bale­tu dost pomohla. 

 

Lenka Dřímalová

Ost­rav­ská rodač­ka vystu­do­va­la taneč­ní peda­go­gi­ku a cho­re­o­gra­fii na HAMU, v rám­ci stu­dia absol­vo­va­la sti­pen­dij­ní poby­ty v Lon­don Con­tem­po­ra­ry Dan­ce Scho­ol a Laban Cen­t­re for Move­ment and Dance.

Do jejích cho­re­o­gra­fic­kých a peda­go­gic­kých akti­vit v sou­čas­ném tan­ci spa­dá celá řada pro­jek­tů se zahra­nič­ní­mi osob­nost­mi. Její prá­ce byla oce­ně­na něko­li­ka cena­mi za cho­re­o­gra­fii a autor­ská díla. Od roku 1998 pro­fi­lo­va­la ost­rav­ské Taneč­ní diva­dlo ZÓNA, kte­ré pořá­da­lo Fes­ti­val Tanec Ost­ra­va, orga­ni­zo­va­lo semi­ná­ře s čes­ký­mi i zahra­nič­ní­mi osob­nost­mi, kon­fe­ren­ce, worksho­py, pra­vi­del­né kur­zy a před­sta­ve­ní s názvem Tanec v ZÓNĚ. Od roku 2001 je umě­lec­kou ředi­tel­kou Fes­ti­va­lu sou­do­bé taneč­ní tvor­by a pohy­bo­vé­ho diva­dla – Tanec Ostrava.

V roce 2007 se sta­la umě­lec­kou šéf­kou Bale­tu ND Brno, kde se jí v prů­bě­hu šes­ti sezon poda­ři­lo zre­a­li­zo­vat řadu zají­ma­vých pre­mi­ér a kopro­duk­cí, při­zva­la ke spo­lu­prá­ci svě­to­vě uzná­va­né cho­re­o­gra­fy a tvůr­ce. Od roku 1997 půso­bí jako peda­gož­ka na Janáč­ko­vě kon­zer­va­to­ři v Ost­ra­vě, v letech 2006 – 2010 byla exter­ní peda­gož­kou Taneč­ní kated­ry Aka­de­mie múzic­kých umě­ní v Pra­ze a v letech 2012 – 2013 uči­la také na Taneč­ní kon­zer­va­to­ři Brno. V Národ­ním diva­dle morav­sko­slez­ském vytvo­ři­la v deva­de­sá­tých letech s balet­ním sou­bo­rem cho­re­o­gra­fii OUT (sou­část insce­na­ce Balet­ní kon­cert) a poté spo­lu­pra­co­va­la jako pohy­bo­vá porad­ky­ně na něko­li­ka čino­her­ních insce­na­cích – mj. Lás­ka na Kry­mu, Komik, Muž z La Man­chy, Krva­vá svat­ba, Žeb­rác­ká ope­ra, Dům Ber­nar­dy Alby, Nepo­ho­dl­ný indián.

Od 1. čer­ven­ce 2013 je umě­lec­kou šéf­kou balet­ní­ho sou­bo­ru Národ­ní­ho diva­dla morav­sko­slez­ské­ho, po dobu její­ho půso­be­ní bylo uve­de­no mno­ho zají­ma­vých insce­na­cí – napří­klad kla­sic­ký balet La Syl­phi­de v cho­re­o­gra­fii Kari­ny Elver pod­le odka­zu Augusta Bour­non­vil­la, moder­ní insce­na­ci Návra­ty domů v cho­re­o­gra­fii Pav­la Šmoka, Jiří­ho Kyli­á­na a Nata­ši Novot­né, Bala­dy v cho­re­o­gra­fii Hany Lit­te­ro­vé, slo­že­ný večer Baroc­co & Car­mi­na bura­na s cho­re­o­gra­fie­mi You­ri­je Vamo­se a Jace­ka Przy­by­lowic­ze nebo Pro­ko­fje­vo­va Popel­ka v cho­re­o­gra­fii Pau­la Chalmera.

Z nověj­ších insce­na­cí je to napří­klad Cha­plin v cho­re­o­gra­fii Mario Schrö­de­ra nebo slo­že­ný večer Dva svě­ty / jeden svět v cho­re­o­gra­fii svě­to­vě uzná­va­ných tvůr­ců Jiří­ho Kyli­á­na, Oha­da Naha­ri­na a Itzi­ka Gali­li­ho, kte­ří kaž­dý svým vlast­ním a neo­pa­ko­va­tel­ným způ­so­bem nazna­ču­jí roz­ma­ni­té smě­ry vývo­je sou­čas­né­ho baletu.

Zpra­co­vá­no dle webo­vých strá­nek Národ­ní­ho diva­dla moravskoslezského

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Roman Vašek

Taneční kritik, autor odborných studií a analýz o českém tanci a baletu.Editor a spoluautor monografie Tanec v České republice (2010) a publikace Různé břehy – choreograf Jiří Kylián mezi Haagem a Prahou. Absolvoval Katedru divadelní vědy FFUK a rekvalifikační kurz knihovnictví a informační zdroje. Působí jako bibliograf v Institutu umění – Divadelním ústavu. Pravidelně publikuje v českých médiích.