Quo vadis, tanci v Německu?

Tanzplattform Deutschland 2024 © Tanzplattform Deutschland
Tanzplattform Deutschland 2024 © Tanzplattform Deutschland

Tanzplatt­form Deut­schland sla­ví jubi­le­um a odha­lu­je ces­ty, jimiž se ubírá

Němec­ká taneč­ní plat­for­ma, stej­ně jako ta naše čes­ká, letos dosáh­la tři­cá­té­ho výro­čí své exis­ten­ce. Na roz­díl od tuzem­ské je od počát­ku kon­ci­po­vá­na jako bie­ná­le, koná se pokaž­dé v jiném měs­tě, a tedy ve spo­lu­prá­ci s jiný­mi insti­tu­ci­o­nál­ní­mi part­ne­ry, a pra­vi­del­ně se též obmě­ňu­je poro­ta, jež roz­ho­du­je o finál­ním výbě­ru vždy dese­ti nej­lep­ších, nej­za­jí­ma­věj­ších, nej­i­no­va­tiv­něj­ších, zkrát­ka nej­je­di­neč­něj­ších insce­na­cí z oblas­ti sou­čas­né­ho tan­ce a per­for­man­ce art (klid­ně si dosa­ď­me jaká­ko­liv dal­ší super­la­ti­va, kte­rá jsou pří­znač­ná obec­né réto­ri­ce ozře­j­mu­jí­cí kri­té­ria výbě­ru vět­ši­ny udá­los­tí toho­to for­má­tu). Letos se Tanzplatt­form Deut­schland kona­la v jiho­zá­pad­ně leží­cím Fre­i­bur­gu, měs­tě v his­to­rii koná­ní této akce dosud nejmen­ším, zato však – coby městě lemo­va­ném na roz­hra­ní tří zemí – dis­po­nu­jí­cím oje­di­ně­lým cha­rak­te­rem při­ro­ze­né mezi­ná­rod­nos­ti a diver­zi­ty, jež se ostat­ně zda­jí být ve všech ohle­dech dvě­ma klí­čo­vý­mi fak­to­ry pro smě­řo­vá­ní a pořá­dá­ní Tanzplatt­form Deut­schland vůbec…

            To, že diver­zi­ta spo­lu s ino­va­tiv­nos­tí jsou cen­t­rál­ní­mi prizma­ty, jimiž lze nazí­rat a cha­rak­te­ri­zo­vat rov­něž samot­ný tři­cá­tý roč­ník Tanzplatt­form Deut­schland, doklá­dá sta­no­vis­ko šes­ti­člen­né poro­ty v čele s Adri­a­nou Alme­i­dou Pees, ozře­j­mu­jí­cí kri­té­ria výbě­ru letoš­ní desít­ky: „diver­zi­tu taneč­ní scé­ny pova­žu­je­me za obzvláš­tě obo­ha­cu­jí­cí a cen­nou. Ano, tanec doká­že roz­vi­nout roz­ma­ni­té iden­ti­ty a per­spek­ti­vy, půso­bi­vě je zpřístup­nit smys­lům a respek­to­vat, pod­po­ro­vat a osla­vo­vat jejich hod­no­tu pro naši spo­leč­nost pro­střed­nic­tvím sdí­le­né zku­še­nos­ti.“ Domé­nu letoš­ních titu­lů lze shle­dat rov­něž v inten­ziv­ně dekla­ro­va­né pré­zent­nos­ti těl samot­ných jako stá­le ješ­tě dozní­va­jí­cí pří­mé reak­ce na zku­še­nost s covi­do­vou pan­de­mií, kte­rá kaž­do­den­ní těles­nou exis­ten­ci člo­vě­ka sil­ně tabu­i­zo­va­la a veš­ke­rou mezi­lid­skou komu­ni­ka­ci uvrh­la v podru­čí digi­tál­ních médií.

Tanzplatt­form Deut­schland 2024 © Tanzplatt­form Deutschland

Věno­vat se násled­ně refle­xi kaž­dé­ho jed­no­ho z vybra­ných děl a kon­kre­ti­zo­vat, v čem a jak všech­ny tyto aspek­ty indi­vi­du­ál­ně umně roz­ví­jí, tema­ti­zu­je a komen­tu­je, je jed­nou z mož­ných a zajis­té pod­nět­ných cest, jak letoš­ní roč­ník Tanzplatt­form Deut­schland foku­so­vat. Co však v ten­to moment osob­ně pova­žu­ji za jev sig­ni­fi­kant­něj­ší, je sle­do­vat, jak je smě­řo­vá­ní kurá­tor­ské čin­nos­ti kolem Tanzplatt­form Deut­schland stá­le více odra­zem niko­liv osob­ní­ho vku­su a inkli­na­ce, ale spí­še kon­krét­ních kul­tur­ně­po­li­tic­kých pre­fe­ren­cí, dis­ku­tu­jí­cích ved­le otá­zek občan­ské­ho spo­luži­tí rov­něž nara­ti­vy a dis­kur­zy spja­té s ože­ha­vý­mi pro­blémy dneš­ní – glo­bál­ní a glo­ba­li­zo­va­né – spo­leč­nos­ti (jako cri­ti­cal whi­te­ness, BIPoC, otáz­ky gen­de­ro­vé a soci­ál­ní diver­zi­ty, migra­ce a inklu­ze, digi­ta­li­za­ce ad.). Tak může kurá­tor­ství Tanzplatt­form Deut­schland coby bri­lant­ní pars pro toto slou­žit záro­veň jako urči­tý seismo­graf těch­to aktu­ál­ních kul­tur­ně­po­li­tic­kých stra­te­gií a cílů či obec­ně­ji kon­cep­cí spo­leč­nos­ti. Namís­to otá­zek a odpo­vě­dí pod­po­ru­jí­cích či dis­ku­tu­jí­cích kva­li­tu (= dal­ší pro poro­tu klí­čo­vé kri­té­ri­um výbě­ru) jed­not­li­vých děl, jež se tak­to poja­tou opti­kou vždy stá­va­jí spí­še izo­lo­va­ně sto­jí­cí­mi jed­not­ka­mi, je nazí­rat je v jejich, kurá­tor­ským výbě­rem vytvo­ře­ném, spo­leč­ném kon­tex­tu, a tím ini­ci­o­vat otáz­ky zce­la jiných roz­mě­rů: Jakou roli vlast­ně plat­for­my zau­jí­ma­jí v tuzem­ské i mezi­ná­rod­ní umělecké/kulturní kra­ji­ně? Jde při výbě­ru titu­lů a sklad­bě finál­ní­ho pro­gra­mu spí­še o trž­ní hod­no­ty, mezi­kul­tur­ní transfer a jeho zpro­střed­ko­vá­ní, umě­lec­ké inter­ven­ce či tema­tic­ké impul­zy? Pro­střed­nic­tvím jakých kurá­tor­ských roz­hod­nu­tí jsou kul­tur­ně­po­li­tic­ké stra­te­gie násled­ně roz­po­zna­tel­né? Jaké for­má­ty obsa­hu­jí tyto nara­ti­vy či kul­tur­ně­po­li­tic­ké stra­te­gie? Ane­bo opač­nou per­spek­ti­vou nazí­rá­no: Co pří­pad­ně kdo zde není zastou­pen? Čí pří­běhy a zku­še­nos­ti nejsou dis­ku­to­vá­ny? Kte­ré kolo­ni­ál­ní struk­tu­ry a mocen­ské vzta­hy pre­zen­ta­ce a pre­fe­ren­ce je nut­né ve pro­spěch dosud pod­re­pre­zen­to­va­ných a nepro­tě­žo­va­ných iden­tit do budouc­na eliminovat?

Jak jinak než tím­to prizma­tem lze totiž evi­do­vat fakt, že z cel­ko­vé­ho počtu 1100 při­hlá­še­ných, násled­ně 550 obšír­ně­ji sle­do­va­ných a koneč­ně 72 detail­ně­ji foku­so­va­ných děl byl v důsled­ku vybrán finál­ní top ten, v němž je úvo­dem mani­fes­to­va­ná diver­zi­ta (tema­tic­ká, for­mál­ní i lokál­ní) jako přes­ně do sebe zapa­da­jí­cí mozai­ka napl­ně­na par excellen­ce

