Usíná osika

Tremula © Michal Hančovský
Tremula © Michal Hančovský

Po zla­té assho­le­ness horeč­ce Syl­vy Šaf­ko­vé jsme se s akro­bat­kou Eliš­kou Brt­nic­kou a taneč­ni­cí Mar­ké­tou Vacov­skou pře­nes­li pod povrch Alfréda ve dvo­ře i taneč­ní­ho pro­je­vu. V rám­ci 30. roč­ní­ku Čes­ké taneč­ní plat­for­my pře­chá­zí pohy­bo­vá dyna­mi­ka Tre­mu­ly od vol­né­ho pohy­bu k impul­sům, od tichých zná­mek pří­tom­nos­ti v tře­su, chvě­ní a pře­rý­va­ném dechu, k váš­ni­vé­mu vyží­vá­ní se v nará­že­ní na limi­ty euryt­mie, jež bylo koře­ně­no důmy­sl­ným a hra­vým pro­po­je­ním akro­ba­tic­kých a taneč­ních prv­ků. Osi­ka tre­mu­la se chvě­je s leh­kým ván­kem, ale koře­ny při­tom zůstá­vá pev­ně v půdě.

Tremula © Michal Hančovský

Na čis­tou scé­nu Alfréda ve dvo­ře, na níž se nachá­zí pou­ze par­ke­to­vý frak­tál amé­bo­vi­tých tva­rů, se při­šou­rá posta­va ve sně­ho­vě bílé par­ce z oděv­ní­ho neo­pré­nu (kos­týmy Pet­ra Vla­chyn­ská). Eliš­ka Brt­nic­ká „nechá“ roze­chví­vat a třást pra­vou dlaň, v příš­tích minu­tách celé před­lok­tí. I ten­to zdán­li­vě spon­tán­ní pohyb kon­t­ro­lu­je s jis­to­tou akro­bat­ky, chvě­je se dlaň, niko­liv celá ruka. V pra­vé čás­ti scé­ny upou­ta­jí pozor­nost tři dal­ší akté­ři; pohle­dy k nim obra­cí­me za zvu­kem, kte­rý se line z repro­duk­to­ru. Ved­le něj sedí hudeb­ník a (ale­spoň po dobu před­sta­ve­ní) kyta­ris­ta Ian Mikyska, bube­ník Jakub Švej­nar Mar­ké­ta Vacov­ská. Zvu­ky jsou nepří­jem­né, zre­zi­vě­lý plech, naho­di­lé tóny roz­la­dě­né stru­ny, reza­vé vrzá­ní hůlek o činel, činel zaha­len v had­ru, dusi­vé zvu­ky, opa­tr­né poze­ptá­ní jara, jest­li na něj někdo čeká. A pro­bou­zí se dosud sedí­cí Mar­ké­ta Vacov­ská, a zatím­co Brt­nic­ká udá­vá ryt­mus, a začí­ná kře­čo­vi­tě otá­čet hla­vou, Vacov­ská neza­sta­vi­tel­ně roz­třá­sá steh­na a cho­di­dla, tre­mo­rem pokr­če­né špič­ky cho­di­dla, kte­rý nelze vůlí zasta­vit. S pro­bu­ze­ný­mi těly se i hud­ba dostá­vá do oblas­ti melo­dií a celých vět, a dra­ma­tur­gie Jany Stár­ko­vé začí­ná vyprávět. 

