Flamenko mnoha tváří

foto: Jean Louis Fernandez

Video toho­to týd­ne věnu­je­me Isra­e­lu Gal­vá­no­vi. V dráž­ďan­ském Helle­rau prá­vě pro­bí­há pře­hlíd­ka děl toho­to špa­něl­ské­ho taneč­ní­ka a cho­re­o­gra­fa, kte­rý ve svě­tě fla­men­ka pla­tí za neú­nav­né­ho ino­vá­to­ra a avant­gar­dis­tu. Jeho taneč­ní slov­ník je tak neu­vě­ři­tel­ně oso­bi­tý, že v pod­sta­tě vytvo­řil vlast­ní fla­men­ko­vý styl. Komor­ní před­sta­ve­ní SOLO ve čty­ři­ce­ti minu­tách vysti­hu­je esen­ci Gal­vá­no­va taneč­ní­ho výra­zu, fla­men­ko puro.

Insce­na­ce LO REAL, kte­rou Helle­rau uve­de ve čtvr­tek 17. 9., vzbu­di­la v loň­ském roce ve Špa­něl­sku vel­kou pozor­nost a Isra­el Gal­ván za ni zís­kal nej­pres­tiž­něj­ší špa­něl­skou diva­del­ní cenu Pre­mi­os Max, a to hned ve třech kate­go­ri­ích – nej­lep­ší taneč­ník, nej­lep­ší cho­re­o­graf a nej­lep­ší taneč­ní dílo. Jde o scé­nic­kou koláž, kte­rá se tema­tic­ky dotý­ká holo­caus­tu Romů a sku­teč­né udá­los­ti, kdy byli v obdo­bí let 1940 až 1944 depor­to­va­ní Romo­vé vyu­ží­vá­ni jako kom­pars pro film Leni Rie­fen­sta­hl a násled­ně vrá­ce­ni do kon­cen­t­rač­ních táborů.

A pak je tu TOROBAKA, spo­leč­ný pro­jekt Isra­e­la Gal­vá­na a brit­ské­ho taneč­ní­ka a cho­re­o­gra­fa ben­gál­ské­ho půvo­du, Akra­ma Kha­na. Název insce­na­ce se sklá­dá ze dvou slov – toro – špa­něl­sky býk a vaca – krá­va, uctí­va­ná v Indii jako posvát­né zví­ře. Obě per­so­ny sou­čas­né­ho tan­ce se zde setká­va­jí ve spo­leč­ném due­tu, taneč­ním dia­lo­gu mezi dvě­ma zásad­ně odliš­ný­mi kul­tu­ra­mi, ačko­li oba tan­ce, špa­něl­ské fla­men­ko i indic­ký kathak, mají spo­leč­né koře­ny a dodnes nesou řadu spo­leč­ných prvků.

Na posled­ní jme­no­va­nou insce­na­ci, kte­rá bude uve­de­na v sobo­tu 19. září, si může­te zakou­pit vstu­pen­ku v diva­dle Archa, kte­ré vás do Dráž­ďan záro­veň odve­ze auto­bu­sem. Všech­na tři před­sta­ve­ní jsou uve­de­na v rám­ci fes­ti­va­lu RomA­moR, kte­rý vzdá­vá poctu rom­ské kultuře. 

 

 

Od Olga Fraitová

V redakci Taneční zóny působí od roku 2007 na pozici marketing manager. Absolventka Filozofické fakulty v Praze, obor francouzština, čeština a překladatelství, tlumočnictví - angličtina. Kromě překladatelské činnosti spolupracuje či spolupracovala s mezinárodními festivaly (Prague Writers´s Festival a Tanec Praha) jako koordinátorka a produkční. Lektorka flamenka, která ale ráda zkouší všechny taneční styly.