Zku­še­nost jedin­ce s post­ko­lo­ni­ál­ní minu­los­tí vlast­ní kul­tur­ní iden­ti­ty je středo­bo­dem tří insce­na­cí, a to ať již nazí­ra­ná výraz­ně kri­tic­ky a de(kon)struktivisticky a přes­to s not­nou dáv­kou nad­sáz­ky (Ligia Lewis: A Plot / A Scan­dal), poja­tá se str­hu­jí­cím ener­ge­tic­kým taneč­ním nábo­jem (Tümay Kılı­nçel: we ♥ 2 raqs), či vede­ná nezvykle imer­ziv­ním způ­so­bem (Yolan­da Mora­les: The Gar­den of Fal­ling Sands). Pal­či­vá téma­ta spja­tá s naší sexu­a­li­tou a gen­de­ro­vý­mi kon­struk­ty vytvo­ře­ný­mi sou­čas­ný­mi spo­leč­nost­mi své­byt­ně kon­cep­tu­a­li­zo­val jak Wetland Katha­ri­ny Sen­zenber­ger, tak rov­něž Loun­ge tvůr­čí­ho kvar­te­ta Mar­ga Alfe­i­rão, Mari­a­na Benen­gue, Myri­am Lucas a Shaka Lion. Na již před­cho­zích plat­for­mách foku­so­va­né nezbyt­né obo­ha­co­vá­ní taneč­ní­ho umě­ní a jeho per­cep­ce pro­střed­nic­tvím inklu­ze, reflek­to­va­né v umě­lec­ké tvor­bě roz­ma­ni­tým sple­ti­vem růz­no­ro­dých těl, navá­za­la v letoš­ním výbě­ru Adri­enn Hód ve spo­lu­prá­ci se sou­bo­rem Unusu­al Symptoms / The­a­ter Bre­men v insce­na­ci Har­mo­nia. A stej­ně tak Rit­ta Maz­za v Mat­ters of Rhytm, díle na pome­zí vizu­ál­ní per­for­man­ce a pohy­bo­vé insta­la­ce, v němž tvůr­ky­ně vychá­zí z ryt­mů zna­ko­vé­ho jazy­ka. Letos vůbec popr­vé byla kurá­tor­sky zohled­ně­na také oblast taneč­ní tvor­by sou­vi­se­jí­cí se spo­le­čen­sky stá­le viru­lent­něj­ší pro­ble­ma­ti­kou age­in­gu, a to zařa­ze­ním taneč­ní insce­na­ce Mellowing ber­lín­ské­ho sou­bo­ru Dan­ce On Ensem­ble, sestá­va­jí­cí­ho z taneč­ní­ků 40+, vznik­lé ve spo­lu­prá­ci s cho­re­o­gra­fem Chris­to­sem Papa­do­pou­lo­sem. Pro­ti­pó­lem pak bylo krat­ší taneč­ní sólo autor­ské dvo­ji­ce Anna Till & Nora Otte Schwa­nen­see in Sne­a­kers urče­né pro „mla­dé pub­li­kum“ (či méně kryp­tic­ky řeče­no: tee­nage­ry). A koneč­ně desa­te­ro výbě­ru uza­ví­ra­lo plat­for­mu slav­nost­ně zaha­ju­jí­cí před­sta­ve­ní Ter­mi­nal Beach mni­chov­ské­ho cho­re­o­gra­fa Mori­t­ze Ostruschn­jaka, pro jehož tvor­bu je spe­ci­fic­ké samplo­vá­ní a remix nej­růz­něj­ších taneč­ních sty­lů a cho­re­o­gra­fic­ký ruko­pis inspi­ro­va­ný mecha­nismy fun­go­vá­ní inter­ne­tu či obec­ně virtuality.

Tanzplatt­form Deut­schland 2024 © Tanzplatt­form Deutschland

Letoš­ní Tanzplatt­form Deut­schland nejed­nou pro­ká­za­la, že není jen „o tom, co se teď v Němec­ku v tan­ci děje“ pří­mo na scé­ně, ale co jsou záro­veň též celo­spo­le­čen­sky ože­ha­vé a hoj­ně dis­ku­to­va­né sympto­my naší exis­ten­ce jako tako­vé. I pro­to byla orga­nic­kým ele­men­tem letoš­ní­ho pro­gra­mu řada tema­tic­kých sym­po­zií a dis­ku­zí, jež se s vlast­ním umě­lec­kým pro­gra­mem syner­gic­ky pro­po­jo­va­la a z Tanzplatt­form Deut­schland tak čini­la vskut­ku holis­tic­kou taneč­ní udá­lost. Udá­lost, jež si je záro­veň vel­mi exakt­ně vědo­ma, že svou cha­rak­te­ris­ti­kou jakož­to urči­té poli­ti­kum per se je inte­grál­ní sou­čás­tí svě­to­vé­ho dění, kte­ré ji, prá­vě se vše­mi jeho aktu­ál­ní­mi výzva­mi a sympto­my, neod­dě­li­tel­ně spo­lu­ur­ču­je a tím i spoluvytváří. 

Also, bis dann in Dre­sden 2026!

Poznám­ka niko­liv pod čarou: To, že bylo hned něko­lik akcí toho­to dru­hu situ­o­vá­no do ter­mí­nů krát­ce na sebe nava­zu­jí­cích (počí­na­je Bal­tic Dan­ce Plat­form v Rize, násle­dov­ně ICE HOT Nor­dic Dan­ce Plat­form v Oslu, Tanzplatt­form Deut­schland ve Fre­i­bur­gu a v těs­ném závě­su za ní pak Swiss Dan­ce Days v Curychu), což si poslé­ze v odbor­ných kru­zích zís­ka­lo výstiž­né pří­z­vis­ko „tur­bu­lent­ní únor“, rov­něž pova­žu­ji za vel­mi uvě­do­mě­lý krok v nyněj­ších legi­tim­ních dis­ku­zích o eko­lo­gic­kém dopa­du a udr­ži­tel­nos­ti těch­to pro mezi­ná­rod­ní, neřku­li transkon­ti­nen­tál­ní networ­king napros­to klí­čo­vých událostí. 


Od Jitka Pavlišová

Jitka Pavlišová působí jako odborná asistentka na Katedře divadelních a filmových studií na Palackého univerzitě v Olomouci se zaměřením na body-based arts. Je zároveň dramaturgyní tanečně-performativního programu mezinárodního festivalu Divadelní Flora Olomouc. V současnosti usiluje především o efektivní propojování svých mateřských radostí s prací na habilitačním projektu Transcultural Body Identities in Contemporary Dance and Performance, řešeném v letech 2020–2023 na frankfurtské Hochschule für Musik und Darstellende Künste a nyní pokračujícím na domovském institutu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *