SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Setkání © Hana Ptáčková

Jmé­nem orga­ni­zá­to­rů Vás srdeč­ně zve­me na 34. roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu diva­del­ních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2024, kte­rý se bude konat 16. – 20.4.2024. Jed­ná se o fes­ti­val orga­ni­zo­ván stu­den­ty Janáč­ko­vy aka­de­mie múzic­kých umě­ní. A bude to prá­vě Brno, kde návštěv­ní­ci budou moci navští­vit čet­né množ­ství kul­tur­ních akcí a příležitostí. 

Nejen dlou­ho­le­tá tra­di­ce je to, co stu­den­ty moti­vu­je orga­ni­zo­vat dal­ší roč­ní­ky. Letos tomu bude již 34 let od prv­ní­ho usku­teč­ně­ní fes­ti­va­lu. A prá­vě to dělá z Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu diva­del­ních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER jeden z nej­star­ších stu­dent­ských diva­del­ních fes­ti­va­lů v Evropě.


Hlav­ní moti­va­ce pro stu­den­ty k pokra­čo­vá­ní v této  tra­di­ci je pro­stor pro mezi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ci, dis­ku­zi a vzá­jem­nou inspi­ra­ci, kte­rou fes­ti­val nabí­zí. Nabi­tý pro­gram umož­ní divá­kům zhléd­nout vel­ké množ­ství insce­na­cí a zapo­jit se do dis­ku­zí o nich. K odpo­čin­ku pak spo­le­čen­sky nala­dě­ným jedin­cům může slou­žit Off-pro­gram, jenž je nabi­tý kaž­do­ve­čer­ní­mi kon­cer­ty a par­ty. SETKÁNÍ/ENCOUNTER je pro­to jedi­neč­ná pří­le­ži­tost spo­jit umě­lec­kou, kre­a­tiv­ní a spo­le­čen­skou strán­ku člověka.

Setkání © Hana Ptáčková

Jako kaž­dý rok bude fes­ti­val dopro­vá­zet kro­mě skvě­lé atmo­sfé­ry i téma roč­ní­ku. Pro letoš­ní rok je to BOUŘE/THE STORM – „Při­chá­zí bou­ře. Jed­na, dru­há, tře­tí… Musí­me se otře­pat a při­pra­vit se na dal­ší. Bou­ře je nepří­jem­ná, dokud trvá – ale po ní při­jde duha, vzduch se pro­čis­tí, a my se může­me opět otře­pat a v kli­du nadech­nout. Bude to bou­ře kre­a­ti­vi­ty a umění.“

V minu­los­ti na fes­ti­val zaví­ta­ly i ško­ly z Texa­su, Hon­g­kon­gu nebo Tel Avi­vu. V rám­ci letoš­ní­ho roč­ní­ku se divá­ci opět můžou těšit na insce­na­ci praž­ské DAMU, ško­ly ze Švý­car­ska nebo Lotyš­ska a dal­ších zemí Evro­py. Více se o jed­not­li­vých insce­na­cí dozví­te z našich soci­ál­ních sítí (Instagram a Face­book) a webu. Vstu­pen­ky budou k dostá­ní na plat­for­mě GoOut a v prů­bě­hu samot­né­ho fes­ti­va­lu na Info­cen­t­ru na Diva­del­ní fakul­tě JAMU (Mozar­to­va 1, Brno). Pro­gram bude pro­bí­hat v Diva­dle Husa na pro­váz­ku, ve Stu­diu Mar­ta, v Diva­dle Orlí i na samot­né Diva­del­ní fakul­tě Janáč­ko­vy aka­de­mie múzic­kých umění.

Setkání © Bohdan Chrastil

V minu­los­ti na fes­ti­val zaví­ta­ly i ško­ly z Texa­su, Hon­g­kon­gu nebo Tel Avi­vu. V rám­ci letoš­ní­ho roč­ní­ku se divá­ci opět můžou těšit na insce­na­ci praž­ské DAMU, ško­ly ze Švý­car­ska nebo Lotyš­ska a dal­ších zemí Evro­py. Více se o jed­not­li­vých insce­na­cí dozví­te z našich soci­ál­ních sítí (Instagram a Face­book) a webu. Vstu­pen­ky budou k dostá­ní na plat­for­mě GoOut a v prů­bě­hu samot­né­ho fes­ti­va­lu na Info­cen­t­ru na Diva­del­ní fakul­tě JAMU (Mozar­to­va 1, Brno). Pro­gram bude pro­bí­hat v Diva­dle Husa na pro­váz­ku, ve Stu­diu Mar­ta, v Diva­dle Orlí i na samot­né Diva­del­ní fakul­tě Janáč­ko­vy aka­de­mie múzic­kých umění.

Setkání © Bohdan Chrastil

Pokud Vás zají­má více o záku­li­sí, neza­po­meň­te sle­do­vat fes­ti­va­lo­vý blog Mee­ting Point, v rám­ci něhož jsme čte­ná­ře mimo jiné sezná­mi­li s orga­ni­zač­ním týmem, zavzpo­mí­na­li na orga­ni­za­ci fes­ti­va­lu v roce 2002 a před­sta­vi­li amba­sa­do­ra Jaro­mí­ra Noska. V Mee­ting Poin­tu také může­te najít recen­ze jak loň­ských, tak letoš­ních před­sta­ve­ní, kte­ré bude­me zve­řej­ňo­vat v prů­bě­hu fes­ti­va­lu. Na recen­zích z toho­to roku se nebu­dou podí­let jen stu­den­ti Janáč­ko­vy aka­de­mie múzic­kých umě­ní, ale oslo­vi­li jsme exter­ní recen­zen­ty ostat­ních vyso­kých škol, kte­ří se sta­nou sou­čás­tí redakč­ní­ho týmu a kaž­dý fes­ti­va­lo­vý den se budou podí­let na vydá­vá­ní nových recenzí.

Staň­te se sou­čás­ti fes­ti­va­lu i Vy a zažij­te kul­tur­ně nabi­tých pět dní v cen­t­ru již­ní Mora­vy – zúčast­ně­te se 34. roč­ní­ku Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu diva­del­ních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2024.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *