Performance Soft Spot z perspektivy instalativního umění 

SoftSpot©SoftSpot

Taneč­ní dílo Soft Spot maďar­ské cho­re­o­gra­f­ky Adri­enn Hód vysti­hu­je něko­lik základ­ních rysů. Per­for­man­ce chy­bí nara­ce, absen­tu­je v ní mimic­ké vyjá­d­ře­ní taneč­nic a je zalo­že­ná pře­váž­ně na těles­ném vyjá­d­ře­ní emo­cí. Cho­re­o­gra­f­ka ve svém díle snou­bí cho­re­o­gra­fic­ké prin­ci­py s prin­ci­py insta­la­tiv­ní­ho umě­ní, čímž nabí­zí neotře­lý pří­stup k sou­čas­né­mu tan­ci. Sou­čás­tí per­for­man­ce jsou taneč­ni­ce Mar­ti­na Hajdy­la a Soňa Feri­en­čí­ko­vá. Prin­cip insta­la­tiv­ní­ho umě­ní spo­čí­vá v orga­ni­za­ci insta­la­ce… Pokra­čo­vat ve čte­ní Per­for­man­ce Soft Spot z per­spek­ti­vy insta­la­tiv­ní­ho umění