KoresponDance 2015

foto: archiv festivalu KoresponDance

Hor­ký začá­tek léta jsme strá­vi­li ve Žďá­ru nad Sáza­vou na mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­lu sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla, Kore­spon­Dan­ce. Zámec­ký are­ál, Pout­ní kos­tel sv. Jana Nepo­muc­ké­ho na Zele­né hoře, ale i při­leh­lé oko­lí (Pil­ská nádrž a míst­ní ska­te­park) na tři dny oži­ly hud­bou a tan­cem. Na pro­gra­mu byla před­sta­ve­ní čes­ké a fran­couz­ské pro­ve­ni­en­ce, na pár dní se před vstu­pem do zám­ku usíd­li­lo i šapi­tó brat­ří For­ma­nů, kte­ří při­je­li s divác­ky oblí­be­ným Obludári­em. Základ­ní­mi pilí­ři Cen­t­ra cho­re­o­gra­fic­ké­ho roz­vo­je (SE.S.TA), pod jehož hla­vič­kou se fes­ti­val pořá­dá, jsou posky­to­vá­ní rezi­denč­ních pro­stor uměl­cům, pro­duk­ce a uvá­dě­ní před­sta­ve­ní a roz­voj pub­li­ka. To vše se něja­kým způ­so­bem pro­mít­lo do kon­cep­ce fes­ti­va­lu a jeho dramaturgie.

Uměl­ci napří­klad mohou vyu­ží­vat rezi­denč­ních poby­tů v pro­sto­rách žďár­ské­ho zám­ku v prů­bě­hu roku a na fes­ti­val nava­zu­je řada dal­ších akti­vit — pří­měst­ský tábor, zamě­ře­ný na hudeb­ní a taneč­ní výcho­vu a pro­jekt kre­a­tiv­ní­ho vzdě­lá­vá­ní do škol, kte­rý je rea­li­zo­ván ve spo­lu­prá­ci s míst­ní základ­ní školou. 

Někte­ří tvůr­ci se do Žďá­ru sje­li tři týd­ny pře­dem, aby zde při­pra­vi­li před­sta­ve­ní pří­mo pro fes­ti­val. Dra­ma­tur­gie fes­ti­va­lu je tak zalo­že­na na důvě­ře a cit­li­vém pro­po­je­ní uměl­ců, se kte­rý­mi SE.S.TA dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­cu­je.
Ohla­šo­va­né tři svě­to­vé pre­mi­é­ry byly v pod­sta­tě site-spe­ci­fic pro­jek­ty. Cho­re­o­gra­fo­vé Domi­nique Boi­vin, Phi­lip­pe Pri­as­so a Pierre Nadaud při­pra­vi­li s poslu­cha­či Ate­li­é­ru klaun­ské scé­nic­ké a fil­mo­vé tvor­by insce­na­ci Traf­fic ve žďár­ském ska­te par­ku. Béa­t­ri­ce Mas­sin při­zva­la ke spo­lu­prá­ci šest čes­kých taneč­nic a cho­re­o­gra­fek a spo­leč­ně s nimi vytvo­ři­la sou­čas­nou cho­re­o­gra­fii zalo­že­nou na barok­ních prin­ci­pech. V jejím insce­na­ci Bach 15 účin­ko­va­li i nepro­fe­si­o­nál­ní taneč­ní­ci a cho­re­o­gra­fie byla nazkou­še­na tak, že roz­díl v jejich taneč­ním výko­nu nebyl patr­ný. Tře­tí pre­mi­é­rou bylo před­sta­ve­ní Jean Sebas­ti­a­n², kdy Pout­ní kos­tel na Zele­né Hoře roze­zněl kon­tra­te­nor Sébas­ti­e­na Four­nie­ra v dia­lo­gu s mla­dič­ký­mi zpě­vá­ky žďár­ských sbo­rů. Tan­cem dopl­nil Jean Gau­din.

Hlav­ní myš­len­kou fes­ti­va­lu Kore­spon­Dan­ce je vdech­nout život his­to­ric­ké­mu objek­tu a oži­vit kul­tur­ní dědic­tví, kte­ré v jeho pro­sto­rách dří­me. V posled­ních dvou jme­no­va­ných před­sta­ve­ních se to poda­ři­lo beze zbyt­ku a pře­de­vším Jean Sebas­ti­a­n² na Zele­né Hoře byl kon­tem­pla­tiv­ním zážit­kem par excellence.

Kro­mě této jakési „barok­ní linie“, kte­rá pro­po­ju­je sou­čas­né umě­ní s barok­ní­mi prin­ci­py, nabí­dl fes­ti­val i ryze sou­čas­ná před­sta­ve­ní. K vrcho­lům fes­ti­va­lu pat­ři­lo před­sta­ve­ní L.U.MEN sku­pi­ny Beau Ges­te v amfi­te­át­ru poblíž Pil­ské nádr­že, kte­ré po setmě­ní pro­po­ji­lo skvě­lé per­for­me­ry, hud­bu i light design a vyso­kozdviž­ný vozík. Před­sta­ve­ní Abs­cis­se fran­couz­sko-kata­lán­ské­ho uměl­ce Jor­di Galí­ho na nádvo­ří zám­ku bylo zalo­že­no na balan­co­vá­ní tří per­for­me­rů s žeb­ří­ky, lany a kusy dře­va, kte­ré před zra­ky divá­ky v obdi­vu­hod­ném ryt­mic­kém syn­chro­nu a komu­ni­ka­ci beze slov spo­ji­li v jaký­si orbit.

Sou­čas­nou čes­kou tvor­bu pak zastu­po­va­la Pet­ra For­na­y­o­vá s před­sta­ve­ním Objek­ty výzku­mu. Hal­ka Třešňá­ko­vá s Janem Bár­tou při­vez­li před­sta­ve­ní Stic­ker.

Spí­še než pře­hlíd­kou čes­ké a fran­couz­ské tvor­by se nicmé­ně fes­ti­val stal pře­de­vším mís­tem setká­ní, a to přes­ně v tom slo­va smys­lu, jak ho popi­su­je Marie Kin­sky, zakla­da­tel­ka a ředi­tel­ka fes­ti­va­lu, v našem roz­ho­vo­ru (zde). Zážit­kem je už jenom to, pohy­bo­vat se vol­ně zámec­kým are­á­lem, na jehož reno­va­ci rodi­na Kin­ských sou­stav­ně pra­cu­je. Zámek žije během fes­ti­va­lu vlast­ním živo­tem, v míst­ním kos­te­le pro­bí­ha­ly křti­ny a v pří­mém pře­no­su jsme měli i výjezd hasič­ské­ho sbo­ru, kte­rý síd­lí též v are­á­lu zám­ku. Sou­čás­tí are­á­lu je také zámec­ká základ­ní ško­la, gale­rie a zce­la nově ote­vře­né Muze­um nové gene­ra­ce. Na nádvo­ří pose­dá­va­jí uměl­ci a mož­ná to bylo tím hor­kým nástu­pem léta, ale člo­věk má sku­teč­ně pocit, že se na chví­li zasta­vil čas.

Marie Kin­sky si vyty­či­la neleh­ký cíl. Otevřít fes­ti­val oby­va­te­lům Žďá­ru nad Sáza­vou, vtáh­nout je co nej­ví­ce do dění fes­ti­va­lu a posí­lit v regi­o­nu Vyso­či­na pově­do­mí o sou­čas­ném tan­ci. Návštěv­nost fes­ti­va­lu nazna­ču­je, že jde o běh na dlou­hou trať, ne jed­nou jsme zaslech­li, že se oby­va­te­lů, Žďá­ru zdá vstup­né na fes­ti­val pří­liš dra­hé (ačko­liv prá­vě oni měli 50% sle­vu). Zatím má fes­ti­val tedy spí­še rodin­nou, přá­tel­skou, čes­ko-fran­couz­skou atmo­sfé­ru a to je také jeho nej­vět­ší devízou.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Olga Fraitová

V redakci Taneční zóny působí od roku 2007 na pozici marketing manager. Absolventka Filozofické fakulty v Praze, obor francouzština, čeština a překladatelství, tlumočnictví - angličtina. Kromě překladatelské činnosti spolupracuje či spolupracovala s mezinárodními festivaly (Prague Writers´s Festival a Tanec Praha) jako koordinátorka a produkční. Lektorka flamenka, která ale ráda zkouší všechny taneční styly.