Nena!sytná!taneč!nice

foto: Vojtěch Brtnický

Tanec je návy­ko­vá dro­ga. Vede jed­nak ke zvy­šo­vá­ní dávek pohy­bu, jed­nak k vyhle­dá­vá­ní nových dru­hů taneč­ních drog, nezvyk­lých a inten­ziv­ních. Tere­za Hra­díl­ko­vá, výrazná taneč­ni­ce naší nezá­vis­lé scé­ny, se prá­vě pro­zra­di­la. Ujíž­dí na tom taky. Vytvo­ři­la mono­log o živo­tě ženy, v jehož prů­bě­hu prak­tic­ky stá­le ská­če přes švihadlo.

Opra­va: Chce rea­li­zo­vat svou obse­dant­ní potře­bu ská­kat přes švi­ha­dlo pod zámin­kou úvah o živo­tě ženy… Jak­ko­li jako zdroj inspi­ra­ce uved­la mož­nost nahléd­nout do záku­li­sí boxér­ské ško­ly, v níž si boxe­ři zvy­šu­jí ská­ká­ním přes švi­ha­dlo fyzič­ku, je evi­dent­ní, že švi­ha­dlo je pře­de­vším hol­či­čí hra, vyja­dřu­je nepo­sed­nou men­ta­li­tu děv­čá­tek. Ská­ká­ní boxe­rů nemá pře­ce žád­ný obsah kro­mě prak­tic­ké­ho cíle. Tepr­ve v pro­ve­de­ní hol­či­ček dostá­vá ská­ká­ní přes švi­ha­dlo obsah; umož­ňu­je roz­vi­nout fili­grán­skou obrat­nost vlast­ní hol­či­čí­mu tělu, před­vést pev­ná a poho­to­vá lýt­ka, neú­nav­né paže, leh­ké tělo, usta­vič­ně se tře­sou­cí na poska­ko­vá­ní. Švi­ha­dlo je hra, uši­tá na tělo hol­čič­kám. A hra, kte­rá vede u hol­či­ček k opo­je­ní, kdy nemo­hou pře­stat. Vede k tranzu.

Tak­to se nám Tere­za před­sta­vi­la hned v úvo­du; hol­či­čí zje­ve­ní v krát­ké sukén­ce, kte­rá jí létá kolem nohou, když začne v ble­dém svět­le svůj ská­ka­vý mono­log. A celá sklad­ba veče­ra udr­ží logi­ku švi­ha­dlo­vé­ho ritu­á­lu „škol­ky“; začí­ná se pro­cház­ko­vý­mi pře­sko­ky stříd­mo­nož a kon­čí se u per­ly škol­ky se švi­ha­dlem – pře­sko­kem s ruka­ma zkří­že­ný­ma před tělem, kte­ré­mu se říká (a to bych ráda zdů­raz­ni­la!!!) zrca­dlo. (Vajíč­ko byl odjak­ži­va ve „škol­ce“ skok v dře­pu. Nesná­ším, když se ter­mi­no­lo­gie posou­vá od toa­let­ní­ho stol­ku do kuchyně.)

Na svě­to­vé pro­fe­si­o­nál­ní scé­ně má Tere­za Hra­díl­ko­vá jed­nu význam­nou před­chůd­ky­ni; je jí Loui­se Leca­va­lier, býva­lá člen­ka La La La Human Ste­ps, pro­to­typ, jak je o ní dob­ře zná­mo, všech nena­syt­ných taneč­nic. Veš­ke­rý čas mimo zkou­šek trá­vi­la v tělo­cvič­nách a vyzkou­še­la vše – od boxu přes špič­ky až po…. švi­ha­dlo. V jed­nom před­sta­ve­ní své­ho sou­bo­ru pak ská­ka­la sou­stav­ně tři čtvr­tě hodi­ny. Což není ani pro Tere­zu žád­ný pro­blém. Svý­mi nena­syt­ný­mi a k smr­ti vysi­lu­jí­cí­mi taneč­ní­mi ritu­á­ly je zná­ma také kanad­ská sku­pi­na Holy Body Tat­too (vystu­po­va­li před lety v Arše). Na domá­cí scé­ně před­chá­zí Tere­zu nena­syt­ná taneč­ni­ce Jana Vrá­na se svým někdej­ším osa­mě­lým mno­ha­ho­di­no­vým taneč­ním experimentem.

Tere­zi­no před­sta­ve­ní pod názvem Švihla/Swish začí­ná poklid­ným rytmem sko­ků přes švi­ha­dlo a záro­veň vyprá­vě­ním pří­bě­hu. Jako by pra­vi­del­ný ryt­mic­ký pohyb spouš­těl vypra­věč­ské chout­ky; jak to umí vla­ky svým rytmem, kte­rý vyzý­vá k vyprá­vě­ní, jak to umí i sama ryt­mic­ká chůze, kte­rá spouš­tí vnitř­ní mono­lo­gy. Mono­log v meze­rách mezi odra­zy je to poně­kud zaly­ka­vý. Hol­či­čí hra se stá­vá meta­fo­rou žen­ské­ho života.

Svůj obsah má však i sám pohyb; pro­to, že už sama úna­va a nakro­če­ní k tran­zu zaklá­dá tema­ti­za­ci. Pří­běh, kte­rým se Tere­za Hra­díl­ko­vá proská­ká­vá, je pří­běh ženy, osob­ní a záro­veň uni­ver­zál­ní. Ovšem nad pří­bě­hem – vždy samo­se­bou víta­ným – se kle­ne ryt­mus. Je to ryt­mus, kte­rý nese hru, ryt­mus a jeho změ­ny na poza­dí pra­vi­del­né­ho odti­ká­vá­ní sko­ků, pra­vi­del­né­ho svis­tu švi­hadla. Pra­vi­del­ný ryt­mus, opa­ko­vá­ní, jak je zná­mo, vede k tran­zu. (To pro­to, že mají nakro­če­no k tran­zu, vydr­ží malé hol­čič­ky ská­kat přes švi­ha­dlo neko­neč­ně dlou­ho bez zná­mek úna­vy.) A Tere­za? Ská­če jako hol­čič­ka a vyja­dřu­je v před­sta­ve­ní psy­chic­ké obsa­hy, stra­chy, ani­mo­zi­ty a život­ní zku­še­nos­ti ženy. Na kon­ci exhi­bi­ce při­zná­vá úna­vu, pře­va­lu­je se slast­ně na zemi.

Pokud jde o tech­ni­ku. Tere­za Hra­díl­ko­vá nesta­ví tech­nic­ky pou­ze na „folk­ló­ru“ dět­ské hry. Její „tech­ni­ka“ je zalo­že­na na tzv. tri­ko­vém ská­ká­ní, rela­tiv­ně novém dru­hu rekre­a­tiv­ní­ho spor­tu pěs­to­va­ném mla­dý­mi žena­mi. Jsou tu nejen čiré pře­sko­ky, ale i orna­men­tál­ní pohy­by švi­ha­dlem a krokové/skokové vychy­táv­ky. Tato tech­ni­ka je plo­dem vel­ké­ho boo­mu pohy­bo­vé­ho zak­ti­vi­zo­va­ní širo­ké vrst­vy žen od osm­de­sá­tých-deva­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí, kte­ré jako stín pro­vá­ze­lo dyna­mic­ký roz­voj sou­čas­né­ho tance.

K obsa­hu toho­to tan­ce pat­ří samo­se­bou význač­ně motiv sebe­pře­ko­ná­ní; jako u Loui­se Leca­va­lier, jako u Holy Body Tat­too, jako u Jany Vrá­ny, jako v ritu­á­lech. Sebe­pře­ko­ná­ní až k vysí­le­ní, až k tran­zu. Tranz se vždy nachá­zí na hori­zon­tu tan­ce. Kaž­dá doba k němu smě­řu­je jiný­mi cesta­mi. Švi­ha­dlo je pra­dáv­ná hra, jejíž počát­ky snad leží ve starém Egyp­tě či Číně. Naše návra­ty k ritu­á­lu jsou evi­dent­ní. Švi­ha­dlo je jejich dal­ší kapitolou.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Nina Vangeli

Taneční publicistka, absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (obory divadelní věda, ruská, francouzská a česká literatura; dva ročníky literární komparatistiky - do zákazu působení prof. V. Černého na Filosofické fakultě). Publikační činnosti se směla věnovat až po změně režimu v roce 1989. Zaměřuje se zejména na současný tanec, alternativní divadlo a cross-over. Přispívala do řady kulturních periodik jako A2, Divadelní noviny, Svět a divadlo, do kulturní rubriky Lidových a Hospodářských novin a rozhlasu (stanice Vltava) a dalších. V letech 2000-2004 byla šéfredaktorkou revue pro současný tanec Taneční zóna/Dance Zone, dnes je jejím Senior Editorem. Byla dlouholetá vedoucí neoficiální (a nevítané) skupiny fyzického divadla Studio pohybového divadla v sedmdesátých a osmdesátých letech. V devadesátých letech vytvořila i několik operních režií.