Performance Soft Spot z perspektivy instalativního umění 

SoftSpot©SoftSpot
SoftSpot©SoftSpot

Taneč­ní dílo Soft Spot maďar­ské cho­re­o­gra­f­ky Adri­enn Hód vysti­hu­je něko­lik základ­ních rysů. Per­for­man­ce chy­bí nara­ce, absen­tu­je v ní mimic­ké vyjá­d­ře­ní taneč­nic a je zalo­že­ná pře­váž­ně na těles­ném vyjá­d­ře­ní emo­cí. Cho­re­o­gra­f­ka ve svém díle snou­bí cho­re­o­gra­fic­ké prin­ci­py s prin­ci­py insta­la­tiv­ní­ho umě­ní, čímž nabí­zí neotře­lý pří­stup k sou­čas­né­mu tan­ci. Sou­čás­tí per­for­man­ce jsou taneč­ni­ce Mar­ti­na Hajdy­la a Soňa Ferienčíková.

Prin­cip insta­la­tiv­ní­ho umě­ní spo­čí­vá v orga­ni­za­ci insta­la­ce před­mě­tů ve výstav­ním pro­sto­ru, do kte­ré­ho fyzic­ky zve divá­ka.[1] Pod­ně­cu­je jeho těles­nou reak­ci vůči nain­sta­lo­va­ným před­mě­tům v pro­sto­ru gale­rie jako je vysta­vo­vá­ní obrazů/soch nebo prá­ci s živý­mi těly v rám­ci per­for­man­ce. Pro­po­je­ním výtvar­né­ho a diva­del­ní­ho umě­ní mohou někte­ré insta­la­ce vytvá­řet zce­la nový fik­tiv­ní svět, což může vyža­do­vat aktiv­ní zapo­je­ní divá­ků.[2] Soft Spot pra­cu­je s insta­la­cí jako s výsta­vou těl coby umě­lec­kých objek­tů. Umož­ňu­je vol­ný pohyb divá­ků v diva­del­ním pro­sto­ru, což evo­ku­je návy­ky cho­vá­ní při gale­rij­ní výsta­vě. V taneč­ním díle Soft Spot dochá­zí ke střet­nu­tí insta­la­ce a sou­čas­né­ho tance.

SoftSpot©SoftSpot
SoftSpot©SoftSpot

Insta­la­ce jsou kon­tex­to­vě závis­lé na pro­sto­ru a soci­ál­ním rám­ci, v němž jsou vysta­ve­ny, jeli­kož tak ovliv­ňu­jí recep­ci umě­ní obec­ně.[3] Pro­stor scé­ny v cho­re­o­gra­fii Soft Spot pro­po­ju­je hle­diš­tě s jeviš­těm. Divá­kům je umož­ně­no sedět kde­ko­liv a jsou vyzvá­ni k libo­vol­né­mu pohy­bu v prů­bě­hu per­for­man­ce, aby měli mož­nost vidět taneč­ni­ce z růz­ných úhlů pohle­du. Od polo­vi­ny před­sta­ve­ní svět­lo vyzna­čí na scé­ně čtver­co­vou hra­ni­ci, kte­rá má pomy­sl­ně roz­dě­lo­vat pro­stor taneč­nic a pub­li­ka. Po urči­té době se hra­ni­ce začne pře­ru­šo­vat a poté úpl­ně mizí. Pohy­bo­vá insta­la­ce, jak může­me per­for­man­ci Soft Spot zará­mo­vat, před­sta­vu­je hyb­rid­ní for­mu – taneč­ní per­for­man­ce se sice ode­hrá­vá v pro­sto­ru black boxu, ten ale nabý­vá rysy whi­te cube. Situ­a­ce black boxu je ovliv­ně­ná pro­dukč­ní­mi vlast­nost­mi v rám­ci diva­del­ní udá­los­ti, pro kte­rou je typic­ký ohra­ni­če­ný časo­vý úsek, po kte­rý mohou divá­ci umě­lec­ké dílo sle­do­vat. Pojem whi­te cube se nao­pak vzta­hu­je ke gale­rij­ní­mu reži­mu vysta­vo­vá­ní umě­lec­kých děl, kte­rý se vyzna­ču­je neo­hra­ni­če­ným časem, po kte­rý může divák výsta­vu pro­zkou­mat.[4] V sou­vis­los­ti se změ­na­mi čtyř svě­tel­ných kom­po­zic pro­sto­ru (chlad­né bílé, čer­ve­né, žlu­to­o­ran­žo­vé a mod­ré nasví­ce­ní) se mění i způ­so­by vyjá­d­ře­ní pohy­bu. Změ­na osvět­le­ní a hudeb­ní pro­mě­na dodá­vá pro­sto­ru mystic­kou atmo­sfé­ru a tvo­ří akus­tic­ké poza­dí performance.