Tremula © Michal Hančovský
Tre­mu­la © Michal Hančovský

Ta mož­ná nikdy nespa­la, jen sní­ži­la tepo­vou frek­ven­ci, jen na chvil­ku zavře­la oči. Vacov­ská i Brt­nic­ká pra­cu­jí s feno­me­nál­ní přes­nos­tí: kro­mě hra­vé­ho roz­ha­zo­vá­ní pilin, kte­ré vypa­dá­va­jí z bot, zpod neo­pre­nů, zpod kalho­tek, před­vá­dě­jí akro­ba­tic­ké čís­lo, v němž obě sedí na roz­vr­za­né žid­li. Brt­nic­ká kro­ko­lomně špl­há na opěrát­ko, z dře­pu na sedá­ku se vyšvih­ne na opěrát­ko, chví­li na něm balan­cu­je, až to chví­le­mi půso­bí, že rov­no­váhu ztra­tí, zatím­co ze sedá­ku objí­má opěrát­ko celým tělem Vacov­ská. Dal­ší scé­na při­ná­ší pozná­ní o komu­ni­ka­ci osik, komu­ni­ka­ci stro­mů: Vacov­ská a Brt­nic­ká sedí spo­leč­ně na sedá­ku židle, a hla­si­tě oddychu­jí. Krás­ně tím ilu­stru­jí poje­tí sla­bé pré­zent­nos­ti u němec­ké diva­del­ní teo­re­tič­ky Eri­ky Fischer-Lich­te: jejich hla­si­té oddycho­vá­ní, zře­tel­ně stou­pa­jí­cí a kle­sa­jí­cí klíč­ní kos­ti, zna­tel­né výra­zy sou­stře­dě­ní na tvá­řích, napja­tých sna­hou o zadr­žo­vá­ní dechu, to vše pou­tá naši pozor­nost. Židle začí­ná vrzat. Snad si nej­pr­ve mlu­ví sama pro sebe, snad při­po­mí­ná fla­tu­la­ci (pod­le toho, jak obě taneč­ni­ce scé­nu roze­hrá­va­jí s omluv­ný­mi úsměvy se zdá, že linie je chvil­ku vede­na prá­vě k tomu­to výkla­du), ale poz­dě­ji začí­ná mlu­vit k přá­te­lům: ozý­va­jí se židle Mikysky, kte­rý se na žid­li dokon­ce začí­ná hou­pat, a roz­vr­že ji hod­ně dra­ma­tic­ky, při­dá­vá se Švej­nar. Udě­lá si pro­stor, uvol­ní ruce a kro­mě židle zapo­jí i chras­tot bub­nů. Z komu­ni­ka­ce se vra­cí­me k větám hud­by, ale osi­ky se opět uklá­da­jí ke spán­ku. Brt­nic­ká ulé­há na holé scé­ně, a Vacov­ská­za­čí­ná roz­klá­dat amé­bo­vi­té puzzle par­ke­to­vé kry­ti­ny, jed­not­li­vé kusy mají tak 40 na 30 cm růz­ných tva­rů, a začí­ná jimi obklá­dat Brt­nic­kou. V pře­vrá­ce­né antro­po­me­t­rii se taneč­ni­ce stá­va­jí odtě­les­ně­ný­mi těly, a když si ved­le Brt­nic­ké leh­ne i Vacov­ská, a Mikyska dokon­čí „obklad osik“, v tichos­ti hle­dí­me na zázrak uklá­dá­ní se pří­ro­dy ke spán­ku. Je čas tles­kat? Ne. Je čas osvo­bo­dit osi­ky, poku­sit se posklá­dat par­ke­to­vé puzzle do původ­ní­ho tva­ru. Je čas, aby se divá­ci zapo­ji­li do diva­del­ní­ho zážit­ku, a „osi­ky“ se koneč­ně moh­ly uklonit. 

Kon­cept a tvor­ba: Mar­ti­na Hajdy­la, Eliš­ka Brt­nic­ká, Jana Stárková

Inter­pre­ta­ce: Mar­ti­na Hajdy­la, Eliš­ka Brtnická

Hud­ba: Ian Mikyska

Scé­no­gra­fie a svě­tel­ný design: Pavel Havrda

Kos­týmy: Pet­ra Vlachynská

Pohy­bo­vá spo­lu­prá­ce: Kris­ti­án Mensa

Hudeb­ní inter­pre­ta­ce: Ian Mikyska, Jakub Švej­nar / Jaro­slav Čer­mín Noga

Tech­nic­ká spo­lu­prá­ce: Sebas­ti­án Vích 

Foto: Alex Chudá, Michal Han­čov­ský, Voj­těch Brtnický 

Gra­fi­ka: Jozef Ondrík 

Social Media: Ali­ce Krajčírová 

Pro­duk­ce: Eva Roš­ka­ňu­ko­vá, Jiří Hajdy­la / ME-SA

Part­ne­ři pro­jek­tu: Stu­dio Alta, REZI.dance, Cirque­on, SE.S.TA

Pre­mi­é­ra: 19. 10. 2023, Stu­dio Alta, Praha

Od Tomáš Kubart

Vystudoval teatrologii na KDS FF MU v Brně, obhájil disertační práci na téma vídeňského akcionismu (2021), publikoval několik studií na téže téma (Theatralia, Arte Acta, Acta Universitatis Carolinae), podílel se na vydání sborníku českého surrealistického dramatu České surrealistické drama (nakl. Academia, 2023), editoval speciální číslo Taneční zóny, věnované tvorbě Hermanna Nitsche (2023). Zabývá se performativitou, akčním uměním, vídeňským akcionismem, současnou německojazyčnou dramatikou a scénografií. Je členem dramaturgické rady PerformCzech, tajemníkem Teatrologické společnosti, členem ČOSDAT/OISTAT a Sdružení českých divadelních kritiků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *