Kauza, kterou sledujeme

Zdá­lo by se, že záku­lis­ní prak­ti­ky zná­mé z čes­ké poli­ti­ky, mnoh­dy zalo­že­né na bez­o­hled­né ces­tě za svým pro­spě­chem, už nemo­hou pře­kva­pit. Mohou. V kul­tu­ře na ně pře­ce jen zvyklí nejsme.

V pátek 6. červ­na při­nes­la Mla­dá fron­ta Dnes na titul­ní stra­ně člá­nek s názvem Vyš­ší dota­ce pro náměst­kův sou­bor. Člá­nek pou­ka­zo­val na údaj­ně pochyb­né při­dě­le­ní dota­ce Minis­ter­stvem kul­tu­ry orchest­ru sta­ré hud­by Colle­gi­um 1704, jenž vede Vác­lav Luks, a na prav­dě­po­dob­nou inter­ven­ci náměst­ka minis­t­ra kul­tu­ry Mirosla­va Roven­ské­ho ve pro­spěch toho­to orchest­ru. Údaj­ně Roven­ský mohl stát za vyš­ší dota­cí orchest­ru opro­ti před­cho­zí­mu roku, a to mimo jiné pro­to, že se s Luk­sem přá­te­lí a v sou­bo­ru Colle­gi­um 1704 pří­le­ži­tost­ně hra­je na les­ní roh. Člá­nek, pod nímž je pode­psa­ná Micha­e­la Svo­bo­do­vá, šikov­ně pod­sou­vá čte­ná­ři údaj­né dokla­dy o neho­ráz­né korup­ci v nej­vyš­ších pat­rech čes­ké kul­tu­ry. Argu­men­ta­ci zaklá­dá na cita­ci dvou kul­tur­ních, ale i poli­tic­kých šíbrů – Jaro­mí­ra Bohá­če, pre­zi­den­ta Aso­ci­a­ce hudeb­ních fes­ti­va­lů ČR, pre­zi­den­ta Mezi­ná­rod­ní­ho hudeb­ní­ho fes­ti­va­lu Čes­ký Krumlov a také aktiv­ní­ho čle­na česko­krumlov­ské Občan­ské demo­kra­tic­ké stra­ny, a Mirosla­va Matěj­ky, ředi­te­le fes­ti­va­lu Čes­ké dote­ky hud­by a před­se­dy jičín­ské buň­ky Stra­ny práv obča­nů (tedy „Zema­nov­ců“).

Jak uka­zu­je nedáv­ný pří­spě­vek v Taneč­ní zóně Spra­ved­li­vý díl tan­ci, roz­dě­lo­vá­ní finan­cí jed­not­li­vým obo­rům není úpl­ně spra­ved­li­vé. Nej­lé­pe si sto­jí kla­sic­ká hud­ba, kte­rá nejen­že má nej­vyš­ší míru uspo­ko­je­ní žádos­tí v gran­to­vém říze­ní, ale jako jedi­ná měla pro rok 2014 vyčle­něn okruh tzv. pri­o­rit­ních akcí, o němž neroz­ho­du­je odbor­ná gran­to­vá komi­se. Přes­to sil­ný lob­bing vede­ný Aso­ci­a­cí hudeb­ních fes­ti­va­lů ČR a repre­zen­to­va­ný prá­vě Jaro­mí­rem Bohá­čem se poku­sil za minu­lé­ho vede­ní Minis­ter­stva kul­tu­ry pro­tla­čit na vlá­du Pro­gram stát­ní pod­po­ry pro­fe­si­o­nál­ních hudeb­ních fes­ti­va­lů a tím situ­a­ci pod­po­ry kla­sic­ké hud­by (ale jen někte­ré) ješ­tě zlep­šit (je otáz­kou do jaké míry na úkor jiných umě­lec­kých obo­rů). V navr­že­ném pro­gra­mu domi­no­va­la výkon­nost­ní kri­té­ria nad těmi umě­lec­ký­mi. Mimo jiné bylo důle­ži­té, aby byl fes­ti­val hod­ně dra­hý (roz­po­čet ale­spoň 5 mil. Kč) a aby měl vyso­ké pro­cen­to soběstač­nos­ti (ale­spoň 75 %).

Smě­lý plán Jaro­mí­ra Bohá­če a jím vede­né aso­ci­a­ce se ale začal hrou­tit po nástu­pu Danie­la Her­ma­na do čela Minis­ter­stva kul­tu­ry a pře­de­vším Mirosla­va Roven­ské­ho na mís­to jeho náměst­ka. Minis­ter­stvo kul­tu­ry totiž návrh Pro­gra­mu stát­ní pod­po­ry pro­fe­si­o­nál­ních hudeb­ních fes­ti­va­lů z vlá­dy stáh­lo a náměs­tek Roven­ský ini­ci­o­val dis­ku­si o vzni­ku pro­gra­mu nové­ho, kte­rý by zahr­nul všech­ny umě­lec­ké obo­ry a v němž by mno­hem pod­stat­něj­ší roli hrá­la kri­té­ria umě­lec­ká, pří­nos pro ten kte­rý obor apod. Byl jsem pře­kva­pen, jak náměs­tek Roven­ský vede dis­ku­si o vzni­ku nové­ho pro­gra­mu – u kula­té­ho sto­lu se zástup­ci všech umě­lec­kých obo­rů (kro­mě kine­ma­to­gra­fie, kte­rá na MK ČR nespa­dá for­mál­ně pod Pro­fe­si­o­nál­ní umě­ní, ale pod Média a audi­o­vi­ze), demo­kra­tic­ky, na rovi­nu s jas­ně dekla­ro­va­nou sna­hou najít pro význam­né fes­ti­va­ly výhle­do­vě nové zdro­je finan­co­vá­ní, s cílem dát těm­to fes­ti­va­lům ale­spoň pří­slib dlou­ho­do­bé pod­po­ry a se zámě­rem odstra­nit veš­ke­ré nestan­dard­ní a netranspa­rent­ní ces­ty, jaký­mi byly v minu­los­ti pod­po­ro­vá­ny někte­ré umě­lec­ké pro­jet­ky, aniž by se k nim klad­ně vyjá­d­ři­ly komi­se slo­že­né z odbor­ní­ků. Jen­že ouha – tak­to vyzna­če­ný směr, tak odliš­ný od těch nedáv­no minu­lých, kdy na minis­ter­stvu půso­bi­li náměst­ci Mar­tin San­kot a před ním Radek Zdrá­hal, zdá se nevy­ho­vu­je všem v umě­lec­ké bran­ži. Hlav­ně těm, kte­ří o své umě­lec­ké kva­li­tě odbor­ní­ky v gran­to­vých komi­sích nepře­svěd­či­li, ale měli pří­stup k netranspa­rent­ním peně­zo­vo­dům ozna­če­ným jako pri­o­rit­ní akce Minis­ter­stva kul­tu­ry. Řeč je napří­klad o fes­ti­va­lu Čes­ké dote­ky hud­by, jejímž ředi­te­lem je prá­vě Miroslav Matěj­ka. Podí­vá­te-li se do pro­gra­mu fes­ti­va­lu, zavá­ní tro­chu komer­cí. Přes­to v rám­ci okru­hu pri­o­rit­ních akcí, tedy bez dopo­ru­če­ní gran­to­vé komi­se, měl na rok 2014 dostat 800 000 Kč (ale pro­to­že před­cho­zí dota­ci řád­ně nevy­účto­val, dota­ci zatím nezís­kal). Mimo­cho­dem v před­chá­ze­jí­cím roce jej gran­to­vá komi­se bodo­va­la a v okru­hu fes­ti­va­lů kla­sic­ké hud­by skon­čil téměř na chvostu.

Za člán­kem v Mla­dé fron­tě Dnes vidím hlav­ně sna­hu zdis­kre­di­to­vat jak roz­ho­do­vá­ní gran­to­vých komi­sí, tak náměst­ka Roven­ské­ho. Ten nepo­pí­rá, že se s Vác­la­vem Luk­sem řadu let zná. V orchest­ru Colle­gi­um 1704 sice stá­le pří­le­ži­tost­ně hra­je, ale od té doby co pra­cu­je na Minis­ter­stvu kul­tu­ry, účin­ku­je v tom­to orchest­ru bez náro­ku na hono­rář. A hlav­ně – při­dě­le­ní dota­ce orchest­ru Colle­gi­um 1704 nemohl ovliv­nit, pro­to­že na minis­ter­stvo při­šel až zhru­ba dva měsí­ce poté, co gran­to­vá komi­se sou­bor ohod­no­ti­la vyso­kým počtem bodů a tudíž dopo­ru­či­la k pod­po­ře. Není tedy pra­vým důvo­dem ono­ho člán­ku poku­sit se odstra­nit toho, kdo se sna­ží lob­bis­tic­kým šíbrům zatnout tipec a nasta­vit spra­ved­li­vé a demo­kra­tic­ké prin­ci­py při roz­dě­lo­vá­ní dota­cí? Minis­tr Her­man ve struč­ném pro­hlá­še­ní své­ho náměst­ka podr­žel, razant­ně se pro­ti člán­ku v Mla­dé fron­tě Dnes ozval Vác­lav Luks, jehož pod­po­ři­la výrazná část kul­tur­ní obce. Co na to někte­ří váže­ní čle­no­vé Aso­ci­a­ce hudeb­ních fes­ti­va­lů ČR, napří­klad Roman Bělor, ředi­tel Praž­ské­ho jara a záro­veň vice­pre­zi­dent této aso­ci­a­ce? A co na to Mla­dá fron­ta Dnes? Mlčí. Stá­le mlčí.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Od Roman Vašek

Taneční kritik, autor odborných studií a analýz o českém tanci a baletu.Editor a spoluautor monografie Tanec v České republice (2010) a publikace Různé břehy – choreograf Jiří Kylián mezi Haagem a Prahou. Absolvoval Katedru divadelní vědy FFUK a rekvalifikační kurz knihovnictví a informační zdroje. Působí jako bibliograf v Institutu umění – Divadelním ústavu. Pravidelně publikuje v českých médiích.