SoftSpot©SoftSpot
SoftSpot©SoftSpot

Základ­ním prin­ci­pem cho­re­o­gra­fie je kon­trast těles­nos­ti a taneč­ní­ho jazy­ka per­for­me­rek, kte­ré mají po celou dobu zaha­le­nou tvář mas­ka­mi nebo čer­ný­mi šát­ky. Taneč­ni­ce jsou zpo­čát­ku situ­o­vá­ny ve svět­lem ohra­ni­če­ném pro­sto­ru, kde jsou pohy­bo­vé vari­a­ce zalo­že­ny na kon­tak­tu těla se zemí. Poz­dě­ji cho­re­o­gra­fie pra­cu­je s celým pro­sto­rem scé­ny a neo­me­zu­je násle­du­jí­cí pohy­by taneč­nic, kte­ré se tím­to způ­so­bem při­bli­žu­jí k divá­kům. Jed­not­li­vé pohy­by per­for­me­rek mají dyna­mic­ké nebo poma­lé ply­nu­tí nebo jimi pod­po­ru­jí danou domi­nant­ní či sub­mi­siv­ní pozi­ci vůči sobě navzá­jem. Taneč­ni­ce pokou­še­jí hra­ni­ce své­ho těla, co se týče pruž­nos­ti. Expe­ri­men­tu­jí­cí for­mou pro­ta­hu­jí svá těla do nety­pic­kých pozic, čímž roz­ši­řu­jí před­sta­vy o mož­nos­tech těla. Tyto mode­la­ce těla evo­ku­jí fik­tiv­ní posta­vy z jiné­ho svě­ta. I tím, že nemož­nost taneč­ni­cím vidět do obli­če­je vyvo­lá­vá dojem těles­né cizos­ti. Taneč­ni­ce svou těles­nos­tí, ener­gií a pohy­bem vyja­dřu­jí mimo jiné emoč­ní pro­žit­ky, aniž by k tomu potře­bo­va­ly ver­bál­ní komu­ni­ka­ci. Tato situ­a­ce nabí­zí divá­kům uvě­do­mě­ní, jakým způ­so­bem odliš­ně tělo rea­gu­je na pro­ži­tí jed­not­li­vých emo­cí. Pro­střed­nic­tvím pohy­bu ramen, chvě­ní těla a razant­ních nádechů a výdechů per­for­mer­ky ztě­les­ňu­jí pláč. Roz­tě­ka­ná chůze a nejis­to­ta taneč­nic, kde se v pro­sto­ru prá­vě nachá­zí a kam přes­ně pohy­bem smě­řu­je, ztě­les­ňu­je zase pocit zou­fal­ství. Per­for­mer­ky vysta­vu­jí svá těla fyzic­ké nároč­nos­ti a pokou­ší, kolik ener­gie jsou ze sebe schop­ny ješ­tě vydat a jaké pohy­bo­vé kre­a­ce doká­žou provést.

Sou­čás­tí výba­vy taneč­nic jsou i inter­ak­tiv­ní mas­ky, na kte­rých pro­bí­há pro­jek­ce slov­ních obra­tů vzta­hu­jí­cí se k těles­né­mu vyjá­d­ře­ní. Na mas­kách se stří­da­jí růz­né myš­len­ky nebo poci­ty, např. „hard“ vs „soft“, kte­ré rea­gu­jí na odliš­né tem­po pro­vá­dě­ných taneč­ních pohy­bů per­for­mer­ka­mi. Nápis „The body is rhytm.“ odka­zu­je na sym­bi­ó­zu mezi tan­cem a tělem. Neče­ka­ná fyzic­ká inter­ak­ce s divá­ky a jejich počá­teč­ní nejis­to­tu umoc­ňu­je běží­cí nápis „Fee­ling of dis­com­fort.“ nebo také výrok „We sit and watch.“, což je namí­ře­ná pro­vo­ka­ce smě­rem k diva­del­ní kon­ven­ci pub­li­ka usa­ze­né­ho v hle­diš­ti. Záro­veň je to také výzva divá­kům, aby vyšli ze své kom­fort­ní zóny a při­ja­li novou zku­še­nost, kte­rou jim toto taneč­ní dílo při­ná­ší. Absen­ce mimic­ké­ho pro­je­vu umož­ňu­je se sou­stře­dit pou­ze na to, co se inter­ak­tiv­ní­mi mas­ka­mi nebo tělem v rám­ci never­bál­ní komu­ni­ka­ce chce sdělit.

Taneč­ni­ce pro­střed­nic­tvím fyzic­ké inter­ak­ce nebo inten­ziv­ní­ho oční­ho kon­tak­tu nava­zu­jí spo­je­ní s divá­ky. Tím­to způ­so­bem dáva­jí pově­do­mí o divá­ko­vě pří­tom­nos­ti a vyža­du­jí, aby se opros­til od své­ho raci­o­nál­ní­ho uva­žo­vá­ní a nechal se napo­jit na svůj těles­ný pro­ži­tek per­for­man­ce. Divá­ci se na zákla­dě své zvý­še­né akti­vi­ty vno­řu­jí do umě­lec­ky vytvo­ře­né­ho pro­stře­dí.[5] Per­for­man­ce pra­cu­je s pře­kra­čo­vá­ním hra­nic mezi pro­sto­rem taneč­nic a pro­sto­rem divá­ků. Taneč­ni­ce pro­la­mu­jí uza­vře­nou hra­ni­ci svý­mi prud­ký­mi pohy­by a sko­ky mezi vyzna­če­ný­mi lini­e­mi. Pro­střed­nic­tvím své blíz­ké pří­tom­nos­ti vyzý­va­jí i divá­ky, aby se neo­me­zo­va­li vůči osvět­le­ným lini­ím taneč­ní plo­chy. Z nevy­žá­da­né inter­ak­ce se pak taneč­ní dílo dosta­lo do bodu, kdy samot­ní divá­ci nabí­ze­li navá­zá­ní spo­je­ní for­mou fyzic­ké­ho dote­ku a při­blí­ži­li se k tanečnicím.

SoftSpot©SoftSpot
SoftSpot©SoftSpot

            Úči­nek cho­re­o­gra­fie na divá­ka vychá­zí z prá­ce s pro­sto­ro­vos­tí a časo­vos­tí za pomo­cí prin­ci­pů opa­ko­vá­ní, zasta­ve­ní, zrych­lo­vá­ní či zpo­ma­lo­vá­ní pohy­bů.[6] Tím­to způ­so­bem dochá­zí ke změ­ně uva­žo­vá­ní nad tělem, pro­sto­rem a časem. Stří­dá­ní dané­ho tem­pa pro­dlu­žu­je nebo zkres­lu­je dočas­nost, což umož­ňu­je vní­mat ply­nu­tí času zpo­ma­le­ně­ji než je tomu při běž­né zku­še­nos­ti. Dal­ší ze stra­te­gií zkres­le­ní dočas­nos­ti a při­blí­že­ní se výstav­ní­mu času je i vyu­ži­tí video­in­sta­la­ce sklá­da­jí­cí se ze smyč­ky (loop), vel­ké­ho zpo­ma­le­ní (hyper slow moti­on) a dlou­hé­ho trvá­ní (durati­on).[7]Soft Spot pra­cu­je s rych­lým pro­ve­de­ním pohy­bů za sebou v opa­ku­jí­cí se uvěz­ně­né smyč­ce nebo vymě­ňu­je rych­lost za pre­ciz­ní zpo­ma­le­né pro­ve­de­ní. Oba způ­so­by pra­cu­jí s něko­li­ka­mi­nu­to­vým trvá­ním. Prá­ce s časo­vos­tí umož­ňu­je divá­kům se sou­stře­dit na jed­not­li­vé taneč­ní polo­hy per­for­me­rek a do hloub­ky je pro­cí­tit. Per­for­man­ce je zakon­če­na soš­ným poza­sta­ve­ním těl taneč­nic, kte­rý vyvo­lá­vá dojem stá­los­ti, jeli­kož jsou per­for­mer­ky ve sta­tic­ké pozi­ci až do chví­le, než se posled­ní divá­ci roz­hod­nou ode­jít z diva­del­ní­ho pro­sto­ru. Ten­to způ­sob poza­sta­ve­ní těla v urči­té polo­ze dovr­ši­lo závěr pohy­bo­vé insta­la­ce, kdy se per­for­mer­ky stá­va­jí živým výstav­ním objek­tem. Vytvo­ře­ná situ­a­ce evo­ko­va­la sochu nebo pomník i z toho důvo­du, že v blíz­kos­ti akté­rek byly polo­že­ny na zem kvě­ti­ny jako pozor­nost od pro­duk­ce fes­ti­va­lu. Divá­ci, kte­ří neo­pus­ti­li v prů­bě­hu per­for­man­ce svá mís­ta, tak moh­li vyu­žít této pří­le­ži­tos­ti, aby si z blíz­ka pro­hléd­li závě­reč­nou podo­bu instalace.

SoftSpot©SoftSpot
SoftSpot©SoftSpot

            Per­for­man­ci Soft Spot lze chá­pat jako expe­ri­ment vytvo­ře­ní hyb­rid­ní for­my pohy­bo­vé insta­la­ce. Insta­la­ce je zalo­že­na na prá­ci s živý­mi těly a jeho nekon­čí­cích mož­nos­tech for­mo­vá­ní. Dochá­zí k vzá­jem­né­mu ovliv­ně­ní, kdy se diva­del­ní tanec svou podo­bou při­bli­žu­je výtvar­né­mu dílu. Důsled­kem této inter­me­di­ál­ní hyb­ri­di­ty se mění a akti­vi­zu­je role divá­ka na pozo­ro­va­te­le, kte­rý je pro­střed­nic­tvím zkres­le­ní času a pro­sto­ru pře­ne­sen mimo rea­li­tu. Pro­lo­me­ní hra­nic mezi pozo­ru­jí­cí­mi a účin­ku­jí­cí­mi vyvo­la­lo novou zku­še­nost, co se týče emo­ci­o­nál­ní­ho zážit­ku. Záro­veň for­ma pohy­bo­vé insta­la­ce umož­ni­la divá­kům sou­stře­dit se na jed­not­li­vé taneč­ní pasá­že z hle­dis­ka času jejich provedení.

Pre­mi­é­ra pro­běh­la dne 10. břez­na roku 2022 a tato ana­lý­za je pro­ve­de­na na zákla­dě zhléd­nu­té­ho před­sta­ve­ní ze dne 12.5. roku 2023 v rám­ci fes­ti­va­lu Diva­del­ní Flo­ra Olomouc. 

Seznam lite­ra­tu­ry

BISHOP, Claire. Black Box, Whi­te Cube, Gray Zone: Dan­ce Exhi­bi­ti­ons and Audi­en­ce Atten­ti­on. TDR: The Dra­ma Review [onli­ne]. 2018, 62(2), 22 – 42 [cit. 2024-02-21]. Dostup­né z: https://www.academia.edu/38135170/Black_Box_White_Cube_Gray_Zone_Dance_Exhibitions_and_Audience_Attention.

BISHOP, Claire. Installati­on Art. Tate, 2005. ISBN 1 – 85437-518 – 0.

PAVLIŠOVÁ, Jit­ka a kol. Aktu­ál­ní taneč­něvěd­ný dis­kurz: obra­ty v sou­čas­ném tan­ci. Olo­mouc: Vyda­va­tel­ství Uni­ver­zi­ty Palac­ké­ho, 2021. ISBN 978 – 80-244‑6006‑2.

REBENTISCH, Juli­a­ne. Aesthe­tics of installati­on art. Ber­lin: Sternberg Press, 2012. ISBN 978 – 3‑943365 – 19‑1.


[1] REBENTISCH, Juli­a­ne. Aesthe­tics of installati­on art. Ber­lin: Sternberg Press, 2012. ISBN 978 – 3‑943365 – 19‑1, s. 141.

[2] BISHOP, Claire. Installati­on Art. Tate, 2005. ISBN 1 – 85437-518 – 0, s. 8.

[3] Reben­tisch (2012), s. 221.

[4] BISHOP, Claire. Black Box, Whi­te Cube, Gray Zone: Dan­ce Exhi­bi­ti­ons and Audi­en­ce Atten­ti­on. TDR: The Dra­ma Review [onli­ne]. 2018, 62(2), 22 – 42 [cit. 2024-02-21]. Dostup­né z: https://www.academia.edu/38135170/Black_Box_White_Cube_Gray_Zone_Dance_Exhibitions_and_Audience_Attention, s. 29 – 31.

[5] Tam­též, s. 156. Juli­a­ne Reben­tisch apli­ku­je poje­tí land­s­ca­pe play Ger­tru­dy Stein na insta­la­tiv­ní umě­ní, kte­ré vyža­du­je divá­ko­vo zapo­je­ní do umě­le vytvo­ře­né­ho svě­ta insta­la­ce, namís­to toho, aby se pou­ze na ni díval zven­ku. Zde poté zále­ží na divá­ko­vi, na co se v insta­la­ci zamě­ří, jeli­kož jde o nehi­e­rar­chic­kou orga­ni­za­ci výstavy.

[6] PAVLIŠOVÁ, Jit­ka a kol. Aktu­ál­ní taneč­něvěd­ný dis­kurz: obra­ty v sou­čas­ném tan­ci. Olo­mouc: Vyda­va­tel­ství Uni­ver­zi­ty Palac­ké­ho, 2021. ISBN 978 – 80-244‑6006‑2, s. 35. For­mou toho­to sys­te­ma­tic­ké­ho prin­ci­pu zalo­že­ném na trans­for­ma­ci času pra­co­val And­ré Lepecki.

[7] Reben­tisch (2012), s. 191 – 192. Zákla­dy video­in­sta­la­ce vychá­zí z fil­mo­vé repre­zen­ta­ce temporality. 

Od Tereza Kubalová

Tereza Kubalová aktuálně studuje navazující magisterský dvouobor Divadelní studia a Rozhlasová a televizní studia na KDFS UP v Olomouci. V rámci své diplomové práce se věnuje výzkumu současných teoretických konceptů zabývajících se Festival Studies. Svou pozornost věnuje taktéž metodám zkoumající současné body-based arts.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *