Top 3 Emy Šlechtové na Mladi levi 2022

Foto: Nada Žgank

V srpnu jsem měla díky evrop­ské­mu pro­jek­tu Cre­a­te to Con­nect -> Cre­a­te to Impact mož­nost zúčast­nit se jako novi­nář­ka 25. roč­ní­ku fes­ti­va­lu Mla­di levi v Lubla­ni. Dra­ma­tur­gie se zamě­řu­je pře­de­vším na nezá­vis­lou diva­del­ní scé­nu. Orga­ni­zá­to­ři z kul­tur­ní nezisko­vé insti­tu­ce Bun­ker zvou per­for­me­ry, taneč­ní­ky, ale i výtvar­ní­ky nebo novi­ná­ře z růz­ných zemí, kte­rým nabí­zí mimo hono­rář mož­nost pro­po­jit se s kole­gy… Pokra­čo­vat ve čte­ní Top 3 Emy Šlech­to­vé na Mla­di levi 2022

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Návod pro nezávislou uměleckou scénu?

Foto: Branka Keser

Umě­ní dis­po­nu­je schop­nos­tí nachá­zet jazyk, vlast­ně neko­neč­né množ­ství jazy­ků, skr­ze kte­ré lze pozná­vat svět a učit se, chá­pat jeho záko­ni­tos­ti jak na indi­vi­du­ál­ně, tak kolek­tiv­ně. Este­tic­ký záži­tek před­sta­vu­je zku­še­nost, kte­rá se může výraz­ně zapsat do naše­ho mimou­mě­lec­ké­ho živo­ta, pozmě­nit per­spek­ti­vu, se kte­rou nazí­rá­me na své oko­lí, může nám zpro­střed­ko­vat poci­ty soci­a­li­za­ce i izo­la­ce, může být momen­tem pro­cit­nu­tí… Pokra­čo­vat ve čte­ní Návod pro nezá­vis­lou umě­lec­kou scénu?

Top 3,5 Emy Šlechtové z Cirkopolis 2021

Prv­ní pří­vlas­tek, kte­ré mě k letoš­ní­mu spe­ci­ál­ní­mu roč­ní­ku fes­ti­va­lu Cir­ko­po­lis napa­dá, je „vlně­ný“. Nena­rá­žím tím na umě­lec­kou kva­li­tu, nýbrž na nut­nost vrst­vit a vsou­kat se do toho nej­tlust­ší­ho a „nej­ple­te­něj­ší­ho“, co šat­ní skříň nabí­zí. Ale po něko­li­ka měsí­cích onli­ne, nad­še­ní z offli­ne neza­mrz­ne ani v níz­kostup­ních. Zasně­že­ná náplav­ka a vel­ké pro­skle­né kukát­ko Kob­ky 10 mají navíc své kouz­lo. Zamlže­né brý­le,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Top 3,5 Emy Šlech­to­vé z Cir­ko­po­lis 2021

Publikováno
V rubrikách Recenze

TOP 3 EMY ŠLECHTOVÉ Z KORESPONDANCE 2020

Kaž­dý fes­ti­val, kte­rý pro­bě­hl v post­co­vi­do­vém létě, pro­vá­zí spe­ci­fic­ké nad­še­ní. Jak řekla­ře­di­tel­ka Marie Kin­sky při zahá­je­ní: „Byl to stres – test“. Divák s rados­tí pře­kous­ne nasa­ze­nou rouš­ku v inte­ri­é­ru a dez­in­fi­ko­vá­ní rukou, hlav­ně, že se něco děje. Pak už jsou to jen momen­ty, kte­rých zrov­na Kore­spon­Dan­ce nabí­zí mno­ho: od pozná­vá­ní krás žďár­ské­ho zám­ku, přes pocit souná­le­ži­tos­ti, pro­cí­tě­ní tan­ce a jeho… Pokra­čo­vat ve čte­ní TOP 3 EMY ŠLECHTOVÉ Z KORESPONDANCE 2020

Publikováno
V rubrikách Recenze

Vzpomínka na dobu kontaktní

Dia­log je základ­ním sta­veb­ním kame­nem pro vznik diva­dla a zaži­tá defi­ni­ce Osol­sobě­ho, že diva­dlo je „komu­ni­ka­ce komu­ni­ka­cí o komu­ni­ka­ci”, se v díle Pet­ry Tej­no­ro­vé pro­mě­ňu­je v těles­ný zážitek. 

Publikováno
V rubrikách Recenze

Z hloubky do prázdna

Per­for­ma­tiv­ní pro­jekt Song Lines: Expe­di­ce 97/18 před­sta­vu­je výsle­dek dlou­ho­do­bé rešer­še Tomá­še Janyp­ky. Skr­ze pohyb, hlas a pro­stor ote­ví­rá téma absen­ce blíz­ké oso­by. I přes oči­vid­nou sna­hu pře­sáh­nout k divá­ko­vi co nej­blí­že, zůstá­vá v pohy­bu ukot­ve­ná vizu­a­li­ta jako nej­vý­raz­něj­ší vyja­d­řo­va­cí pro­stře­dek. Pub­li­kum tedy zůstá­vá v pozi­ci pasiv­ní­ho pozorovatele. 

Publikováno
V rubrikách Recenze

Had, co posouvá hranice

Bel­gic­kou taneč­ní sku­pi­nu Ulti­ma Vez asi není nut­né před­sta­vo­vat. Vzhle­dem k  pozi­ci jakou zau­jí­má v  sou­čas­ném evrop­ském pohy­bo­vém diva­dle, ale i díky čas­té­mu hos­to­vá­ní v Diva­dle Archa. Taneč­ník a cho­re­o­graf Sep­pe Baeyens s Ulti­mou začal spo­lu­pra­co­vat v roce 2011, kde roz­ví­jí dlou­ho­do­bý výzkum jevišt­ní­ho pro­sto­ru a spo­lu­au­tor­ství divá­ka. Zají­ma­jí ho pro­střed­ky umě­lec­ké komu­ni­ka­ce hle­diš­tě a per­for­me­rů. Samo­vol­ně tak nechá­vá krys­ta­li­zo­vat jedi­neč­nou tvůr­čí… Pokra­čo­vat ve čte­ní Had, co posou­vá hranice

Publikováno
V rubrikách Recenze