Divadelní svět 2024: Rodina, tanec, alchymie

DSB 2024 © Tomáš Kubart
DSB 2024 © Tomáš Kubart

V brněn­ském kre­a­tiv­ním hubu KUMST na Údol­ní pro­běh­la 7. 3. tis­ko­vá kon­fe­ren­ce k nastá­va­jí­cí­mu roč­ní­ku fes­ti­va­lu Diva­del­ní svět Brno. Pro naše čte­nář­stvo si dovo­lu­je­me ze setká­ní vytáh­nout zejmé­na upou­táv­ky na insce­na­ce pohy­bo­vé­ho diva­dla a taneč­ní cho­re­o­gra­fie, jež před­sta­vil dra­ma­turg bale­tu NdB Karel Lite­ra, a kro­mě brit­sko-ban­gla­déš­ské­ho titá­na Akram Kha­na mezi nimi najde­me i skrom­něj­ší pro­jekt La Fle­ur nebo Tan­te­hor­se, a jež bude­me mít mož­nost shléd­nout mezi 17. a 28. květ­nem letoš­ní­ho roku.

Hlav­ní pro­gra­mo­vé linie letoš­ní­ho roč­ní­ku DSB před­sta­vi­la s úvod­ním mot­tem „diva­dlo je rodi­na“ dra­ma­tur­gy­ně fes­ti­va­lu Bar­bo­ra Gre­go­ro­vá. Na pro­gra­mu fes­ti­va­lu se podí­le­jí všech­ny brněn­ské scé­ny, kte­ré se v rám­ci pří­pra­vy dra­ma­tur­gic­ké­ho plá­nu shod­ly na 3 pro­gra­mo­vých lini­ích. Hlav­ní linií Rodi­ny se auto­ři dra­ma­tur­gic­ké kon­cep­ce chtě­jí při­blí­žit nejen mlad­ším divá­kům, ale nabíd­nout pro­duk­ci pro celou „rodi­nu.“ Prv­ní linie tedy vychá­zí z mot­ta „rodi­na je základ stá­tu“, dru­há vychá­zí z hes­la „diva­dlo je budouc­nost“, do jehož rám­ce spa­da­jí pro­jek­ty Akram Khan Com­pa­ny, nebo Istanbul­ská úmlu­va A Stu­dia Rubín. Tře­tí dra­ma­tur­gic­ká linie, Diva­dlo bez hra­nic, je zamě­ře­no k níz­ko­pra­ho­vé­mu poten­ci­á­lu zvo­le­ných insce­na­cí. Ty jsou rámo­vá­ny zahra­nič­ní pro­duk­cí, z počát­ku fes­ti­va­lu zmi­ňo­va­nou Akram Khan Com­pa­ny, jejichž Jungle Book Rei­ma­gi­ned může návštěv­ník shléd­nout 18. a 19. 5., a na kon­ci fes­ti­va­lu pol­ský­mi Zaměst­nan­ci var­šav­ské­ho Tea­tr Studia.

Rad­ka Mac­ko­vá, Karel Lite­ra, Bar­bo­ra Gre­go­ro­vá, Mar­tin Gla­ser © Tomáš Kubart

Nej­vět­ším láka­dlem fes­ti­va­lu je však bez­po­chy­by pří­tom­nost mezi­ná­rod­ní­ho taneč­ní­ho sou­bo­ru Akram Khan Com­pa­ny s jejich spe­ci­fic­kou vari­a­cí kiplin­gov­ské kolo­ni­ál­ní bajky:

„Akram Khan je vel­mi spe­ci­fic­ká osob­nost sou­čas­né­ho tan­ce nejen v Bri­tá­nii – pochá­zí z Ban­gla­déše, do své­ho vlast­ní­ho cho­re­o­gra­fic­ké­ho sty­lu implan­to­val své koře­ny. Pochá­zí z uprch­lic­ké rodi­ny kte­rá byla na sklon­ku 70. let minu­lé­ho sto­le­tí uprch­nout z Ban­gla­déše, a zpra­co­vá­vá tra­dič­ní tanec kathak, díky němuž vybu­do­val výji­meč­ný cho­re­o­gra­fic­ký styl. Absor­bo­val i západ­ní taneč­ní sty­ly, až dospěl k plas­tic­ké­mu silo­vé­mu vystou­pe­ní, jež je pro divá­ky tak uhran­či­vé. Po dese­ti letech navští­ví Čes­kou repub­li­ku, a při­vá­ží Kni­hu džun­glí jinak. Jinak pro­to, pro­to­že na ni pohlí­ží pohle­dem své malé dce­ry. Na Kiplin­gův pří­běh implan­to­val sou­čas­né posel­ství o změ­ně klimatu.“

Hlav­ním pan­dá­nem k zahra­nič­ní­mu pro­gra­mu utvá­ří čes­ký: plat­for­ma Dek­ka­dan­cers se 23. 5. před­sta­ví Tram­va­jí do sta­ni­ce tou­ha. 420 Peo­ple uve­dou cho­re­o­gra­fii 42+PEOPLE: Whe­re, insce­na­ci pro taneč­ní­ky 40+, kte­ří chtě­jí tím­to zají­ma­vým pro­jek­tem uká­zat, co vše mohou divá­kům nabíd­nou „star­ší” taneč­ni­ce a taneč­ní­ci. Dru­hou cho­re­o­gra­fií 420 Peo­ple bude 25. 5. v Mar­tě uve­de­ná cho­re­gra­fie Why things goes wrong, per­for­man­ce dvou taneč­ní­ků, o assho­les, tedy o lidech, kte­ří zne­u­ží­va­jí dru­hé ve svůj prospěch.

Důle­ži­tý­mi novin­ka­mi jsou for­má­ty show­ca­se, na nichž bude mož­né shléd­nout pro­duk­ci ate­li­é­ru čino­her­ní režie a herec­tví v Karo­vých kří­d­lech, a Nade­au­o­vův ate­li­ér před­sta­ví novin­ku usku­pe­ní Med a prach Andre­je Kalin­ky. Dal­ší novin­kou fes­ti­va­lu jsou deba­ty, tlu­mo­če­né do zna­ko­vé­ho jazy­ka. Fes­ti­val také nabíd­ne dra­ma­tur­gic­ké úvo­dy pro divá­ky a divač­ka 10+ let, napří­klad v Kni­ze džun­glí se mohou doslech­nout nejen o před­lo­ze jako inspi­rač­ní­mu zdro­ji, kte­rý dneš­ním mla­dým divá­kům není tak blíz­ký, jako naší gene­ra­ci, ale dozvě­dí se také o otáz­kách kli­ma­tic­ké kri­ze či uprch­lic­tví. Letoš­ní novin­kou je také dopro­vod­ný pro­gram pro ško­ly a worksho­py pro dět­ské­ho diváka.

Tis­ko­vá kon­fe­ren­ce DSB 2024 v KUMST © Tomáš Kubart

Nově vzni­ká také for­mát Insi­de DSB, kte­rý je věno­ván mla­dé­mu pub­li­ku, vychá­zí z nápa­du otevřít fes­ti­val mla­dé­mu pub­li­ku, dostat tovr­bu mezi ně, a za pomo­ci finan­cí EU (Národ­ní plán obno­vy) umož­nit sku­pi­ně stře­do­ško­lá­ků nahléd­nout pod poklič­ku fes­ti­va­lu- nejen do jeho pří­prav, ale i rea­li­za­ce. V květ­nu jejich sku­pin­ku dopl­ní sku­pin­ka 16 bohe­mis­tů z ber­lín­ské Hum­bol­d­to­vy univerzity.

Na Morav­ském náměs­tí vzni­ke v prů­bě­hu fes­ti­va­lu „brněn­ské moře“, ješ­tě než vypuk­ne hlav­ní nabíd­ka, bude tam chill zóna, tan­čír­na, kte­rou během dne oži­ví hereč­ky a her­ci diva­dla Líšeň. Brněn­ské moře fes­ti­val také zakon­čí, a to prů­vo­dem s velry­ba­mi uli­ce­mi měs­ta, kte­rý shr­ne jak téma­ta kli­ma­tic­ké kri­ze, tak este­ti­ku Akram Khana.

Od Tomáš Kubart

Vystudoval teatrologii na KDS FF MU v Brně, obhájil disertační práci na téma vídeňského akcionismu (2021), publikoval několik studií na téže téma (Theatralia, Arte Acta, Acta Universitatis Carolinae), podílel se na vydání sborníku českého surrealistického dramatu České surrealistické drama (nakl. Academia, 2023), editoval speciální číslo Taneční zóny, věnované tvorbě Hermanna Nitsche (2023). Zabývá se performativitou, akčním uměním, vídeňským akcionismem, současnou německojazyčnou dramatikou a scénografií. Je členem dramaturgické rady PerformCzech, tajemníkem Teatrologické společnosti, členem ČOSDAT/OISTAT a Sdružení českých divadelních kritiků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *