Nena!sytná!taneč!nice

Tanec je návy­ko­vá dro­ga. Vede jed­nak ke zvy­šo­vá­ní dávek pohy­bu, jed­nak k vyhle­dá­vá­ní nových dru­hů taneč­ních drog, nezvyk­lých a inten­ziv­ních. Tere­za Hra­díl­ko­vá, výrazná taneč­ni­ce naší nezá­vis­lé scé­ny, se prá­vě pro­zra­di­la. Ujíž­dí na tom taky. Vytvo­ři­la mono­log o živo­tě ženy, v jehož prů­bě­hu prak­tic­ky stá­le ská­če přes švihadlo.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Cherepaka/Čerepacha/Черепаxa/Želva

And­ré­a­ne Leclerc, hadí žena nebo­li kon­tor­si­o­nist­ka, při­chá­zí z kanad­ské­ho Mon­tré­a­lu se sólo­vým před­sta­ve­ním nové­ho cir­ku­su pod názvem Che­re­paka. Mon­tré­al je na svě­to­vé mapě nové­ho cir­ku­su jed­no z nej­dů­le­ži­těj­ších míst. Diva­dlo Akro­po­lis již tra­dič­ně dopl­ňu­je nabíd­ku novo­cir­ku­so­vé­ho fes­ti­va­lu Let­ní Let­né uvá­dě­ním komor­ních, jevišt­ních pro­duk­cí ze sfé­ry nové­ho cir­ku­su. Aktu­ál­ně tedy hos­to­va­la v Akro­po­li hadí – či v daném pří­pa­dě spí­še… Pokra­čo­vat ve čte­ní Cherepaka/Čerepacha/Черепаxa/Želva

Publikováno
V rubrikách Recenze

Tanečníci si hrají

Diva­dlo Ponec uved­lo jako svou prv­ní pre­mi­é­ru sezó­ny You are here, taneč­ní impromp­tu,  kte­ré vznik­lo za režij­ní­ho vede­ní Pet­ry Tej­no­ro­vé. Název nové­ho před­sta­ve­ní zdů­raz­ňu­je živý akt tan­ce, jeho tady a teď, jeho vzni­ká­ní za oči­té­ho svě­dec­tví pub­li­ka a jedi­neč­nost toho­to neo­pa­ko­va­tel­né­ho vjemu. 

Publikováno
V rubrikách Recenze

Cena Jarmily Jeřábkové – koncert vítězů

Na kon­ci září vyvr­cho­li­lo kon­cer­tem v diva­dle Archa mezi­ná­rod­ní let­ní tur­né vítězů posled­ní­ho roč­ní­ku cho­re­o­gra­fic­ké sou­tě­že Cena Jar­mi­ly Jeřáb­ko­vé.  Tur­né zahr­no­va­lo stře­do­ev­rop­ské země, jejichž mla­dí cho­re­o­gra­fič­tí adep­ti pře­de­vším sou­těž o Cenu JJ vyhle­dá­va­jí.  Vítě­zo­vé se před­sta­vi­li na Slo­ven­sku, v Maďar­sku, Pol­sku a Čes­ké repub­li­ce. Dra­ma­tur­gii tur­né tvo­ři­ly nové opu­sy vítěz­ných cho­re­o­gra­fů, kte­ré vznik­ly na zákla­dě (peně­ži­tých) cen sou­tě­že — jak prá­vě… Pokra­čo­vat ve čte­ní Cena Jar­mi­ly Jeřáb­ko­vé – kon­cert vítězů

Publikováno
V rubrikách Recenze

Prague — New York Effects IV

V diva­dle Akro­po­lis byla uve­de­na posled­ní, čtvr­tá část pro­jek­tu Miřen­ky Čecho­vé Pra­gue — New York Effects IV, usku­teč­ňo­va­né­ho v duchu, „kul­tur­ní­ho mos­tu přes Atlan­tik“. Při­po­meň­me, že pro­jekt pro­po­jil vždy ame­ric­ké­ho a čes­ké­ho uměl­ce, a to taneč­ní­ka a hudeb­ní­ka ke spo­leč­né kre­a­ci, vzni­ka­jí­cí inten­ziv­ní spo­leč­nou tvor­bou v řádu dnů. V posled­ní čás­ti se jako taneč­ni­ce pre­zen­to­va­la Ame­ri­čan­ka Tami Stro­na­ch, taneč­ni­ce a cho­re­o­gra­f­ka, zná­má též jako… Pokra­čo­vat ve čte­ní Pra­gue — New York Effects IV

Publikováno
V rubrikách Recenze

Stručná zpráva o stavu současného tance v Čechách

Tato sezó­na nepři­nes­la v zása­dě žád­ná vel­ká pře­kva­pe­ní, jak­ko­li si udr­že­la dobrou loň­skou úro­veň; sou­čas­ný tanec je v tuto chví­li v Čechách ve sluš­né kon­di­ci. Auto­ři, od kte­rých jsme to čeka­li, potvr­di­li svou pozi­ci. Na prv­ním mís­tě jme­nuj­me pre­mi­é­ry Far­my v jes­ky­ni – Odtr­že­ní, Tran­Zmu­ta­ci tan­de­mu Jan Komárek/Andrea Milt­ne­ro­vá, Sniper´s Lake Spit­fi­re Comp., Gos­sip Len­ky Vág­ne­ro­vé Comp., novo­cir­ku­so­vé před­sta­ve­ní… Pokra­čo­vat ve čte­ní Struč­ná zprá­va o sta­vu sou­čas­né­ho tan­ce v Čechách

Publikováno
V rubrikách Recenze

Dance in the region between the vampire and the werewolf

*ENGLISH FRIENDLY* Nina Van­ge­li navští­vi­la New York. Při té pří­le­ži­tos­ti uspo­řá­da­la před­náš­ku „Dan­ce in the regi­on between the vam­pi­re and the werewolf” o čes­kém tan­ci. Při­ná­ší­me její celý pře­pis. / Nina Van­ge­li visit New York last Year. We are brin­ging trans­cipt of her Mas­ter Lectu­re about Czech Dance.