Ohlédnutí za festivalem Korespondance

Když se tak ohlí­žím za letoš­ním fes­ti­va­lem Kore­spon­dan­ce ve Žďá­ru nad Sáza­vou, nepře­stá­vá mě udi­vo­vat šíře zábě­ru občan­ské­ho sdru­že­ní SE.S.TA, kte­ré fes­ti­val pořá­dá. Divá­ci měli ve třech čer­ven­co­vých dnech mož­nost shléd­nout šest zahra­nič­ních pro­duk­cí, pří­mo pro pro­stor žďár­ské­ho zám­ku vznik­ly tři site spe­ci­fic pro­jek­ty, fes­ti­va­lu před­chá­zel pří­měst­ský tábor s hudeb­ním, taneč­ním a diva­del­ním zamě­ře­ním a stá­le jde o zlo­mek… Pokra­čo­vat ve čte­ní Ohléd­nu­tí za fes­ti­va­lem Korespondance

Publikováno
V rubrikách Recenze

Dej mi deset sekund

Měst­ské diva­dlo Varn­sdorf nebý­vá mís­tem svě­to­vých pre­mi­ér sou­čas­né­ho tan­ce prá­vě čas­to, zvlášť jde-li o mezi­ná­rod­ní kopro­duk­ci. Ten­to pátek se zde ale kona­la pre­mi­é­ra před­sta­ve­ní Give Me 10 Seconds sou­bo­ru Chan­tier des Images, kte­rý tvo­ří půvo­dem čes­ká taneč­ni­ce Niko­la Kříž­ko­vá a špa­něl­ský reži­sér Ama­dor Arti­ga. Pro před­sta­ve­ní Give Me 10 Seconds, jehož prv­ní reprí­zu mohou divá­ci shléd­nout 1.… Pokra­čo­vat ve čte­ní Dej mi deset sekund

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Flamenko mnoha tváří

Video toho­to týd­ne věnu­je­me Isra­e­lu Gal­vá­no­vi. V dráž­ďan­ském Helle­rau prá­vě pro­bí­há pře­hlíd­ka děl toho­to špa­něl­ské­ho taneč­ní­ka a cho­re­o­gra­fa, kte­rý ve svě­tě fla­men­ka pla­tí za neú­nav­né­ho ino­vá­to­ra a avant­gar­dis­tu. Jeho taneč­ní slov­ník je tak neu­vě­ři­tel­ně oso­bi­tý, že v pod­sta­tě vytvo­řil vlast­ní fla­men­ko­vý styl. Komor­ní před­sta­ve­ní SOLO ve čty­ři­ce­ti minu­tách vysti­hu­je esen­ci Gal­vá­no­va taneč­ní­ho výra­zu, fla­men­ko puro.

KoresponDance 2015

Hor­ký začá­tek léta jsme strá­vi­li ve Žďá­ru nad Sáza­vou na mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­lu sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla, Kore­spon­Dan­ce. Zámec­ký are­ál, Pout­ní kos­tel sv. Jana Nepo­muc­ké­ho na Zele­né hoře, ale i při­leh­lé oko­lí (Pil­ská nádrž a míst­ní ska­te­park) na tři dny oži­ly hud­bou a tan­cem. Na pro­gra­mu byla před­sta­ve­ní čes­ké a fran­couz­ské pro­ve­ni­en­ce, na pár dní se před vstu­pem do zám­ku… Pokra­čo­vat ve čte­ní Kore­spon­Dan­ce 2015

Publikováno
V rubrikách Recenze

Současný tanec promlouvá ke všem

Až si pře­čte­te násle­du­jí­cí roz­ho­vor, pocho­pí­te, že Marie Kin­sky vná­ší do čes­ké­ho tan­ce vprav­dě osví­cen­ské myš­len­ky. V Čechách půso­bí od roku 1997 pře­de­vším jako taneč­ni­ce, cho­re­o­gra­f­ka a peda­gož­ka po pat­nác­ti­le­tém půso­be­ní ve Fran­cii. Věnu­je se výu­ce Fel­den­krai­so­vy meto­dy a její apli­ka­ci do pro­ce­su tvor­by taneč­ní­ho diva­dla a cho­re­o­gra­fie. Na začát­ku její­ho půso­be­ní v Čechách bylo setká­ní s Len­kou Flo­ry. S její sku­pi­nou Déjà… Pokra­čo­vat ve čte­ní Sou­čas­ný tanec pro­mlou­vá ke všem

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Tančící semafory

Video toho­to týd­ne mi při­po­mně­lo akci Roma­na Týce, výtvar­ní­ka a čle­na sku­pi­ny Ztoho­ven, kte­rý v roce 2007 na praž­ských sema­fo­rech vymě­nil skla sig­na­li­zač­ních panáč­ků. A pak za to byl odsouzen.