Spravedlivý díl tanci

Kaž­do­roč­ní roz­ho­do­vá­ní o gran­tech, ať už na Minis­ter­stvu kul­tu­ry ČR nebo na Magis­trá­tu hl. m. Pra­hy, je čas­to klí­čo­vé pro exis­ten­ci taneč­ních projektů.

Jako člen minis­ter­ské gran­to­vé komi­se jsem něko­li­krát nahlé­dl do frustru­jí­cí­ho jed­ná­ní o pod­po­ře pro­jek­tů, kdy obvykle žádosti něko­li­ka­ná­sob­ně pře­vy­šu­jí objem roz­dě­lo­va­ných finanč­ních pro­střed­ků. Jsem vázán mlčen­li­vos­tí, a tak nemo­hu podrob­ně komen­to­vat roz­ho­do­va­cí pro­ces. Přes­to si dovo­lím napsat, že za léta, kdy gran­to­vá pod­po­ra na Minis­ter­stvu kul­tu­ry fun­gu­je, zazna­me­na­la výraz­ný kva­li­ta­tiv­ní posun. Dnes jsou jas­ně vyde­fi­no­va­ná kri­té­ria, pod­le nichž se pro­jek­ty hod­no­tí, komi­se je slo­ži­tě sesta­vo­vá­na tak, aby zahr­no­va­la spe­ci­a­lis­ty na růz­né podo­by tan­ce a pří­buz­ných obo­rů, aby v ní byli zástup­ci klí­čo­vých obo­ro­vých sdru­že­ní, aby byla gen­de­ro­vě vyvá­že­ná, aby neby­la pra­go­cen­t­ric­ká apod. Dbá se, aby o pro­jek­tech neroz­ho­do­va­li ti, kte­ří jsou v kon­flik­tu zájmů. Mám dokon­ce pocit, že se při jed­ná­ních nejen argu­men­tu­je, ale i argu­men­tům naslou­chá. Jis­tě, někte­ří mohou namít­nout, že k ide­á­lu to má stá­le ješ­tě dale­ko, ale vzpo­meň­me na situ­a­ci před více než dese­ti lety, kdy se o tan­ci roz­ho­do­va­lo v rám­ci okru­hu diva­dlo. Spe­ci­a­lis­tů na tanec byla v diva­del­ní komi­si men­ši­na, což moh­lo vést k ne úpl­ně spra­ved­li­vé­mu posu­zo­vá­ní taneč­ních projektů.

Ale posuň­me tuto úva­hu do obec­něj­ší rovi­ny. Ply­nou na tanec z Minis­ter­stva kul­tu­ry oprav­du ade­kvát­ní finanč­ní pro­střed­ky, srov­ná­me-li je s pod­po­rou jiných oblas­tí umě­ní, např. s diva­dlem, kla­sic­kou a alter­na­tiv­ní hud­bou, výtvar­ným umě­ním? Jak onu spra­ve­dl­nost posuzovat?

Věc­ný pohled
Poku­sil jsem se porov­nat gran­to­vou pod­po­ru jed­not­li­vých umě­lec­kých oblas­tí. Pod­kla­dem mi byly výsled­ky letoš­ních dotač­ních říze­ní, kte­ré jsou zve­řej­ně­ny na webo­vých strán­kách Minis­ter­stva kul­tu­ry. Úska­lí při inter­pre­ta­ci výsled­ků je mno­ho, neboť jsou pro­ble­ma­tic­ké už samot­né pod­kla­dy. Kla­sic­ké gran­ty nejsou jedi­ným zdro­jem pod­po­ry umě­lec­kých pro­jek­tů ze stra­ny Minis­ter­stva kul­tu­ry. Při­po­meň­me např. Pro­gram stát­ní pod­po­ry pro­fe­si­o­nál­ních diva­del, orchestrů a sbo­rů, kte­rý finan­cu­je měst­ská diva­dla a uve­de­né hudeb­ní sub­jek­ty, tedy pří­spěv­kov­ky měst a obcí. Rov­něž není opti­mál­ní porov­ná­vat roz­počty pro­jek­tů bez podrob­né ana­lý­zy, z níž by vyply­nu­lo, kde je roz­po­čet při­mě­ře­ný a kde nao­pak v někte­rých polož­kách nebo cel­ko­vě nad­sa­ze­ný. Při vědo­mí všech těch­to „ale“ jsem se pus­til do srov­ná­vá­ní. Jako hlav­ní kri­té­ri­um jsem zvo­lil cel­ko­vý počet poža­do­va­ných pro­střed­ků u pro­jed­na­ných pro­jek­tů v jed­not­li­vých umě­lec­kých obo­rech a míru jejich uspo­ko­je­ní. S vědo­mím, že ne vždy srov­ná­vám srov­na­tel­né, mi ten­to postup při­šel jako nej­vhod­něj­ší pro urče­ní míry uspo­ko­je­ní potřeb jed­not­li­vých umě­lec­kých oborů.

