Vzpomínka na dobu kontaktní

foto: Marek Bartoš

foto: Marek Bartoš

Dia­log je základ­ním sta­veb­ním kame­nem pro vznik diva­dla a zaži­tá defi­ni­ce Osol­sobě­ho, že diva­dlo je „komu­ni­ka­ce komu­ni­ka­cí o komu­ni­ka­ci”, se v díle Pet­ry Tej­no­ro­vé pro­mě­ňu­je v těles­ný záži­tek. 

Duet je v pře­ne­se­ném význa­mu esen­ci­ál­ním prv­kem nejen diva­dla, ale před­sta­vu­je stě­žej­ní moment v lid­ské soci­a­li­za­ci. Dal­ší­ho význa­mu nabý­vá v rám­ci pohy­bu, kdy posou­vá indi­vi­du­ál­ní pro­jev do kon­tak­tu s dal­ším per­for­me­rem. Insce­na­ce Due­ty v Diva­dle Ponec hle­dá hra­nič­ní body, ve kte­rých diva­dlo pře­stá­vá být pou­ze diva­dlem, ale zasa­hu­je pří­mo do naší lid­ské zku­še­nos­ti. Z před­sta­ve­ní se stá­vá setká­ní, zatím­co pohy­by, pohle­dy nebo dote­ky nahra­zu­jí slo­va. Tej­no­ro­vá expe­ri­men­tu­je na poli komu­ni­ka­ce a zkou­má, do jaké míry jsme vůbec v dneš­ní odo­sob­ně­né době schop­ni kontaktu.

Pra­vi­dla hry jsou jed­no­du­chá. Instruk­ce jako: „Postav­te se napro­ti sobě a kou­kej­te se navzá­jem do očí” se pro­mí­ta­jí na plát­no v zad­ním pro­spek­tu. Per­for­me­ři jeden po dru­hém při­chá­ze­jí na scé­nu a čeka­jí, kdo z pub­li­ka se s nimi odhod­lá zažít duet.  To, co „teď a tady“ vzni­ká není umě­le vykon­stru­o­va­né, ale vychá­zí z auten­tic­ké­ho bytí dvou bytos­tí v pro­sto­ru.  Tvůr­ci divá­ko­vi nabí­ze­jí blíz­kost, kte­ré se může účast­nit pasiv­ně i aktiv­ně. Nikdo niko­ho do niče­ho nenu­tí. Přes oče­ká­va­nou spon­tán­nost však počí­ta­jí s plá­nem B. Ve chví­li, kdy se nikdo z těch, kdo si zakou­pi­li lís­tek, na scé­nu neod­vá­ží, zve­dá se ze židle jeden z čle­nů šir­ší­ho tvůr­čí­ho týmu. Zvo­le­ná stra­te­gie tedy vylu­ču­je vari­an­tu, že k due­tu nedo­jde. Nemůžu se ubrá­nit dojmu, že v urči­tých chví­lích prá­vě tahle záchyt­ná síť zabra­ňu­je usku­teč­ně­ní plá­nu A.  Apel na divá­ky není nikdy tak nesne­si­tel­ně dlou­hý na to, aby akti­vo­val ty, kte­ří se zpo­čát­ku ostý­cha­jí.  Duet se stá­vá nevy­hnu­tel­ným a je tím pádem auto­ma­tic­ké ho v tom­to smys­lu vní­mat jako téma.

Při refle­xi Due­tů pova­žu­ji za nezbyt­né zba­vit se před­stav o jejich diva­del­nos­ti. Sku­teč­ný záži­tek totiž zasa­hu­je hlou­bě­ji za ten umě­lec­ký. Pokud se ote­vře­te mož­nos­ti pros­té­ho spo­luby­tí v pro­sto­ru, může­te pro­cí­tit čis­tou a beze­lstnou radost z kon­tak­tu. Kdy jsme si napo­sled dovo­li­li se na něko­ho cizí­ho upře­ně dívat a neu­hý­bat pohle­dem, pohla­dit ho po tvá­ři, obe­jmout nebo si s ním zatan­čit na oblí­be­nou pís­nič­ku. Z per­for­me­rů se stá­va­jí prů­vod­ci, kte­ří uka­zu­jí duet jako mož­nost v živo­tě. Záro­veň se i divá­ci stá­va­jí výraz­ně neod­dě­li­tel­nou sou­čás­tí tva­ru a spo­luna­sta­vu­jí prů­běh jed­no­ho kon­krét­ní­ho před­sta­ve­ní. Na chví­li se všich­ni oci­ta­jí v bez­pro­střed­ní soci­ál­ní bub­li­ně, kte­rá může být hlu­bo­ce osvo­bo­zu­jí­cí.  Jed­nou z těch „vyuměl­ko­va­něj­ších” čás­tí je pohy­bo­vá per­for­man­ce Tere­zy Ondro­véVik­to­ra Čer­nic­ké­ho. Žena a muž se navzá­jem drží v pádu. V jejich měk­kých dopa­dech na zem ve vzá­jem­ném obje­tí je ukry­tá něha. Když jeden zabí­há za plát­no, dru­hý ho násle­du­je: mož­ná se nako­nec kaž­dý z nás honí za tím dru­hým, jako za ide­ou lid­ské blízkosti.

Pet­ra Tej­no­ro­vá a kol. vytvo­ři­li hra­vý, beze­lstný a od náno­sů diva­del­nos­ti oproš­tě­ný kon­cept, ze kte­ré­ho si kaž­dý může odnést tolik, kolik si dovo­lí při­jmout. Dnes, kdy je diva­dlo vysta­ve­né pochyb­nos­tem a musí si o to více poklá­dat exis­ten­ci­o­nál­ní otáz­ky, se k Due­tům v myš­len­kách čas­to vra­cím. Odnes­la jsem si z nich zku­še­nost, kte­rou mi livestre­a­my a zázna­my jen těž­ko zpro­střed­ku­jí.  Stej­ně jako uvě­do­mě­ní, že někdy je tře­ba odstra­nit zaži­té vzor­ce umě­lec­ké­ho vní­má­ní a obrá­tit se zpět k člo­vě­ku, jakož­to emo­ci­o­nál­ní bytos­ti, kte­rá je rad­ši s někým než sama.

DUETY
Tem­po­ra­ry collecti­ve
Tvůr­čí tým: Pet­ra Tej­no­ro­vá, Sod­ja Lot­ker, Pet­ra Haue­ro­vá, Marek Bar­toš, Katarí­na Ďuri­co­vá, Tere­za Ondro­vá, Vik­tor Čer­nic­ký, Sai Psyn, Nina Jacques a další

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Ema Šlechtová

Studuje Katedru Teorie a kritiky na DAMU. Redaktorka časopisu Loutkář, občasná přispěvatelka do Divadelních novin, časopisu Hybris a několika zpravodajů při festivalech (Bábkárská Bystrica, Festival UM UM, OST-RA-VAR, Divadelní Flora, Klauzurní festival Proces, Zlomvaz apod.). Momentálně se jako šéfredaktorka aktivně podílí na vzniku nové nezávislé studentské platformy PASQUIL. Jakožto technická složka se občasně vyskytuje v Divadle pod Palmovkou.