Letos bylo v tan­ci pod­po­ře­no 63 % pro­jed­na­ných pro­jek­tů. Obdob­ný podíl pro­jek­tů byl pod­po­řen v kla­sic­ké hud­bě (63 %) a ve výtvar­ném umě­ní (62 %). V hud­bě alter­na­tiv­ní bylo pod­po­ře­no 73 % pro­jek­tů a v diva­dle, zřej­mě kvů­li zvo­le­ní přís­něj­ších hod­no­tí­cích kri­té­rií, jen 46 % pro­jek­tů. Pod­le toho­to srov­ná­ní by se moh­lo zdát, že tanec je na tom prů­měr­ně. Jen­že podí­vej­me se na podíl roz­dě­lo­va­né část­ky k cel­ko­vé poža­do­va­né část­ce u pro­jed­na­ných pro­jek­tů. V tan­ci je to nece­lých 30 %, ve výtvar­ném umě­ní 34,3 %, diva­dle 34,4 %, alter­na­tiv­ní hud­bě 37,5 % a v kla­sic­ké hud­bě dokon­ce 42,5 %. Letos se v tan­ci roz­dě­lo­va­lo 13 900 000 Kč. Je tato část­ka pro­porč­ní vůči jiným umě­lec­kým obo­rům? Udě­lal jsem si jed­no­du­chý výpo­čet, kdy jsem hypo­te­tic­ky roz­dě­lil 132 700 000 Kč (cel­ko­vá část­ka, kte­rá šla na gran­ty pro tanec, diva­dlo, hud­bu kla­sic­kou a alter­na­tiv­ní a výtvar­né umě­ní) tak, aby ve všech umě­lec­kých obo­rech byly pro­jed­ná­va­né pro­jek­ty uspo­ko­je­ny stej­nou měrou, v tom­to pří­pa­dě, aby na kaž­dý obor šly pro­střed­ky, kte­ré budou odpo­ví­dat 36,2 % poža­do­va­né část­ky u pro­jed­ná­va­ných pro­jek­tů. Při tom­to postu­pu roz­dě­lo­vá­ní peněz do jed­not­li­vých umě­lec­kých obo­rů by se v tan­ci roz­dě­lo­va­lo bez­má­la o 3 mil. Kč více. Při tom­to sys­té­mu by pro­fi­to­va­lo také výtvar­né umě­ní (dosta­lo by o více než 2 mil. Kč více) a diva­dlo (navý­še­ní cca 1,4 mil. Kč). Nao­pak bita by při tako­vém­to způ­so­bu roz­dě­lo­vá­ní finan­cí byla alter­na­tiv­ní hud­ba (při­šla by o více než půl mili­o­nu korun), a pře­de­vším hud­ba kla­sic­ká, kde by šlo na gran­ty téměř o šest mili­o­nů méně. Nevy­po­ví­dá to o pro­te­žo­vá­ní někte­rých umě­lec­kých oblas­tí na úkor jiných? Ostat­ně bude­me-li srov­ná­vat jen pod­po­ru tan­ce a kla­sic­ké hud­by vyply­nou roz­dí­ly nej­křikla­vě­ji. V kla­sic­ké hud­bě byla letos více než tře­ti­ně pod­po­ře­ných pro­jek­tů navr­že­na část­ka, kte­rá odpo­ví­da­la 90 až 100 % jejich poža­dav­ků. V tan­ci tak­to štědře nebyl pod­po­řen pro­jekt žád­ný. Zatím­co u kla­sic­ké hud­by byla čtyřem z pěti pod­po­ře­ných pro­jek­tů navr­že­na část­ka odpo­ví­da­jí­cí ale­spoň 60 % pro­cen­tům jejich poža­dav­ků, v tan­ci na 60% uspo­ko­je­ní poža­dav­ku nedo­sáh­la ani pěti­na pod­po­ře­ných projektů.

Tato úva­ha má svá rizi­ka a byl bych nerad, kdy­by ji někdo pou­žil jako klín mezi jed­not­li­vé umě­lec­ké obo­ry. Přes­to nepo­va­žu­ji pod­po­ru jed­not­li­vých umě­lec­kých obo­rů ze stra­ny Minis­ter­stva kul­tu­ry za vyvá­že­nou. Nechci, aby byla poško­zo­vá­na kla­sic­ká hud­ba, chci ale rov­né podmínky.

Tabulky a grafy

Cel­ko­vý počet pro­jed­na­ných / pod­po­ře­ných pro­jek­tů pro rok 2014

 

 

Žádosti / roz­dě­lo­va­ná část­ka / podíl uspo­ko­je­ní žádostí

 

 

Jak by to vypa­da­lo, kdy­by se cel­ko­vá část­ka vyda­ná na gran­ty (hudba+divadlo+tanec+výtvarné umě­ní) roz­dě­li­la mezi jed­not­li­vé obo­ry tak, aby v kaž­dém byly uspo­ko­je­ny žádosti stej­nou mírou

 

Letoš­ní roz­dě­le­ní finan­cí mezi umě­lec­ké obory

 

Roz­dě­le­ní finan­cí mezi obo­ry za před­po­kla­du stej­né­ho pro­cen­ta uspo­ko­je­ní požadavků

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Od Roman Vašek

Taneční kritik, autor odborných studií a analýz o českém tanci a baletu.Editor a spoluautor monografie Tanec v České republice (2010) a publikace Různé břehy – choreograf Jiří Kylián mezi Haagem a Prahou. Absolvoval Katedru divadelní vědy FFUK a rekvalifikační kurz knihovnictví a informační zdroje. Působí jako bibliograf v Institutu umění – Divadelním ústavu. Pravidelně publikuje v českých médiích.